Llwybr Glyn Tarell Uchaf

Llwybr cerdded

Dilynwch y dyffryn rhewlifol hwn lawr y trac cerrig sy’n dyddio o’r 18ed ganrif ac a fu unwaith yn brif ffordd rhwng Canolbarth Lloegr a Chaerdydd.

Ymlwybrwch yn hamddenol ger Afon Tarell

Croeswch y dyffryn a dilynwch yr Afon Tarell, gan basio olion hen ffermdai fu’n llawn bywyd ‘slawer dydd pan oedd ffordd y goets fawr yn ei bri.

Glyn Tarell, Bannau Brycheiniog

Map

Map route for Tarell valley walk

Dechrau:

Storey Arms, cyfeirnod grid: SN982203

1

Dechreuwch ar y llwybr trwy groesi’r ffordd o’r maes parcio fel eich bod tu fas y Storey Arms (tafarn y goets fawr unwaith, ond bellach yn ganolfan addysg awyr agored Dinas Caerdydd). Cymerwch y trac i’r chwith o’r ganolfan, lawr y dyffryn tuag at Aberhonddu a phasio drwy giât mochyn a chroesi pont garreg.

Darllen mwy

2

Ymlaen â chi lawr y bryn ar hyd ffordd y goets fawr. Ar y chwith i chi, drws nesa i’r afon islaw’r briffordd newydd, fe welwch hen gorlannau carreg ar gyfer defaid. Defnyddiwyd y corlannau hyn i olchi’r defaid cyn mynd â nhw i’r farchnad. Ewch drwy giât fawr ac ymlaen â chi nes cyrraedd camfa ar eich chwith, gydag arwydd Hostel Ieuenctid.

Darllen mwy

3

Unwaith i chi groesi’r gamfa, cerddwch lawr i’r afon a’i chroesi ger y bont bren. Yn union uwchben y bont mae olion siambr gladdu o’r Oes Efydd. Trowch i’r dde a dilynwch y ffens uwchben yr afon nes dod at gamfa arall.

4

Nawr mae angen dilyn y llwybr ger y ffens ar hyd dyffryn yr afon. Fe fyddwch yn croesi sawl camfa a chae. Cadwch lygad ar agor, am fod bywyd gwyllt ac anifeiliaid fferm o’ch cwmpas ym mhob man.

Darllen mwy

5

Cadwch yr afon a’r ffens ar y dde i chi nes dod i ddiwedd y caeau. Ewch dros y gamfa, dros y bont ac i’r ffordd darmac, gan droi wedyn i’r dde i fyny a heibio bythynnod o’r enw Glanrhyd Hen. Ewch yn syth yn eich blaen, a bydd y ffordd darmac yn diweddu yn fferm Blaen Glyn a swyddfa’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ry’ch chi nôl nawr ar drac cerrig hen ffordd y goets fawr, a dilynwch hwn yr holl ffordd nôl lan i Storey Arms.

Darllen mwy

Diwedd:

Storey Arms, cyfeirnod grid: SN982203

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Llwybr Glyn Tarell Uchaf

Tirwedd

Cau

Cymysgedd o arwynebeddau cerdded, yn draciau carreg, traciau gwair a ffyrdd tarmac. Mae rhai llechweddau serth a sawl camfa i’w croesi.

Croeso i gŵn, ond rhaid eu cadw ar dennyn. Camfeydd hawdd i gŵn.

Llwybr Glyn Tarell Uchaf

Cysylltwch â ni

Cau
Llwybr Glyn Tarell Uchaf

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Storey Arms, Brecon Beacons, LD3 8NL
Ar drên

Merthyr Tydful 10 milltir (16km)

Ar y ffordd

A470, Merthyr Tudful i Aberhonddu, Côd Post LD3 8NL

Ar droed

Mae Ffordd y Bannau yn pasio trwy Storey Arms

Ar fws

X43  a 470 yn aros yn Storey Arms. Gwybodaeth gan Traveline Cymru

Llwybr Glyn Tarell Uchaf

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Caniateir cŵn ar dennyn