Llwybr Glyn Tarell Uchaf

Llwybr cerdded

Dilynwch y dyffryn rhewlifol hwn lawr y trac cerrig sy’n dyddio o’r 18ed ganrif ac a fu unwaith yn brif ffordd rhwng Canolbarth Lloegr a Chaerdydd.

Ymlwybrwch yn hamddenol ger Afon Tarell

Croeswch y dyffryn a dilynwch yr Afon Tarell, gan basio olion hen ffermdai fu’n llawn bywyd ‘slawer dydd pan oedd ffordd y goets fawr yn ei bri.

Glyn Tarell, Bannau Brycheiniog

Map

Llwybr Glyn Tarell Uchaf

Dechrau:

Storey Arms, cyfeirnod grid: SN982203

1

Dechreuwch y daith gerdded o Storey Arms, y ganolfan addysg awyr agored. Sylwch nad oes mynediad cyhoeddus i’r adeilad. Wrth wynebu’r ganolfan, cymerwch y llwybr i’r chwith – dyma’r hen ffordd gerbyd rhwng Aberhonddu a Merthyr. Parhewch i lawr y cwm tuag at Aberhonddu, a mynd trwy giât ger grid gwartheg nes i chi gyrraedd giât ar draws y llwybr ei hun. >

Darllen mwy

2

Ewch drwy’r ail giât, parhau i lawr y tyle ar hyd y ffordd gerbyd, gan gadw llygad allan ar y chwith am arwyddbost i'r Hostel Ieuenctid. Ewch drwy giât y cae wrth yr arwyddbost, gan groesi’r cae yn groeslinol i’r chwith i lawr at Afon Tarell.

Darllen mwy

3

Croeswch yr afon gan ddefnyddio’r bont bren. Ychydig uwchben y bont mae adfeilion siambr gladdu o’r Oes Efydd. Trowch yn syth i’r dde a dilynwch y llwybr gan gadw’r afon i’r dde, nes i chi gyrraedd camfa.

4

Croeswch y gamfa a dringwch ychydig i fyny clawdd serth. Rydych chi nawr ar Fferm Tŷ Mawr, fferm yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol wedi’i gosod i denantiaid. Dilynwch y llwybr gan gadw Afon Tarell i’r dde am tua 1.5 milltir (2.4km). Byddwch yn croesi sawl camfa, pont a chae ac ymyl buarth fferm Tŷ Mawr.

Darllen mwy

5

Ym mhen pellaf Fferm Tŷ Mawr, byddwch yn croesi camfa drwy berth lle mae’r llwybr yn arwain at bont ar draws Afon Tarell. Wrth groesi’r bont, fe ddewch at ffordd darmac, trowch i’r dde gan arwain i fyny a heibio i’r bythynnod gwyn o’r enw Old Glanrhyd. Gan gadw’n syth ymlaen, dilynwch y ffordd am tua 300m nes i chi gyrraedd mynedfa Coed Carno, gyda bwrdd mynediad ar y dde. Ar y pwynt hwn, yn dilyn camau 6 a 7, mae gennych ddewis o gymryd llwybr ychwanegol drwy’r coetir lled-hynafol i chwarel segur gyda golygfeydd panoramig o gwm Tarell, ac yna yn ôl i lawr i ailymuno â’r hen ffordd gerbyd. Fel arall, ewch ymlaen i gam 8. Diweddariad Tach 2020: Mae llwybrau Coed Carno wedi eu difrodi gan law trwm a gwartheg yn eu sathru, osgowch yr ardal yma a chamau 6 & 7 os gwelwch yn dda, ewch yn syth i gam 8.

Darllen mwy

6

Diweddariad Tach 2020: Rhaid osgoi’r cam hwn o ganlyniad i ddifrod i’r llwybrau. Wrth fynedfa Coed Carno ewch drwy’r giât fach. Dilynwch lwybr y coetir sy’n troelli yn raddol i fyny’r tyle nes bod fforch. Ar y pwynt hwn, ewch i’r chwith ac ar ôl 100m croeswch nant fach sy’n rhedeg dros y llwybr. Ewch i’r dde i fyny’r tyle ac edrychwch allan am yr arwyddbyst sy’n eich cyfeirio at y llwybr sy’n dilyn nant Beddagi. Cymerwch ofal ar y rhan hon o’r daith gan fod y llwybr yn gul, yn greigiog ac yn llithrig mewn mannau. Mae’r daith ar hyd y nant yn ailymuno â’r llwybr ymhellach i fyny. Ar y pwynt hwn croeswch y llwybr, gan ddilyn y llwybr yn ôl i’r coetir, dros hen wal gerrig. Ewch ymlaen ar hyd y llwybr hwn nes i chi groesi ail wal gerrig gyda chamfa yn arwain at y bryn agored.

Darllen mwy

7

Ar y pwynt hwn, arhoswch yn y coetir gan ddringo i fyny’r rhiw gyda’r wal derfyn ar y chwith i chi. Ar ôl tua 100m byddwch yn cyrraedd y chwarel segur gyda golygfeydd panoramig o’r dyffryn. Byddwch yn ofalus ar bwys pob dibyn serth. O’r chwarel mae’r llwybr yn dilyn y wal derfyn, gan groesi yn ôl ac ymlaen sawl gwaith, gan barhau i lawr y rhiw nes cyrraedd camfa sy’n arwain at lwybr. Croeswch y llwybr yn ôl i mewn i dir coediog, gan ddilyn y llwybr i lawr y rhiw ar draws y nant nes i chi gyrraedd grisiau pren, gan arwain yn ôl i’r hen ffordd gerbyd a throwch i’r chwith. Nawr dilynwch gam 9, a hepgor cam 8.

8

Gan basio Coed Carno, ewch ymlaen ar hyd y ffordd nes i chi gyrraedd Ffermdy Blaenglyn, fferm yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol wedi’i gosod i denantiaid. Cadwch adeiladau’r fferm ar y dde i chi, byddwch yn dod at ddiwedd y ffordd darmac. Ewch i’r chwith ar y llwybr cerrig. Wrth i chi ddringo i fyny’r llwybr yn raddol, byddwch yn pasio ail adeilad ar y dde - dyma ganolfan ceidwaid yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a byncws Dan y Gyrn sydd ar gael ar gyfer penwythnosau i ffwrdd a gwyliau gwaith. Yn fuan ar ôl pasio Dan y Gyrn fe welwch risiau pren ar y chwith. Yma mae dolen Coed Carno yn ailymuno â’r llwybr.

9

Rydych chi nawr yn ôl ar lwybr cerrig yr hen ffordd gerbyd. Dilynwch y llwybr hwn yr holl ffordd yn ôl i fyny at Storey Arms.

Darllen mwy

Diwedd:

Storey Arms, cyfeirnod grid: SN982203

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Llwybr Glyn Tarell Uchaf

Tirwedd

Cau

Cymysgedd o arwynebeddau cerdded, yn draciau carreg, traciau gwair a ffyrdd tarmac. Mae rhai llechweddau serth a sawl camfa i’w croesi.

Croeso i gŵn, ond rhaid eu cadw ar dennyn. Camfeydd hawdd i gŵn.

Llwybr Glyn Tarell Uchaf

Cysylltwch â ni

Cau
Llwybr Glyn Tarell Uchaf

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Storey Arms, Brecon Beacons, LD3 8NL
Ar drên

Merthyr Tydful 10 milltir (16km)

Ar y ffordd

A470, Merthyr Tudful i Aberhonddu, Côd Post LD3 8NL

Ar droed

Mae Ffordd y Bannau yn pasio trwy Storey Arms

Ar fws

X43  a 470 yn aros yn Storey Arms. Gwybodaeth gan Traveline Cymru

Llwybr Glyn Tarell Uchaf

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Caniateir cŵn ar dennyn