Bywyd gwyllt ym Mannau Brycheiniog a Sir Fynwy

Mae Bannau Brycheiniog a Sir Fynwy yn cynnig cyfoeth o fywyd gwyllt, sydd mor amrywiol â’r dirwedd sy’n gynefin i’r gwahanol rywogaethau. Mae’r coed hynafol sydd i’w gweld yn Ystâd Cleidda a Dyffryn Tarell yn cyferbynnu’n drawiadol â'i gilydd, mae llond y lle o glychau’r gog yng Nghoed-y-Bwnydd yn y gwanwyn ac mae morgrugyn prinnaf y DU yn ffynnu yn Y Cymin.

Bedwen hynafol, Cwm Tarell, Bannau Brycheiniog, Powys

Coed hynafol yng Nghwm Tarell

Cynefinoedd gwerthfawr a chynyddol brin yw coedwigoedd lled-hynafol. Maen nhw’n cynnig hafan i fywyd gwyllt. Mae’r coed hyn wedi bod yn tyfu ar lethrau isaf Bannau Brycheiniog ers canrifoedd maith ac maen nhw’n gartref pwysig iawn i ffyngau ac infertebratau prin.

Dolydd blodau gwyllt yn fferm Berthlwyd, Powys

Blodau gwyllt bendigedig Berthlwyd

Dyma un o’n ffermydd pwysicaf ar gyfer bywyd gwyllt. Mae Berthlwyd yn gartref i weirgloddiau hyfryd sy’n llawn blodau gwyllt. Oherwydd bod y caeau’n dal i gael eu rheoli’n draddodiadol mae sioe anhygoel o liw ynddyn nhw bob haf ac maen nhw’n cynnal amrywiaeth ryfeddol o fywyd gwyllt.

Great Spotted Woodpecker feeding young at nest hole

O foch daear i ystlumod; darganfyddwch fywyd gwyllt yn y Cymin

Efallai bod y Cymin yn enwog am foneddigeiddrwydd Sioraidd a phicnics, ond mae hefyd yn hafan i fywyd gwyllt. Gyda chymysgedd o fannau agored a choetir lled-hynafol, mae adar, ystlumod, moch daear a baeddod gwyllt hyd yn oed wedi ymgartrefu yn y llecyn arbennig hwn.

Nyth morgrug coch yn y Cymin, Sir Fynwy, Cymru

Morgrug coch yn y Cymin

Mae'r Cymin yn gartref i un o rywogaethau prinnaf a mwyaf y DU o forgrugyn – y morgrugyn coch. Cewch eich cyfareddu wrth eu gwylio'n gweithio mor ddiwyd, ond maen nhw’n cnoi, felly cadwch lygad ar fysedd eich traed!

Carnedd Oes Efydd ar gopa Drygarn Fawr ar dir Comin Abergwesyn, Powys

Golygfeydd a bywyd gwyllt ar dir Comin Abergwesyn

Dringwch i ben Cwm Gwesyn, crwydrwch Ddyffryn Irfon a mwynhewch yr holl olygfeydd o’ch cwmpas wrth i chi gerdded drwy’r dirwedd gyfoethog a gwyllt hon.

Clychau’r gog a blodau’r milwr yng Nghoed y bwnydd, Sir Fynwy, Cymru

Coedwigoedd Coed y bwnydd

Yn gyforiog o hanes a harddwch naturiol, bu Coed y bwnydd yn lle arbennig i bobl am fwy na 2,000 o flynyddoedd. Heddiw, yn y gwanwyn, mae clychau’r gog yn carpedu’r ddaear ac mae cân yr adar yn llenwi’r awyr. Gallwch fwynhau golygfeydd ysblennydd ar draws Dyffryn Wysg drwy gydol y flwyddyn.