Blwyddyn yn yr ardd

Gardener setting up a sprinkler to water summer flowers at Bodnant Garden with the Pin Mill in the background

Mae cynnal a chadw gardd hanesyddol restredig fel hon, sydd mor enwog yn y byd garddio, yn golygu llafur cariad drwy’r flwyddyn gan ein garddwyr, gwirfoddolwyr a’n myfyrwyr.

Wrth i’r ddaear gynhesu yn y gwanwyn mae’r tîm yn dechrau chwynnu, cymysgu compost i’r pridd, plannu a thocio (gan gynnwys tocio’r holl blanhigion trilliw ar ddeg (hydrangea) enwog sydd ym Modnant) a chlirio erwau o flodau sydd wedi syrthio. Rhai o dasgau pwysig eraill y gwanwyn yw cael gwared â phennau blodau marw’r cennin Pedr yn yr Hen Barc - mae’r tîm yn cael help mawr gan wirfoddolwyr i wneud hyn - a chwynnu llethrau’r Glyn. Mae hon yn dasg arbenigol sy’n cael ei gwneud gan arddwyr sydd wedi eu hyfforddi i abseilio.

Mae’r ardd yn ei hanterth yn nyddiau cynnes, hir yr haf ac mae’r criw yn brysur yn tynnu blodau marw’r rhosod, yn bwydo a dyfrio’r borderi blodau, torri a siapio’r gwrychoedd pren bocs, tocio’r Tresi Aur a’r wistaria a thorri’r gwair yn ddi-baid! Mae angen torri’r gwair yn rhywle drwy’r amser - yn y lawntydd ffurfiol twt neu’r dolydd a’r llennyrch llawn blodau gwyllt.

Tipyn o dasg

Wrth i’r dail droi eu lliw yn yr hydref, mae’r garddwyr yn troi eu sylw at drin y lawntydd ac ailosod tyweirch, twtio’r arddangosfeydd blodau a phlannu bylbiau ar gyfer y gwanwyn.  Ar ddiwedd y tymor mae’r dasg enfawr yn ein hwynebu o gasglu gwerth 80 erw o ddail crin, sydd wedyn yn cael eu rhoi ar ein tomennydd compost.

Mae’r rhan fwyaf o erddi yn cael eu gadael dros y tymor oer ond mae digon yn dal i’w wneud ym Modnant … tocio rhosod, cynnal yr Ardd Aeaf, carthu’r nentydd sy’n rhedeg o dop yr ardd i’w gwaelod, trin coed a gwneud tasgau fel rhoi graean newydd ar y llwybrau a thrwsio draeniau a ffensys.

Yn nyfnder rhewllyd mis Ionawr daw’r dasg o docio’r Bwa Tresi Aur sy’n enwog drwy’r byd. Gall gymryd tair wythnos i ddau arddwr profiadol orffen y gwaith yma. Daw’r tymor i ben gydag ymdrech fawr i’r tîm i gyd, sef plannu eirlysiau. Rydyn ni’n plannu tua 20,000 bob mis Chwefror yng ngweirglodd yr Hen Barc gyda help ein hymwelwyr – ffordd wych o groesawu blwyddyn newydd yn yr ardd.