Amser i gloi’r flwyddyn

Closio at natur

Rwy’n gwisgo llawer o hetiau yn fy swydd fel un o dîm y Bannau Brycheiniog a Sir Fynwy. Mae fy ymdrechion i ddeall ein safleoedd, y gwaith mae’r Rheolwr Cefn Gwlad a’r tîm o geidwaid yn ei wneud i warchod ein lleoedd arbennig, a’r hyn y gallaf ei gyflawni iddyn nhw, yn golygu fy mod i wedi cael blwyddyn gyntaf brysur iawn, ac rwyf wedi mwynhau bob munud!

Swydd yn gwisgo llawer o hetiau

Ymunais â’r tîm yn 2016 fel gofalwr ar gyfer byncws Dan y Gyrn yn Nyffryn Tarell. Fel gofalwr, roeddwn i eisiau cyflwyno’r lle yn dda i’n gwesteion, darparu gwybodaeth o safon i ymwelwyr, ynghyd â’r tasgau cadw tŷ y tu ôl i’r llenni i sicrhau bod pethau’n rhedeg yn esmwyth. Yn syml, rwy’n ystyried fy rôl fel Cydlynydd Cymorth Busnes ar gyfer y Bannau Brycheiniog a Sir Fynwy fel rhywbeth tebyg ond ar raddfa lawer mwy.

Moment i fyfyrio
O dan yr hen oestrwydden yng nghoedwig Pant Ysgyryd
Moment i fyfyrio

Mae ymweld â safleoedd wedi dod yn rhan fach o’r hyn rydw i wedi bod yn ei wneud. Fel heddiw, ar ôl bore gyda’r tîm coetiroedd yng nghoedwig Pant Ysgyryd, yn gweld sut maen nhw wedi bod yn mynd â’r blanhigfa gonwydd hon yn ôl i’w gwreiddiau hynafol. Rwy’n eistedd yma o dan yr hen oestrwydden hon yn ysgrifennu’r blog hwn, yn pendroni pa newidiadau y mae wedi’u gweld dros y 250 mlynedd diwethaf. Moment i fyfyrio ar yr hyn rydym wedi’i gyflawni fel tîm eleni a’r hyn sydd eto i ddod.

Rhoi natur yn gyntaf

Uchafbwynt i’n portffolio eiddo oedd y denantiaeth newydd ar Fferm Ffynnonau ger y Fenni. Tyddyn bach ar iseldir Ystâd Cleidda, cafodd y tîm haf prysur o waith wedi’i gynllunio yn rhoi bywyd newydd i’r tir fferm. Mae’r denantiaeth newydd hon yn gyfle i ddangos sut mae cadwraeth natur, rheoli tir ac amaethyddiaeth yn gallu gweithio mewn partneriaeth i gael natur fel ei blaenoriaeth yn hytrach na chynhyrchu.

Yn anialwch garw Canolbarth Cymru, rydym yn mynd i’r afael â newid hinsawdd yn Abergwesyn. Rydym wedi bod yn datblygu’r cynllun adfer mawndir, gyda’r bwriad o wneud gwaith ymarferol yn 2020. Mae hwn yn brosiect pum mlynedd, gyda’r nod o warchod ac amddiffyn mawndir, gwella bioamrywiaeth cynefinoedd bywyd gwyllt a helpu i reoli llif dŵr yr ucheldir yn y dirwedd hynafol hon.

Rhywbeth i bawb

Trwy ymgysylltu ag ymwelwyr, rwyf wedi dysgu bod ein lleoedd awyr agored yn golygu gwahanol bethau i wahanol bobl. Boed yn foment dawel i’w thrysori gyda theulu neu ffrindiau, antur newydd `50 peth i’w gwneud cyn eich bod yn 11 a 3/4 oed' gyda phlant bach, neu’n cyrraedd uchelfannau Pen-y-fan a thynnu’r llun gwych ‘na ar y copa . Yn ein lleoedd ni mae rhywbeth at ddant pawb.

Cael amser i grwydro tirwedd y Begwns
Yr holl olygfeydd, heb ddringo
Cael amser i grwydro tirwedd y Begwns

Mae ein llwybrau cerdded yn y Bannau Brycheiniog a Sir Fynwy, y gellir eu lawrlwytho, yn boblogaidd iawn. Rwyf wedi bod yn awyddus i grwydro ein safleoedd fel ymwelydd ac rwyf wedi bachu ar y cyfle i wneud hynny. Y lle dwi’n hoffi mynd iddo’n rheolaidd gyda’r plant yw’r Begwns ger Cleirwy. Rwy’n edrych ymlaen i ychwanegu teithiau cerdded newydd ac wedi’u diwygio yn 2020, ond os ydych chi am gael rhywbeth ychydig yn fwy heriol dros y Nadolig, edrychwch ar ein teithiau cerdded gorau. 

Cynhesrwydd a charedigrwydd pobl

Oherwydd ein nifer fawr o ymwelwyr, mae angen i ni gynnal a chadw ein safleoedd a sicrhau eu bod yn parhau i fod yn groesawgar ac yn hygyrch. Ar lawr gwlad o ddydd i ddydd, rwyf wedi cael fy llethu gan ymroddiad y gwirfoddolwyr sy’n cefnogi’r ceidwaid i gadw ein safleoedd mewn cyflwr gwych. Rwyf wedi gweld o lygad y ffynnon eu cariad at fyd natur a’r awyr agored. Boed yn gyfle i gymdeithasu, cwrdd â phobl newydd a rhoi croeso cynnes i ymwelwyr, cyfle i ddysgu sgil newydd fel gosod cerrig neu fonitro henebion, neu’r cyfle i gadw’n heini ac anadlu yn yr awyr iach. Os oes gennych amser hamdden, yn mwynhau bod yn yr awyr agored ac yn awyddus i gymryd rhan yn y gwaith y mae’r tîm o geidwaid yn ei wneud, bydd digon o gyfleoedd i wirfoddolwyr newydd gyda blwyddyn brysur wedi'i chynllunio ar gyfer 2020.

Mae eleni wedi bod yn rhywbeth arbennig rwy’n wirioneddol ddiolchgar i fod yn rhan ohono. O holl dîm yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy’n gofalu am Fannau Brycheiniog a Sir Fynwy, rydym yn dymuno Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda i chi sy’n llawn heddwch, iechyd a gobaith.