Ionawr 2018 - bywyd fel Gwirfoddolwr Amser Llawn

Gwirfoddolwr Amser Llawn yn cael hoe o drwsio'r llwybrau yn ardal ganol Bannau Brycheiniog

Gall gwaith gwirfoddol fod yn hynod o fuddiol gan gynnig profiad ymarferol hanfodol i rywun sydd am gael gyrfa ym maes cadwraeth. Os hoffech wybod rhagor, pwy well na'n Gwirfoddolwr Coetiroedd amser llawn i egluro'r cyfan, felly drosodd at Morgan...

Bywyd gwaith cyn ymuno â'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Cyn penderfynu cymryd y swydd hon, treuliais i dair blynedd yn gweithio fel Ceidwad Cefn Gwlad i Gyngor Sir, mewn parc gwledig prysur iawn. Roedd hyn wedi rhoi profiad llawn i mi o waith ceidwad, gyda phwyslais arbennig ar gysylltu gyda phobl. Wrth i mi ddechrau meddwl am symud i swydd oedd â mwy o bwyslais ar gadwraeth, sylweddolais nad oedd gen i rai sgiliau ymarferol a dechreuais ystyried y gwahanol ddewisiadau oedd ar gael i mi wirfoddoli'n amser llawn.

Ar ôl darllen yr hysbyseb am swydd gwirfoddolwr coetiroedd, a dod draw am gyfweliad, sylweddolais mai dyma oedd yn rhaid i mi ei wneud. Ro'n i wastad wedi bod â chysylltiad â choetiroedd, ac yn gwybod mai dyma'r math o brofiad oedd ei angen arna i os am weithio ym maes coetiroedd.

Bywyd fel Gwirfoddolwr Amser Llawn

Unwaith ddechreuais i gyda'r tîm ces i fy nhaflu i'w chanol hi'n syth yn datblygu trac drwy goedwig. O fewn wythnosau roedd fy hyder a fy sgiliau wrth weithio gyda llif gadwyn wedi codi'n gyflym. Cafodd y sgiliau hyn eu cydnabod yn ystod hyfforddiant pellach gyda llif gadwyn ym mis Medi. Mae'r deuddeg mis diwethaf wedi gwella fy sgiliau ymarferol a fy sgiliau o weithio mewn coetiroedd. Ond yr hyn sydd wedi fy ysbrydoli ymhellach i fynd i weithio yn y diwydiant hwn yw'r cyfle i gydweithio gyda dau geidwad coetiroedd profiadol fel Stuart a Tim, sydd â chyfoeth o wybodaeth am reoli coetiroedd a choed, sgiliau rheoli ystâd, cynnal a chadw peiriannau a gwybodaeth am fywyd gwyllt, a hefyd tîm Bannau Brycheiniog gyda'u profiadau amrywiol, eu sgiliau a'u brwdfrydedd at eu gwaith.

Gwirfoddolwyr yn gweithio'n galed yn trwsio'r llwybrau yn ardal ganol Bannau Brycheiniog
Gwirfoddolwyr yn gweithio ar y llwybrau i Ben y Fan yn ardal ganol Bannau Brycheiniog, Powys
Gwirfoddolwyr yn gweithio'n galed yn trwsio'r llwybrau yn ardal ganol Bannau Brycheiniog

Er mai gyda'r tîm coetiroedd ro'n i wedi fy lleoli'n bennaf, roedden nhw'n fwy na hapus i mi fynd i archwilio agweddau eraill ar waith y ceidwad, lle roeddwn i'n brin o brofiad. Yn benodol, gwaith cynnal arolygon a monitro, pethau sydd yn fy marn i yn sgiliau hanfodol os ydych chi'n cyfrannu at waith rheoli cynefinoedd. Wedi'r cyfan, mae angen i chi wybod bod y cynefin rydych chi'n gyfrifol amdano'n elwa o'r gwaith rydych chi'n ei wneud yno, ac fel arfer gellir penderfynu hyn drwy gynnal arolygon blynyddol. Y llynedd ces i'r gyfle i fynychu gweithdy ar Adfer Coetiroedd Hynafol gan Goed Cadw a diwrnod cynnal arolwg o flodau gwyllt y dolydd ar Fferm Berthlwyd, un o'n ffermydd tenant, gydag Ymgynghorydd Natur a Bywyd Gwyllt Cymru i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Hefyd cynorthwyais ein ceidwad cadwraeth, Jess, gyda'i harolygon o'r dolydd yn Lanlay Meadows. Fel gwirfoddolwr amser llawn rydych chi'n cael cyfle, ac yn cael eich annog, i fynychu gweithdai hyfforddi gyda staff amser llawn yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Beth nesa?

Yn ddiweddar derbyniais swydd fel Ceidwad Cynorthwyol gyda'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar Ystâd Ashridge yn Swydd Hertford. Ardal o goetiroedd hynafol a lled naturiol yw hon yn bennaf, gyda rhai ardaloedd hefyd o barcdir a glaswelltir calch, sy'n rhoi cyfle perffaith i mi wneud defnydd da o'r sgiliau rwy wedi eu hennill dros y flwyddyn ddiwethaf (yn ogystal â phrofiad y blynyddoedd blaenorol).

Pa un ai chwilio am yrfa newydd ydych chi, yntau am brofiad ar ôl bod yn y coleg neu'r brifysgol, neu yn fy achos i, gweld eich bod yn brin o sgiliau. Alla i ddim argymell gwell swydd i chi na hon fel cyflwyniad perffaith i ddechrau gyrfa ym myd cadwraeth. Os mai coetiroedd yw eich byd chi, a bod gennych chi hefyd dystysgrif i dorri coed gyda llif gadwyn, bydd y tîm yn hysbysebu am swydd gwirfoddolwr unwaith eto yn yr hydref. Neu os yw'n well gennych chi weithio ar dir uchel ac ar lwybrau'r mynyddoedd, cadwch olwg ar y cyfleodd gwirfoddoli sy'n codi yn y gwanwyn bob blwyddyn!

Os ydych chi wedi mwynhau darllen y blog cyntaf ar gyfer 2018, ac am gyfle i weld beth arall sy'n digwydd mewn tîm o geidwaid cefn gwlad, dewch nôl mis nesaf i ddarganfod beth mae ein tîm coetiroedd wedi bod yn ei wneud.