Diwrnod cyntaf taith gerdded Her Wych Bannau Brycheiniog

Llwybr cerdded

Mae Mark Rowe, awdur teithiau a cherddwr profiadol, yn eich annog i roi cynnig ar yr Her Wych hon sy’n para dau ddiwrnod ac yn eich arwain o Aberhonddu i’r Fenni. Fe fyddwch yn teithio dros y mynyddoedd uchel ac ar hyd gamlas dawel Aberhonddu a Mynwy. Mae’r diwrnod cyntaf yn dechrau o Aberhonddu ac yn anelu at fynyddoedd Bannau Brycheiniog.

Cerddwyr ar y llwybr troed rhwng Corn Du yn y pellter a Phen y Fan ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, De Cymru

Map

Map route for Day one of the Brecon Beacons Super Challenge walk

Dechrau:

Aberhonddu, cyf grid: SO043286

1

Dilynwch y ffordd allan o’r dref ar ben gorllewinol Aberhonddu ar hyd Stryd Newgate, gan droi i fyny Ffordd Ffrwgrech, gyda thafarn y Drovers Arms ar eich llaw dde.

2

Yn y fan lle mae tair ffordd yn fforchio, cymerwch y chwith bellaf. Dilynwch y ffordd hyd at a thros y grid gwartheg (gydag arwydd Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cwm Gwdi) a pharhau i fynd lan heibio’r maes parcio ac i’r bryn.

Darllen mwy

3

Unwaith i chi groesi’r ail gamfa, dilynwch y llwybr i fyny Cefn Cwm Llwch at gopa Pen y Fan, sydd yn 2,906ft (886m) o uchder.

Darllen mwy

4

Gan edrych ar yr arwydd i Ben y Fan, trowch i’r dde ac anelwch i lawr y grib, ac yna i fyny at y Cribyn. Dilynwch y grib i lawr at y trac cerrig.

Darllen mwy

5

Anelwch i fyny, gan gymryd llwybr cyfuchlin ar Fan y Big. Ychydig wedi’r garreg fawr sy’n gorwedd yn gadarn ar eich llaw chwith (SO041197) – hanner ffordd o amgylch y grib, ewch ar y trac bach hanner ffordd i’r dde ar draws y rhostir. Mae hwn yn arwain at garnedd fechan a chasgliad sylweddol, blêr o gerrig a darnau onglog o graig chwilfriw (SO047189). Mae’r llwybr yn dal i fynd yn ei flaen ac yna’n mynd tua’r chwith, gan ymuno â thrac amlwg ger rhaeadrau Blaen Caerfanell.

6

Dilynwch y llwybr hwn ar hyd ymyl y grib ac i lawr i’r maes parcio.

Diwedd:

Y Fenni, cyf grid: SO298143

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Diwrnod cyntaf taith gerdded Her Wych Bannau Brycheiniog

Tirwedd

Cau

Ychydig o gerdded ar y ffordd ar y dechrau ond llwybrau mynydd a thraciau coedwig yn bennaf. Croeso i gŵn ond rhaid iddynt fod ar dennyn byr pan fydd da byw o gwmpas. Mae offer cerdded safonol a map yn hanfodol.

Diwrnod cyntaf taith gerdded Her Wych Bannau Brycheiniog

Cysylltwch â ni

Cau
Diwrnod cyntaf taith gerdded Her Wych Bannau Brycheiniog

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Brecon, Brecon Beacons, Wales
Ar drên

Yr orsaf drenau agosaf yw’r un yn Y Fenni, 25 milltir (40km) o’r dechrau.

Ar y ffordd

Ewch ar yr A40 o’r dwyrain a’r gorllewin a’r A470 o’r gogledd a’r de, gan ddilyn cod post LD3 9AL.

Ar fws

Llwybr X43, Caerdydd i’r Fenni, gwelwch Traveline-Cymru am ragor o wybodaeth.

Diwrnod cyntaf taith gerdded Her Wych Bannau Brycheiniog

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Cŵn – mae croeso cyn belled â’u bod dan reolaeth. Ewch ag unrhyw faw ci adref gyda chi
  • Toiledau – maes parcio Pont ar Daf (dim eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol)
  • Parcio am ddim – Cwm Gwdi, OS: SO024248