Blog ceidwaid Bannau Brycheiniog a Sir Fynwy

Os ydych chi wastad wedi bod â diddordeb darganfod rhagor am holl agweddau'n gwaith ni, o'r coetiroedd i'r ucheldiroedd, rheoli ystadau i gadwraeth a natur, does dim angen chwilio ymhellach.

Golygfeydd pellgyrhaeddol o’r llwybr serth yn arwain i gopa Pen-y-fan

Paratoi am y tymor sydd i ddod

Beth bynnag yw’r adeg o’r flwyddyn, mae Ceidwad yr Ucheldir Huw bob amser yn brysur. Yn y blog y mis hwn mae’n rhannu paratoadau y tîm Mynediad ar gyfer y tymor sydd i ddod.

Yr Ysgyrydwyr ac arwydd Omega yr Ysgyryd ar y Mynydd Sanctaidd

Does dim byd yn ormod o drafferth… i’r Ysgyrydwyr 

Mae’n rhan o waith gwirfoddoli ein tîm gwych sy’n helpu’r Ceidwad Abbi i ofalu am yr Ysgyryd a rhai o’n safleoedd eraill yn y Bannau Brycheiniog a Sir Fynwy

Closio at natur

Amser i gloi’r flwyddyn

Phoebe yn cloi 2019 ar gyfer tîm y Bannau Brycheiniog a Sir Fynwy ac yn edrych ymlaen at yr hyn sy’n dod y flwyddyn nesaf

Un o geidwaid y coetiroedd, tîm Bannau Brycheiniog a Sir Fynwy'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Tachwedd 2019 – Dychwelyd i’r goedwig

Gyda’r tymor yn newid mae ein tîm coetiroedd yn dychwelyd i’r goedwig. Yn y blog y mis hwn, mae’r Ceidwad Tim yn rhannu’r hyn maen nhw wedi bod yn ei wneud.

Y llwybr wedi’i wella sy’n arwain i’r Tŷ Crwn Sioraidd

Hydref 2019 – Gofalu am ein safleoedd

Mae gan bob un ohonom ein rhan i’w chwarae wrth edrych ar ôl y safleoedd sy’n rhan o’n Heiddo y Bannau Brycheiniog a Sir Fynwy. Fel cogiau yn gwneud gwahanol dasgau ond yn gweithio yn y pen draw at yr un nod. Mae’r blog y mis hwn yn edrych ar amrywiaeth rôl y Ceidwad Ardal Simon a sut mae’n gofalu am sawl un o’n safleoedd i sicrhau eu bod yn aros yn arbennig.

Carnedd gladdu o’r oes efydd yn Abergwesyn

Medi 2019 – Deall ac arolygu archeoleg ein tirweddau

Mae nifer o orchwylion y mae ceidwad yn eu gwneud wrth reoli ein tir ond mae pob un yr un mor werthfawr os oes gennych ddiddordeb angerddol yn y tirweddau rydym yn gofalu amdanynt. Ym mlog y mis hwn, mae’r Ceidwad Ucheldir Huw yn manylu ar nodweddion archeolegol effaith ddynol ar draws ein safleoedd a sut rydym yn monitro’r hanes cyfoethog hwn.

Hofrennydd yn dadlwytho cerrig mân ar gopa Pen-y-fan

Awst 2019 – Rheoli erydu a chynnal a chadw llwybrau troed

Mae’r ceidwad arweiniol Rob yn myfyrio ar haf prysur a’r gwaith gwych a gyflawnwyd diolch i’r cymorth gan ein gwirfoddolwyr a’n hymwelwyr ar ein safleoedd ucheldir yn y Bannau Brycheiniog a Sir Fynwy.

Tirwedd ffermio

Gorffennaf 2019 - Pori er lles cadwraeth

Yn aml rydym yn siarad am bori er lles cadwraeth mewn perthynas â rheoli cynefinoedd. Ond mae gan y berthynas rhwng ein cynefinoedd, anifeiliaid pori a phobl hanes hir a chymhleth – sy’n ei gwneud yn rhan ddiddorol o weithio yng nghefn gwlad. Yn y blog y mis hwn, mae’r Rheolwr Cefn Gwlad Joe yn ymchwilio i hanes y dirwedd ffermio ac yn edrych ymlaen at y dyfodol.

Llun arolwg drôn, sy’n dangos ardal fach o erydu ar Abergwesyn

Mehefin 2019 - Cynnydd yn cael ei wneud o ran adfer mawndir yn Abergwesyn

Ers canrifoedd, mae mawn wedi cael ei ystyried yn adnodd i’w ddefnyddio ar gyfer gwresogi a chompostio, ond erbyn hyn mae barn yn newid. Mae pedwar prif reswm pam mae mawndiroedd mor bwysig; bioamrywiaeth, storio carbon, gwerth hanesyddol yn ogystal ag ansawdd a maint dŵr. Mae pwysigrwydd mawndiroedd ar gyfer bywyd gwyllt a newid yn yr hinsawdd yn dod yn fwy amlwg ac mae Swyddog y Prosiect, Vicky, yn esbonio yn ei blog diweddaraf beth mae’n ei wneud i helpu i’w adfer.

Gweld Pili-pala Brith y Coed yn ystod arolwg yn yr Ysgyryd ger y Fenni

Mai 2019 - Natur ym mhobman yn yr Ysgyryd

Mae’n bwysig ein bod yn gwneud gwaith monitro rheolaidd ar ein safleoedd i gynorthwyo ein gwaith cadwraeth a sicrhau bod y cynefinoedd rydym yn gofalu amdanynt yn gallu ffynnu er mwyn i genedlaethau’r dyfodol eu gweld. Mae’r ceidwad Abbi yn rhannu ei huchafbwyntiau natur yn yr Ysgyryd ger y Fenni.

Tirwedd gyforiog o ddolydd

Ebrill 2019 – Gwneud lle i natur ar Fferm Ffynnonau 

Mae natur bellach yn fwy pwysig nag erioed yn ein rolau fel ceidwaid gan helpu i reoli a siapio cefn gwlad. Mae gwneud lle i natur yn rhywbeth rydym yn siarad amdano – ond beth mae gwneud lle i natur yn ei olygu a sut mae’n gweithio?

Yr impyn yw’r ymennydd sy’n rheoli’r goeden

Mawrth 2019 – Gwarchod perllannau a hen goeden ellyg perai

Wrth weithio yn yr awyr agored, mae’r tywydd sy’n effeithio ar ein safleoedd yn newid yn gyson a gall hyn fod yn her weithiau i’r tîm. Yn y blog y mis hwn, mae Tim, y Ceidwad Coetir, yn sôn am warchod perllannau ac un hen goeden perai yn sgîl Storm Freya.

Volunteer helping to repair the footpath leading to Pen y Fan, Brecon Beacons

Chwefror 2019 – Apêl y Bannau Brycheiniog flwyddyn yn ddiweddarch

Mae helpu i edrych ar ôl cefn gwlad a’i gadw’n hygyrch i bawb yn rhan bwysig o’n gwaith cadwraeth. Mae’r blog y mis hwn gan y Ceidwad Arweiniol, Rob, yn edrych yn ôl ar flwyddyn o waith atgyweirio llwybrau troed a rheoli erydu diolch i’ch cymorth chi ers ail-lansio apêl y Bannau Brycheiniog.