Eisiau rhedeg digwyddiad ar dir yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol?

Gweithiwch gyda ni i wella’ch digwyddiad

Yn unol â deddfwriaeth Llywodraeth Cymru, mae cyfyngiadau mewn grym ar weithgareddau wedi’u trefnu yn yr awyr agored. Darllenwch y wybodaeth am y cyfyngiadau er mwyn cyfarwyddo a’r cyfyngiadau mewn grym gan asesu eich digwyddiad yn unol a’r cyfyngiadau hynny wedi’u amlinellu o fewn y ddeddfwriaeth. Mwy o wybodaeth ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

Mae llawer o ddigwyddiadau chwaraeon ac elusennol wedi’u trefnu gan sefydliadau proffesiynol ac elusennau yn cael eu cynnal ar draws tir yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Os ydych yn darparu gweithgareddau awyr agored ac yn cynllunio digwyddiad ar dir yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn y Bannau Brycheiniog a Sir Fynwy, rydym an awyddus i’ch helpu i sicrhau caniatâd ar gyfer eich digwyddiad. Mae’r safleoedd yn cynnwys canol y Bannau Brycheiniog, Pen-y-fâl, Ysgyryd, Begwns ac Abergwesyn.

Dylai trefnwyr sydd am gynnal digwyddiad neu weithgaredd gysylltu â ni i drafod y cyfleoedd. Gyda’n gilydd gallwn asesu’r gweithgaredd/digwyddiad a chytuno ar ffordd o weithio sy’n lleihau’r effaith ar yr amgylchedd, y gymuned leol a defnyddwyr eraill. Rydym yn awyddus i helpu pob grŵp sydd am godi arian trwy ddigwyddiadau i weithio gyda ni i sicrhau y rhoddir ystyriaeth i’r cefn gwlad hyfryd hwn ac eraill sy’n ei ddefnyddio.

Ein nod yw gwella ansawdd a mwynhad eich digwyddiad, er mwyn lleihau’r difrod o erydu llwybrau a chynefinoedd sensitif a safleoedd gwarchodedig. Drwy ein canllawiau a’n cyngor, byddwn yn darparu un pwynt cyswllt ar gyfer yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn y Bannau Brycheiniog a Sir Fynwy i’ch helpu i wneud cais am drwydded digwyddiad.

" Rydym wedi bod yn cynnal 10YFan ym Mhen-y-fan, canol y Bannau Brycheiniog ers dros 5 mlynedd, ac mae wedi rhoi cyfle i ni godi bron £300,000 tuag at amrywiol elusennau plant. Mae’r cymorth gan Rob Reith o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol bob amser wedi bod yn wych ac mae gallu cynnal y digwyddiad ar dir a gedwir yn dda yn rhoi diogelwch ac urddas ychwanegol i’n digwyddiad. Heb y cymorth gan Rob a’r tîm, byddai’n amhosibl cynnal ein digwyddiad ac rydym yn fwy na pharod i roi i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i helpu i gadw’r tir mewn cyflwr mor brydferth."
- Steve Western - 10YFan

Tri Cham Syml i gynnal Digwyddiad ar Dir yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn y Bannau Brycheiniog a Sir Fynwy.

1. Cysylltwch â Cheidwad yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar ddechrau’r gwaith o gynllunio’ch digwyddiad

Gyda sawl blwyddyn o brofiad a bod yn rhan o nifer o ddigwyddiadau ar draws Bannau Brycheiniog a Sir Fynwy, bydd ein Ceidwaid yn gallu helpu gyda dichonoldeb eich digwyddiad a rhoi cyngor ac arweiniad ar ein cydnabod fel y tirfeddiannwr, cyn i chi ymrwymo unrhyw amser neu gost. Gallwch gysylltu â ni ar brecon@nationaltrust.org.uk 

2. Gwnewch gais am eich trwydded digwyddiad i ddefnyddio tir yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Mae ein darparwyr gweithgareddau awyr agored mwyaf llwyddiannus yn dechrau cynllunio digwyddiadau o leiaf 12 mis ymlaen llaw fel eu bod yn cael y dyddiad a’r lleoliad gorau. Rydym yn hyrwyddo polisi y cyntaf i’r felin.

3. Cyfrannwch i’n helpu i warchod y Bannau Brycheiniog a Sir Fynwy i’w gadw’n lle arbennig i bawb?

Mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn elusen gadwraeth sy’n dibynnu ar roddion ac aelodaeth. A fyddech cystal â helpu drwy weithio gyda ni a rhoi arian i ddiogelu’r dirwedd. Rydym yn gofyn i drefnwyr digwyddiadau wneud cyfraniad ar raddfa â awgrymir o £1 fesul person cyn y digwyddiad. Ceir gwybodaeth am fodd o wneud cyfraniad yn ein gohebiaeth. Bydd y rhodd hon yn eich galluogi chi a’ch cyfranogwyr i roi ychydig yn ôl i gynnal a thrwsio’r tir ar gyfer digwyddiadau yn y dyfodol. Bydd eich rhodd yn cyfrannu at gadwraeth a phrosiectau atgyweirio ar draws y Bannau Brycheiniog a Sir Fynwy, gan gynnwys Apêl Bannau y Brycheiniog.

Argymhellir yn gryf i chi beidio â marchnata’ch digwyddiad nes i chi dderbyn trwydded digwyddiad sy’n rhoi cymeradwyaeth gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol (a pherchnogion tir eraill os yw’n berthnasol) i ddefnyddio’r tir.