Medi 2018 – rheoli cynefinoedd

Ceidwad ardal y Bannau Brycheiniog a Sir Fynwy yn cymryd hoe i edmygu’r olygfa ger Cwm Gwdi yng nghanol y Bannau Brycheiniog, un o’r safleoedd niferus dan ofal yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Nid yw diwrnod mewn bywyd ceidwad byth yr un peth, p’un ai yw’n herio’r tywydd mawr i gwblhau’r gwaith neu’n ymweld â gwahanol safleoedd i gyflawni tasgau cadwraeth a chynnal a chadw angenrheidiol, mae rhywbeth newydd bob amser i ganolbwyntio arno. Mae’r ceidwad ardal Simon yn dweud wrthym beth mae wedi bod yn ei wneud ers ei flog diwethaf...

Gofalu am yr amgylchedd

Mae rheoli cynefinoedd yn gallu digwydd mewn amrywiaeth o ffyrdd gwahanol. Tua’r adeg hon o’r flwyddyn, wrth i’r diwrnodau oeri ac wrth i ni symud i fisoedd yr hydref, rydym yn treulio amser yn torri ac yn rhacanu dolydd gwair. Ar ôl torri rydym yn cael gwared ar y toriadau gyda chymorth ein gwirfoddolwyr i helpu i annog amrywiaeth ac aildyfiant rhywogaethau. Yn rhai o’n dolydd mwy sefydledig roeddem wedi casglu hadau cyn torri fel y gallem eu lledaenu dros ardaloedd sydd ag amrywiaeth lai o blanhigion ac anifeiliaid, ac mae hyn oll yn cyfrannu at gynnal amgylchedd iach.

Ceiliog rhedyn busneslyd a welwyd wrth glirio toriadau glaswellt yn Y Cymin
Mae ceidwaid yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn aml yn dod ar draws y ceiliog rhedyn fel yr un yma wrth glirio toriadau glaswellt ar draws y Bannau Brycheiniog a Sir Fynwy, Cymru
Ceiliog rhedyn busneslyd a welwyd wrth glirio toriadau glaswellt yn Y Cymin

Act falansio

Gall fod yn act falansio anodd rhwng cadw ardal yn agored a hygyrch fel y gall y cyhoedd barhau i fwynhau’r amgylchoedd ac ar yr un pryd creu’r cyflyrau gorau i blanhigion ac anifeiliaid ffynnu ynddynt. Siaradais mewn blog blaenorol am reoli rhywogaethau ymledol, ac yn ddiweddar rhoddais gynnig ar ddull ychydig yn wahanol ar lannau Afon Wysg yng Nghleidda yn Sir Fynwy. Roeddem wedi caniatáu i wartheg sy’n eiddo i’n tenant yn Fferm Ffynonnau bori’r ardal a gobeithio rheoli lledaeniad ffromlys chwarennog. Gyda chymorth a dealltwriaeth y cyhoedd, caeais i’r llwybr troed am ychydig ddiwrnodau ac roedd yn llwyddiannus iawn. Roedd y gwartheg yn ei hoffi ac roedd y ffermwr yn falch o gael tir pori ychwanegol ar gyfer ei anifeiliaid.

Gwartheg yn helpu i reoli lledaeniad rhywogaethau ymledol yng Nghleidda
Defnyddio gwartheg fel dull newydd o reoli rhywogaethau ymledol ar lannau Afon Wysg yng Nghleidda, Sir Fynwy, Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru
Gwartheg yn helpu i reoli lledaeniad rhywogaethau ymledol yng Nghleidda

Mae’n fywyd ystlum

Mae’r act falansio hon hefyd yn berthnasol i’r adeiladau rwy’n edrych ar eu hôl megis ffermydd a bythynnod tenantiaid. Yn aml, rydym yn gweld bod bywyd gwyllt yn rhannu’r gofod lle mae pobl yn byw a gweithio ac mae ystlumod yn enghraifft gyffredin o hyn. Rwy’n cynnal clwyd haf yn un o fythynnod ein tenantiaid lle mae’r preswylwyr yn hapus i rannu eu cartref a chael oriau o fwynhad yn eu gwylio’n mynd yn ôl ac ymlaen ar noson yn yr haf.

Mae nifer o agweddau i dîm y Bannau Brycheiniog a Sir Fynwy nad ydynt yn cael sylw yn y blogiau hyn. Y mis nesaf, bydd y Rheolwr Cefn Gwlad, Joe, yn rhoi’r diweddaraf am waith a chynlluniau â blaenoriaeth sy’n digwydd ar draws ein safleoedd gan roi persbectif gwahanol ar y gwaith hanfodol a wneir gan ein staff a’n gwirfoddolwyr.