Arwydd Pen y Fan yn mynd ar werth

Arwydd omega eiconig yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar gopa Pen y Fan yng nghanol y Bannau Brycheiniog

Mae dros 350,000 o bobl yn troedio llethrau Pen y Fan bob blwyddyn, mae llawer wedyn yn aros mewn rhes ar y copa ar gyfer eu hunlun buddugoliaethus gyda’r arwydd omega eiconig. Oherwydd ei boblogrwydd, mae’r arwydd yn mynd o dan y morthwyl – y tro cyntaf i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Mae’r arwydd omega eiconig wedi sefyll ar gopa Pen y Fan ers y 2000au cynnar ac mae wedi bod yn dyst i gynigion priodas, llawenydd a llawer o lwyddiannau personol. Er mwyn helpu i godi ymwybyddiaeth o apêl y Bannau Brycheiniog, mae'r arwydd yn cael ei roi ar ocsiwn lle bydd cyfle i chi feddu ar ddarn o hanes y mynydd.

Mae gan y Bannau Brycheiniog, yn enwedig Pen y Fan, le arbennig yng nghalon llawer o bobl, ac roedd hyn yn amlwg pan wnaeth y ceidwad arweiniol Rob Reith newid yr arwydd yn ddiweddar a gosod fersiwn iau, llai hindreuliedig yn ei le. Fel arfer byddai’r dasg yn cymryd ychydig o funudau, ond oherwydd y ciw hunluniau oedd yn dechrau ffurfio, ac sydd erbyn hyn yn gyffredin, roedd wedi cymryd tair awr i’r tîm gwblhau’r gwaith.

Fel rhan o’n gwaith parhaus i godi ymwybyddiaeth o’r lle arbennig hwn, rydym yn gofyn ichi rannu’ch straeon a’ch hunluniau’ch hun wrth ymyl yr arwydd eiconig ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio’r hashnod #FyHunlunPenyfan.

Amser hunluniau, arwydd omega eiconig Pen y Fan a’i fersiwn iau
Arwydd omega eiconig yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, hen a newydd, ar gopa Pen y Fan yng nghanol y Bannau Brycheiniog
Amser hunluniau, arwydd omega eiconig Pen y Fan a’i fersiwn iau

Pam ydym yn gwerthu'r arwydd?

Ail-lansiwyd apêl y Bannau Brycheiniog ym mis Chwefror 2018 i dynnu sylw at y gwaith a wnaed i frwydro yn erbyn erydiad fel y gall pobl barhau i fwynhau eu mynydd annwyl. Mae angen atgyweiriadau brys bob blwyddyn a chan fod nifer y cerddwyr wedi mwy na dyblu yn ystod y pum mlynedd diwethaf, mae angen arian ychwanegol i gyflawni’r gwaith.

" Mae'r rhoddion a dderbyniwyd hyd yma i apêl y Bannau Brycheiniog wedi bod o gymorth mawr o ran helpu i gefnogi ein rhaglen waith. Allen ni ddim bod wedi cyflawni’r gwaith hyd yn hyn heb y cymorth gan roddwyr a fy nhîm o staff a gwirfoddolwyr. Dwi’n falch o fod yn rhan o hanes y safle a gobeithio y bydd gwerthu’r arwydd omega yn rhoi cymaint o bleser i rywun ag y cefais i o gynnal y tir mae wedi bod yn gartref iddo."
- Rob Reith, Ceidwad Arweiniol, Bannau Brycheiniog

Bydd yr holl arian hwn a godir yn mynd tuag at apêl y Bannau Brycheiniog a’r cronfeydd mawr eu hangen i ganiatáu i ni barhau â'r gwaith atgyweirio sydd ei angen ar lwybrau ein mynyddoedd. Rydym wrth ein bodd ein bod wedi cwblhau 200m o waith atgyweirio ar lwybr troed Pont ar Daf ers i'r apêl gael ei lansio ym mis Chwefror ond mae llawer mwy gyda ni i’w wneud o hyd.

Arwydd ar daith

Cyn mynd o dan y morthwyl, bydd yr arwydd eiconig yn mynd ar daith i Lundain er mwyn i brynwyr ei weld ddydd Sul 7 Hydref yng Nghanolfan Gymreig Llundain, Clerkenwell. Yn dilyn ei daith ar hyd yr M4, bydd yr arwydd yn dychwelyd i Gaerdydd i brynwyr ei weld ddydd Gwener 19 Hydref cyn cael ei arddangos eto a’i werthu ddydd Sadwrn 20 Hydref yn ystafell arwerthu Rogers Jones Auctioneers yng Nghaerdydd.

Ein nod yw parhau i ddiogelu’r tirlun arbennig yng nghanol y Bannau Brycheiniog a sicrhau bod y llwybrau troed yn hygyrch i’r cannoedd o filoedd o ymwelwyr sy'n ymweld â Phen-y-fan bob blwyddyn.