Llwybr pedol Cwm Llwch

Llwybr cerdded

Hon yw’r ffordd anodd i gopa mynydd uchaf de Prydain, Pen y Fan. Gan ddechrau ychydig dros 1000ft (310m) uwchben lefel y môr, mae gennych 1893ft (576m) o waith dringo cyn cyrraedd y copa ar 2908ft (886m).

Llwybr ar gau

Llyn Cwm Llwch gyda Phen y Fan a Chorn Du yn y cysgod, Bannau Brycheiniog, Powys

Map

Map route for Cwm Llwch horseshoe walk

Dechrau:

Maes parcio Cwm Gwdi, cyf grid: SO025248

1

O’r maes parcio, ewch ar y ffordd darmac i fyny at y giât a’r gamfa, yna ar hyd ochr cae. Yn yr ardal hon, yng nghanol yr eithin pigog fe welwch sawl cuddfur reifflau a magnelau. Fe’u defnyddiwyd gan y fyddin i ymarfer tanio draw at fryn Allt Ddu gyferbyn.

2

Camwch dros y gamfa. Ychydig i’ch dde mae trac glaswellt yn croesi sawl rhigol bas yn y glaswellt, yn nghanol y rhedyn ac yn arwain at blatfform a fu unwaith yn gartref i ferlod y chwarel. Cadwch i’r dde, yn agos i’r ochr a dilynwch yr hen drac merlod a sled i fyny heibio sawl chwarel fechan. Cymerwch ofal, gan fod llawer o gerrig rhydd o gwmpas.

Darllen mwy

3

Daliwch i ddringo a phasio heibio chwarel fawr. Torrwyd cerrig teils ar gyfer toeau o’r chwarel hon yn ôl yn y 18fed ganrif. Unwaith i chi gyrraedd y top, trowch i’r dde a dilynwch y llwybr amlwg ar hyd y grib a elwir yn Gefn Cwm Llwch, yr holl ffordd i fyny i gopa Pen y Fan. Wrth i chi ymdopi â’r rhan olaf, serth gallwch edrych i lawr, ar eich ochr chwith, at afon Nant Sere a draw at gopa Cribyn.

Darllen mwy

4

Unwaith i chi gael tamed o seibiant ar gopa Pen y Fan, dilynwch y llwybr i lawr i’r dde ac i fyny i gopa Corn Du, sydd yn 2864ft (873m). O’r fan hon chwiliwch am y llwybr serth sy’n mynd i lawr o’r copa ar y pen gogledd orllewinol. Ewch i lawr y llwybr hwn a chadw at yr ochr dde, yn agos at ymyl Cwm Llwch. Dilynwch y llwybr hwn at obelisg Tommy Jones.

Darllen mwy

5

O’r obelisg, dilynwch y llwybr i lawr ac i’r dde nes cyrraedd Llyn Cwm Llwch. Trowch i’r chwith a pharhau i ddilyn y llwybr i lawr, gan groesi’r gamfa a gadael tir yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Daliwch i anelu tua’r gogledd, heibio bwthyn ac yna maes parcio nes i chi gyrraedd ffordd darmac.

Darllen mwy

6

Parhewch ar hyd y ffordd darmac nes cyrraedd croesffordd. Trowch i’r dde a dilynwch y ffordd am ½ milltir (800m) nes cyrraedd troad i’r dde gyferbyn â bwthyn Heolfanog. Cymerwch y troad i’r dde a pharhau ar y ffordd darmac am ½ milltir (800m) arall nes i chi gyrraedd troad sydyn i’r chwith. Mae’r fynedfa i faes parcio Cwm Gwdi ar eich llaw dde.

Diwedd:

Maes parcio Cwm Gwdi, cyf grid: SO025248

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Llwybr pedol Cwm Llwch

Tirwedd

Cau

Mae’r daith ar lwybrau pridd a cherrig yn y mynyddoedd. Mae sawl camfa i’w croesi. Mae’r ffordd yn ôl yn cynnwys rhai rhannau ar y ffordd, felly cymerwch ofal.

Mae croeso i gŵn ond rhaid iddyn nhw fod ar dennyn pan fydd da byw o gwmpas, ac ar y ffordd.

 

Llwybr pedol Cwm Llwch

Cysylltwch â ni

Cau
Llwybr pedol Cwm Llwch

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Cwm Gwdi, Brecon, Brecon Beacons
Ar drên

Gorsaf agosaf Merthyr Tudful (20 milltir/32 km).

Ar y ffordd

Mynediad o ben gorllewinol Aberhonddu ar hyd Stryd Newgate, gan droi i fyny Ffordd Ffrwdgrech ymhen 765 llath (700m). Yn y fan lle mae tair ffordd yn fforchio, ewch i’r chwith pellaf a dilynwch y ffordd am 1.5 milltir (2.4km) nes cyrraedd croesffordd. Daliwch i fynd yn eich blaen, dros y grid gwartheg gydag arwydd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a cherddwch i fyny am 110 llath (100m) at y maes parcio.

Ar fws

X43, Caerdydd i’r Fenni gan fynd drwy Aberhonddu. Gwybodaeth ar Traveline-Cymru

Llwybr pedol Cwm Llwch

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Croeso i gŵn, ond cadwch nhw ar dennyn pan fydd da byw o gwmpas, ac ar y ffordd