Tachwedd 2019 – Dychwelyd i’r goedwig

Un o geidwaid y coetiroedd, tîm Bannau Brycheiniog a Sir Fynwy'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Mae ein tîm coetiroedd yn rheoli a gofalu am yr amrywiaeth o goed ar draws ein safleoedd ond maen nhw hefyd â rhan allweddol mewn prosiectau eraill ledled ardal y Bannau Brycheiniog a Sir Fynwy. Ar ôl ychydig o fisoedd prysur yn un o’n ffermydd tenantiaeth, dyma beth sydd ar y gorwel i’r tîm.

Rhoi help llaw i natur

Mae Fferm Ffynnonau ger y Fenni wedi bod yn gartref i ni am ran helaeth o’r haf, wrth i ni wneud  gwaith seilwaith angenrheidiol yno i’w thrawsnewid yn fferm sy’n gyfeillgar i natur ar gyfer ein tenantiaid newydd.  Nawr bod oerfel y gaeaf yn dechrau dod yn ôl yn araf deg, rydym yn edrych ymlaen at ddychwelyd i gysur y goedwig. Rhaid i ni lenwi arolygon coed a gwneud gwaith adfer pellach ac felly mae’r misoedd nesaf yn mynd i fod yn brysur i ni, heb sôn am yr hyn y bydd stormydd y gaeaf yn ei daflu atom.

Cynyddu ymylon y perthi, cynyddu lle i natur ar gaeau afon Ffynnonau
Caeau afon wedi’u gwella yn Fferm Ffynnonau ger y Fenni
Cynyddu ymylon y perthi, cynyddu lle i natur ar gaeau afon Ffynnonau

Arolygu ein coed

Yr adeg hon o’r flwyddyn, rydym yn arolygu ein coed, yn enwedig mewn ardaloedd o ddefnydd uchel, er mwyn archwilio eu cyflwr. Yn ystod y misoedd oerach, dyma pryd mae arwyddion ffwng yn tueddu i ymddangos, ac mae’r dail yn dechrau gollwng sy’n rhoi golwg gliriach i ni o strwythur y goeden. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae rhan bellach o’r arolygon hyn yn ymwneud â chlefyd coed ynn.

Mae newidiadau penodol rydym yn gwylio amdanynt i bennu a yw’r clefyd yn achosi unrhyw broblemau i’r coed ynn yn ein coetiroedd. Yn eu tro, mae’r arolygon hyn fel arfer yn creu rhestr waith. Pan fo’n bosibl, rydym yn ceisio cadw coed trwy waith lliniaru neu feddygaeth coed, ond weithiau ar ôl gwneud popeth posibl mae’n rhaid i ni dorri’r coed i lawr a gwneud cynlluniau olyniaeth.

Amynedd yn hollbwysig

Rydym tua hanner ffordd trwy ein gwaith adfer yng Nghoedwig Ysgyryd y Fenni, ac yn ogystal â gweld canlyniadau gwych, gallwn hefyd weld bod cryn dipyn mwy i’w wneud. Gan ddilyn y llwybr sy’n dolennu o amgylch y goedwig, fel ymwelydd gallwch weld drosoch eich hun y cyferbyniad yn y goedwig, yr ardaloedd lle mae gwaith wedi cael ei wneud a’r gwaith sydd eto i’w wneud. Pan fyddwch yn ymweld, gwyliwch am ein harwyddion a’n peiriannau gan y byddwn yn ôl yn fuan i barhau â’n gwaith teneuo detholus ac echdynnu pren.

Cylch-deneuo o amgylch coeden hynod yng Nghoedwig Ysgyryd ger y Fenni
Rhyfeddwch at goed hynafol yn ein coetiroedd
Cylch-deneuo o amgylch coeden hynod yng Nghoedwig Ysgyryd ger y Fenni

Os ydych wedi cael eich ysbrydoli gan waith y  tîm coetiroedd, dewch yn ôl y mis nesaf ar gyfer blog Phoebe, a fydd yn rhannu uchafbwyntiau ei blwyddyn gyntaf fel Cydlynydd Cymorth Busnes i dîm y Bannau Brycheiniog a Sir Fynwy.