Maes parcio newydd arfaethedig Pen y Fan

Darlun o'r maes parcio newydd arfaethedig ym Mhont ar Daf, Bannau Brycheiniog

Ydych chi'n un o'r miloedd sy'n ymweld â Pen y Fan bob blwyddyn? Efallai eich bod wedi sylwi bod copa uchaf de Cymru'n mynd yn brysurach flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Ni sy’n gofalu am y lle arbennig yma, ac rydyn ni am wneud yn siŵr fod ein holl ymwelwyr yn dechrau ar eu taith maes parcio sy’n ddiogel ac yn addas ar gyfer ei bwrpas. 

Dyma’r rheswm dros gyflwyno cynnig i greu maes parcio newydd ym Mhont ar Daf, sef y man mwyaf poblogaidd i ddechrau ar daith i ddringo Pen y Fan.

Rydyn ni'n falch iawn ein bod wedi cael caniatâd i greu maes parcio newydd gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn Rhagfyr 2017. Cyn hynny buon ni'n ymgynghori ac yn gweithio ar ein cynlluniau, a arweiniodd at ail-gyflwyno'r cais cynllunio ym Medi 2017.

" Rydyn ni wrth ein bodd y gallwn ni nawr fwrw ymlaen gyda'r cynllun a'i ddatblygu. Roedd mawr angen am faes parcio newydd, ac fe fydd yn trawsnewid y croeso mae ymwelwyr yn ei dderbyn ym Mhont ar Daf. "
- Paul Boland, Rheolwr Cyffredinol, Canolbarth a De Orllewin Cymru

Mae dros 350,000 o bobl yn ymweld â Phen y Fan bob blwyddyn. Bydd y maes parcio newydd yn help i sicrhau bod ein holl ymwelwyr yn dechrau ar eu taith mewn maes parcio diogel sy'n gweddu i amgylchfyd naturiol yr ardal.   

Mae cynllun y maes parcio'n cynnwys tua 260 lle parcio i geir, lle parcio am ddim am gyfnod byr i bobl sydd am ddefnyddio cyfleusterau'r toiledau a pharcio ychwanegol ar gyfer defnyddwyr anabl, bysys mini, coetsis a seiclwyr. Bydd hefyd man gwefru ar gyfer ceir trydan, ac ardal arbennig ar gyfer y tîm achub mynydd pan fyddan nhw'n delio ag argyfwng yn yr ardal. 

Rydyn ni nawr yn datblygu'r cynllun ymhellach felly byddwn ni'n rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith adeiladu ar y maes parcio newydd pan ddaw'r manylion i law. Gobeithiwn allu dechrau'r gwaith ar y lleoliad yn ystod hydref 2018.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am Bont ar Daf neu am ein gwaith mewn mannau eraill ym Mannau Brycheiniog, cysylltwch os gwelwch yn dda â: brecon@nationaltrust.org.uk 

Sut fydd y maes parcio'n edrych? Cymerwch olwg ar y dogfennau cynllunio

Landscape Strategy - Pont ar Daf car park consultation (PDF / 1.8MB) download   (Saesneg yn unig)

Design and Access Statement - Pont ar Daf car park consultation (PDF / 3.505859375MB) download   (Saesneg yn unig)