Bannau Brycheiniog – Pen y Fan a Chorn Du

Pen y Fan a Chorn Du o Gwm Llwch, Bannau Brycheiniog, Powys

Mae dau gopa uchaf canol Bannau Brycheiniog ym Mhowys yn codi’n uchel uwchben y dirwedd ac mae’n bosib eu gweld o bellter mawr. Mae ffurf y grib yn un o’r golygfeydd mwyaf adnabyddus yn y Deyrnas Unedig.

Mae Pen y Fan yn codi i uchder o 886m a hwn yw’r mynydd uchaf yn ne Prydain. Corn Du yw’r ail gopa uchaf (873m) a Chribyn yw’r trydydd ( 795m).  Bob blwyddyn mae dros 250,000 o bobl yn dringo i ben y mynyddoedd trawiadol hyn.

Golygfeydd Godidog

I lawer o bobl, mae’n werth dringo’r filltir-a-hanner galed i gopa Pen y Fan er mwyn gweld y golygfeydd gwych sy’n ymestyn ar draws de a chanolbarth Cymru a thros Aber Hafren i dde-orllewin Lloegr.  Ar ddiwrnod clir, gallwch weld Mynyddoedd Cambria, y Mynyddoedd Duon, Penrhyn Gŵyr, Sir Henffordd, Swydd Gaerloyw a Gwlad yr Haf.

Ar ochr ogleddol y mynyddoedd mae sgarpiau serth trawiadol a grëwyd gan rewlifiau. Maen nhw’n  ddramatig ond yn beryglus.  Tua’r de mae’r llethrau o hen dywodfaen coch yn disgyn yn llawer mwy graddol, tuag at gymoedd diwydiannol De Cymru.

Cerdded Gwyllt

Mae’r dirwedd hon yn uchel, yn wyllt, yn anghysbell ac yn lle gwych i fynd ar deithiau cerdded iach.

Y prif bwynt mynediad i fynd i grwydro yng nghanol Bannau Brycheiniog yw maes parcio Pont ar Daf, ar yr A470, ychydig filltiroedd i’r de o Aberhonddu.  O’r fan hon, gallwch gerdded i fyny at diroedd comin agored Bwlch Duwynt neu Y Gyrn a gwneud yr ymdrech olaf i gyrraedd copaon Corn Du a Phen y Fan.

I wneud y tri chopa, dilynwch grib Craig Cwm Sere o Ben y Fan, draw at y Gribyn.

Troedio’n ofalus

Gyda chymaint o bobl yn ymgymryd â’r her o ddringo mynyddoedd uchaf de Prydain, mae cynnal a chadw’r llwybrau ac atal erydu yn rhan enfawr o’n gwaith ni yn y Bannau.

Ry’n ni’n gwario dros £100,000 bob blwyddyn er mwyn gwneud yn siŵr fod ymwelwyr yn gallu parhau i fwynhau’r dirwedd hyfryd hon, heb ei niweidio ymhellach.

Bannau Brycheiniog

Gweithio ar y llwybrau ym Mannau Brycheiniog

Rydyn ni wedi bod wrthi'n selog yn trwsio'r llwybrau yn ardal ganolog Bannau Brycheiniog ers 30 mlynedd. Yma mae ein tîm o Geidwaid yn trafod beth sydd wedi'i gyflawni a'r her o gynnal y llwybrau blwyddyn ar ôl blwyddyn.