Gweithio ar y llwybrau ym Mannau Brycheiniog

Mae miloedd o bobl yn cerdded llwybrau Pen y Fan, Bannau Brycheiniog bob blwyddyn

Mae dros 70Km o lwybrau cerdded a llwybrau ceffylau yn igam-ogamu dros ran ganolog Bannau Brycheiniog.

Dros y degawd diwethaf, ry’n ni wedi creu 15Km o lwybrau pendant drwy ddefnyddio arwyneb graean, gosod cerrig ar eu cant neu drwy greu wyneb mwy cadarn dan y pridd. Mae hyn wedi golygu adfer  a glasu dros 75,000 medr sgwâr o bridd noeth ar y llwybrau amgylchynol.

Dal i fynd……

Mae 10Km o lwybrau yn dal i fod heb lystyfiant arnyn nhw.  Yn 2013, 2014 a 2015 fe wnaethom barhau gyda’r gwaith ar lwybr Cefn Cwm Llwch, sy’n rhedeg o Gwm Gwdi i gopa Pen y Fan.  Fe gawson ni lawer o gymorth gan grwpiau gwyliau gweithio a gwirfoddolwyr eraill i’n helpu i osod cerrig ar 100m o lwybr.

Cloddio’r cerrig

Mae’r cerrig sy’n cael eu defnyddio ar gyfer y gwaith yn cael eu palu a’u didoli i’r maint a’r siâp cywir.  Maen nhw’n dod o chwarel Cwr Mawr, Pen Milan, i’r gogledd-orllewin o Gorn Du.

Mae’r gwaith naill ai’n cael ei wneud â llaw neu drwy ddefnyddio cloddiwr bychan.  Mae pob carreg yn cael ei rhoi i mewn i fag dumpy tunnell nes bod y bag yn llawn.  Cafodd saith deg o’r bagiau hyn eu cludo mewn hofrennydd i’r safle gwaith yng Nghefn Cwm Llwch dros yr haf diwethaf.

Gwirfoddolwy

Trwy gydol haf 2015, gyda chymorth amrywiaeth o grwpiau gwirfoddol, buom yn defnyddio’r cerrig i greu llwybr cadarn a gwydn.

Defnyddiwyd yr un dull ers cyn dyddiau’r Rhufeiniaid.  Mae pob carreg yn cael ei gosod yn y ddaear ar ei chant, ac yn cael ei sefydlogi drwy ei phacio yn dynn gyda cherrig llai a phridd.

Ar ôl i’r llwybr gael ei orffen, mae’r tir o gwmpas yn cael ei dirlunio a’r ardal gyfan yn cael ei glasu eto.

Ry’n ni’n bwriadu dal ati gyda’r gwaith o osod cerrig ar wyneb y llwybrau ar Gefn Cwm Llwch a pharhau gyda’r gwaith i gopa Pen y Fan.  Ry’n ni hefyd yn gobeithio recriwtio mwy o wirfoddolwyr i’n helpu i gynnal a chadw’r llwybrau trwy gydol y flwyddyn.  Mae’r dasg ddiddiwedd hon yn llawer iawn haws gyda mwy o ddwylo.

Y gost

Bob blwyddyn mae’r gost o adeiladu a chynnal a chadw’r llwybrau yn cyrraedd dros £100,000. Ry’n ni’n cynnal apêl am roddion fel y gallwn barhau gyda’r gwaith hanfodol hwn.

Cysylltwch â ni os hoffech chi helpu i ariannu’r gwaith hwn.