Hydref 2019 – Gofalu am ein safleoedd

Y llwybr wedi’i wella sy’n arwain i’r Tŷ Crwn Sioraidd

Mae rôl ceidwad yn amrywiol ac mae pawb yn y tîm yn chwarae eu rhan. Mae’r Ceidwad Ardal Simon yn edrych yn ôl dros y flwyddyn ar rai o’r gorchwylion niferus mae’n eu cyflawni i sicrhau bod y tir rydym yn gofalu amdano yn aros yn hygyrch i genedlaethau’r dyfodol ei fwynhau...

Taro’r cydbwysedd cywir

Wel, on’d yw’r flwyddyn hon wedi gwibio heibio! Gyda’r clociau’n newid, mae’n teimlo fel bod y gaeaf ar ein gwarthaf. Dros yr haf rydym wedi bod yn bwrw ymlaen â’r tasgau cynnal a chadw arferol ar draws y Bannau Brycheiniog a Sir Fynwy. Wrth i ni ofalu am y tirweddau arbennig hyn, rydym bob amser yn ceisio cael y cydbwysedd iawn rhwng cadw’r lleoedd hyn yn agored, yn hygyrch ac yn groesawgar i’n nifer fawr o ymwelwyr, ond cynnal cynefin iach hefyd i fyd natur a bywyd gwyllt ffynnu.

Gwelliannau yn Y Cymin

Mae’r Cymin yn edrych dros Drefynwy ac mae 32 tunnell o gerrig mâl wedi cael eu hychwanegu at y llwybr i’w  gwella  gan fod yr elfennau wedi gwneud difrod mawr. Yn ffodus, gallwn ddefnyddio’r peiriannau a’r cerbydau sydd gennym, fel y gallwn gyflymu proses y gwaith cadwraeth hanfodol hwn, er mwyn sicrhau cyn lleied o anghyfleustra â phosibl i gerbydau. Mae gosod sianeli, a elwir hefyd yn wompiau, i ddargyfeirio’r dŵr sy’n rhedeg i lawr y llwybr yn ei gwneud yn fwy gwydn yn erbyn tywydd gwlyb Cymru! Fel llwybr a ddefnyddir gan gerbydau a cherddwyr, bydd y wompiau hyn hefyd yn helpu i reoli ac arafu traffig trwy’r tiroedd.

Dadlwytho’r tyrchwr bach yn barod ar gyfer y gwaith yn y Cymin ger Trefynwy
Defnyddio ein cerbydau a’n peiriannau i hwyluso’r gwaith
Dadlwytho’r tyrchwr bach yn barod ar gyfer y gwaith yn y Cymin ger Trefynwy

 Gosod cynlluniau (a llwybrau!) yn Lan-y-lai

Gyda rhai staff yn ffarwelio, rydw i nawr yn gofalu am Lan-y-lai, dôl gwlyptir ym Mro Morgannwg. Yma, yn ystod y misoedd cynhesach, mae dolydd gwair bywiog a phorfa Rhos persawrus, sy’n golygu ei bod yn hafan i fywyd gwyllt. Mae angen ailosod y llwybr pren sy’n arwain y ffordd trwy’r glaswelltir corsiog oherwydd mae wedi bod yno am dros 13 blynedd - felly mae wedi cael bywyd da o ystyried ei fod wedi sefyll mewn ardal mor wlyb! Rwy’n credu y bydd hyn yn fy nghadw’n brysur dros y gaeaf.

Cynllunio ar gyfer gwaith atgyweirio yn Lan-y-lai
Rhan o’r llwybr pren yn ei lle yn Lan-y-lai
Cynllunio ar gyfer gwaith atgyweirio yn Lan-y-lai

O gynnal a chadw ystadau i waith coetir, darllenwch ein blog nesaf gan y tîm coetiroedd, a fydd yn rhannu’r hyn maen nhw wedi bod yn ei wneud a’r hyn sydd ganddynt ar y gweill ar gyfer gwaith adfer y gaeaf ar draws ein safleoedd.