Taith drwy Ardd Aeaf Bodnant

Llwybr cerdded

Dewch am dro gaeafol drwy olygfeydd, arogleuon a synau byd natur yng Ngardd Aeaf Bodnant. Sylwch sut mae planhigion yr ardd yn newid wrth i’r flwyddyn fynd yn ei blaen.

Bodnant Winter Garden Walk

Map

Bodnant Winter Garden Walk - Taith drwy Ardd Aeaf Bodnant

Dechrau:

Dechreuwch y daith hon o’r Ganolfan Ymwelwyr ar ôl cyrraedd

1

Wrth i chi adael y Ganolfan Ymwelwyr dilynwch y llwybr graean rownd y tro ac yn syth ymlaen wrth ymyl yr hen goeden acer (mae’n werth aros i sylwi ar yr adar sy’n aml yn casglu wrth y bwydwyr sy’n hongian o’i changhennau). Ar ôl ychydig fetrau cymerwch y troad cyntaf i’r chwith ac ewch i gyfeiriad y Bwa Tresi Aur. Ar y chwith i agoriad y Bwa mae hen acer arall (Acer dissectum palmatum) a’i boncyff troellog yn brydferth hyd yn oed yn y gaeaf.

Darllen mwy

2

Ym mhen draw’r Bwa cadwch i’r chwith ac i’r chwith eto lle mae’r llwybr yn fforchio’n ddau – mae grŵp o goed ifanc Masarn Rhisgl Papur (Acer griseum) yma sydd â rhisgl lliw efydd sy’n pilio. Rydych chi bellach yn cerdded ar hyd ffin ddwyreiniol yr Ardd Aeaf. Efallai y gwelwch chi fylbiau’n blodeuo ar hyd y daith – cennin Pedr bychain o ddechrau mis Rhagfyr, yna syclamen, scila, iris a sawl math o eirlysiau yn y flwyddyn newydd.

Darllen mwy

3

Ar ddiwedd y llwybr yma trowch i’r dde wrth ymyl clwstwr o goed Rhododendron Redwing gyda’u rhisgl pinc sy’n pilio ac ewch i mewn i’r Ardd Aeaf. I’r chwith mi welwch chi’r Hen Barc, dolydd gyda choed brodorol a blannwyd yn amser y brenin Siôr. Ewch i lawr y llwybr ar hyd ffin y gwrych bedw ar y chwith ac fe welwch yr haenau o blanhigion newydd sydd wedi eu plannu yma – a golau isel y gaeaf yn eu goleuo o’r de.

Darllen mwy

4

Ychydig heibio i’r giât i ddolydd yr Hen Barc fe welwch chi goeden fythwyrdd ar y chwith sy’n un o’n Coed Penigamp. Efallai y clywch arogl ei blodau gwyn gaeafol hefyd. Y Gelynnen Ffug ydi hon (Osmanthus fortuneii ) sy’n 8m o uchder – y dalaf o’i bath yn ynysoedd Prydain. Ar y darn yma o’r daith gallwch droi i’r dde a mynd yn ôl i fyny mewn cylch ar hyd y llwybr pafin drwy’r Ardd Aeaf, a mwynhau mwy o waith plannu’r garddwyr ar y ffordd (mae pum gris isel ar hyd y llwybr yma).

Darllen mwy

5

O’r goeden Osmanthus ewch ymlaen ychydig fetrau tuag at fainc ar y chwith i chi. Ychydig ymhellach ar y dde mae grŵp mawr o lwyni blodau pinc y Rhododendron nobleanum sy’n blodeuo’n gynnar (maen nhw’n aml yn dechrau blodeuo ym mis Rhagfyr). I’r dde o’r fainc yma fe welwch yr Ardd Gron.

Darllen mwy

6

Dewch o amgylch yr Ardd Gorn ac yn ôl ar hyd ffin ogleddol yr Ardd Aeaf wrth ymyl y Lawnt Uchaf. Gallwch weld mwy o gynllun yr ardd Fictoraidd ffurfiol o’r fan hyn ac olion y cynllun Sioraidd gwreiddiol hefyd.

Darllen mwy

7

Ar dop y llwybr yma trowch i’r chwith ar hyd Gardd Puddle (sy’n gyfochrog â’r Bwa Tresi Aur). Datblygwyd yr ardal hon yn 2011 ac mae’n deyrnged i dair cenhedlaeth o brif arddwyr ym Modnant, Frederick, Charles a Martin Puddle. Mae’n llawn o’r planhigion roedd y dynion yma’n eu caru, gan gynnwys nifer o blanhigion rhododendron hybrid a grëwyd yma

Darllen mwy

8

Yn ôl wrth hoff goeden yr adar, yr Acer palmatum ‘Osakazuki’, ger y Ganolfan Ymwelwyr, trowch i’r chwith i forderi’r hen gegin. Ar y chwith cymerwch olwg agosach ar y parterre a’r ffynnon. Mae’r ffordd allan o’r ardd ar hyd y wal ar y dde. Cofiwch bicio draw i stafell de’r Pafiliwn cyn mynd i gael eich cynhesu gan ein bwydlen aeaf a gadael dymuniad ar ein Coeden Ddymuniadau yn ystod mis Rhagfyr.

Darllen mwy

Diwedd:

Byddwch yn gorffen y daith yma wrth y brif giât allan

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Taith drwy Ardd Aeaf Bodnant

Tirwedd

Cau

Mae Gardd Bodnant wedi’i lleoli ar ochr bryn yn Nyffryn Conwy a’r math o dir ynddi’n amrywio dros ei 80 erw. Mae rhannau o’r ardd ffurfiol ar y lefel uchaf sy’n agos at y fynedfa yn wastad gyda llwybrau graean a glaswellt sy’n hawdd i bawb gerdded ar eu hyd, gan gynnwys defnyddwyr cadeiriau olwyn. Mae’r llwybrau hirach i rannau pellach o’r ardd, fel Llwybr Coed a Dôl y Ffwrnais, yn cynnwys rhai llwybrau mwy serth drwy’r coed. Dydy’r rhain ddim yn addas i bobl sy’n cael trafferth cerdded yn bell.

Taith drwy Ardd Aeaf Bodnant

Cysylltwch â ni

Cau

Ffoniwch ni ar 01492 650460 neu fe gewch fwy o wybodaeth yma ar ein gwefan.

Taith drwy Ardd Aeaf Bodnant

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Gardd Bodnant, Tal-y-Cafn, Bae Colwyn, Conwy, LL28 5RE
Ar drên

Trên i Gyffordd Llandudno, 4.5 milltir o  Ardd Bodnant. Mae gwasanaeth bws rheolaidd oddi yno.

Ar y ffordd

O Fetws-y-coed, cymerwch yr A470 heibio Llanrwst a dilyn yr arwyddion am bentref Eglwysbach a Gardd Bodnant yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. O gyffordd 19 yr A55, cymerwch yr A470 i’r de gan basio Glan Conwy a dilyn yr arwyddion am Eglwysbach a Gardd Bodnant yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Ar fws

Mae bws 25 o Landudno yn stopio tu allan i giât Bodnant. Ewch i wefan Arriva Cymru i weld amseroedd y bws.

Taith drwy Ardd Aeaf Bodnant

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Maes parcio – Mae gennym ni faes parcio mawr gyferbyn â’r fynedfa i’r ardd.
  • Bwyd a diod – Mae llefydd i eistedd tu mewn gyda bwyd poeth ac oer yn cael ei weini yn ystafelloedd te Magnolia a’r Pafiliwn a byrbrydau a lle i eistedd tu allan yn y Glyn a’r Pen Pellaf ar adegau arbennig (manylion ar ein gwefan). Mae nifer o lefydd picn
  • Mynd â’r ci am dro – Mae croeso i gŵn drwy’r dydd, bob dydd, yn y gaeaf ac ar nosweithiau Mercher yn yr haf (ewch i’n gwefan i gael y manylion yn llawn). Mae croeso bob amser i gŵn cymorth.
  • Toiledau – Mae’r rhain yn y maes parcio a’r ganolfan arddio wrth y giât uchaf (ac mae toiled i bobl anabl yn stafell de’r Pafiliwn) a hefyd ger yr Hen Felin yn y Glyn.
  • Siop – Ewch i weld beth sydd yn siop yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ger y fynedfa i’r ardd.