Taith bedol ar hyd crib Bannau Brycheiniog

Llwybr cerdded

Taith gerdded fynyddig heriol sy’n mynd â chi i ganol Bannau Brycheiniog. Cewch eich gwobrwyo â golygfeydd ysblennydd os yw’r tywydd yn dda.

Byddwch yn barod am dywydd mynydd sy’n newid yn gyflym

Mae map a chwmpawd, dillad rhag glaw, chwiban a thortsh i gyd yn hanfodol ar gyfer y daith gerdded hon, gan fod y tywydd yn gyfnewidiol yn y mynyddoedd hyn.

Fan y Big, Bannau Brycheiniog

Map

Map route for Brecon Beacons horseshoe ridge walk

Dechrau:

Maes parcio Taf Fechan, cyf grid: SO038169

1

Dechreuwch o faes parcio’r Comisiwn Coedwigaeth (cyf grid SO038169), a cherddwch i’r gogledd ar hyd y ffordd i’r hen dŷ pwmp yng Nghronfa Isaf Neuadd (cyf grid SO033180). Arhoswch am eiliad i fwynhau’r golygfeydd syfrdanol i fyny’r dyffryn i Ben y Fan (886m), man uchaf y daith. Ewch draw i ochr chwith y gronfa, ewch drwy giât a dechrau dringo’n serth at grib Graig Fan Ddu.

2

Unwaith i chi gael eich gwynt, trowch i’r dde a dilynwch o amgylch y grib tuag at y Corn Du. Gan edrych i’ch dde, fe ddechreuwch werthfawrogi holl fawredd a harddwch y dyffrynnoedd rhewlifol. Wrth i chi anelu tua’r gogledd ar hyd y grib, daw Cribyn, Pen y Fan a Chorn Du i gyd i’r golwg.

Darllen mwy

3

Wrth i chi agosáu at y Corn Du ym Mwlch Duwynt, fe fydd y llwybr sy’n fforchio tua’r dde eich arwain rownd i Ben y Fan, tra bydd y llwybr tua’r chwith y mynd â chi dros yr ail gopa uchaf yn y Bannau (873m). Ewch ymlaen tuag at y garnedd gladdu o’r Oes Efydd. Mae’r carneddi hyn yn gyffredin ar yr holl gopaon. Gan edrych i’ch chwith fe welwch olygfa ysblennydd o’r Gyrn, Fan Fawr, Mynydd Du, a Bannau Sir Gaer yn y pellter.

Darllen mwy

4

Gan barhau o amgylch crib Corn Du, ewch i lawr i’r cyfrwy a fyny at gopa Pen y Fan. Ar y chwith mae Cwm Llwch. Yn swatio yn y gwaelod mae Llyn Cwm Llwch – enghraifft hyfryd o farian rewlifol yn yr ucheldir. Ymhellach i lawr y cwm gallwch weld olion hen faes tanio’r fyddin. Mae hyn yn dangos defnydd amrywiol y Bannau dros y blynyddoedd.

5

Pen y Fan yw’r copa uchaf yn rhan ddeheuol y Deyrnas Unedig. Mae’n hawdd gweld sut y mae’r mynydd hwn wedi dioddef oherwydd ei boblogrwydd.

Darllen mwy
Yr olygfa o Ben y Fan, Bannau Brycheiniog

6

O Ben y Fan mae disgyniad serth i lawr o’r copa nes i chi gyrraedd llwybr cerrig sy’n mynd â chi i lawr Craig Cwm Sere, ac yna lan y llethr serth i gopa Cribyn. Wrth edrych yn ôl gallwch weld wyneb gogledd-ddwyreiniol serth Pen y Fan sy’n disgyn i lawr at Gwm Sere.

7

Wrth y garnedd ar ben Cribyn, trowch i’r dde a dilynwch y grib ar hyd cefn Cribyn. Mae rhai rhannau ar hyd y llwybr hwn yn eithaf corsiog, lle mae’r mawn yn noeth ac wedi dechrau erydu. Mae hyn i’w weld mewn nifer o leoedd o amgylch y Bannau.

8

Daliwch i fynd i lawr y llethr nes i chi gyrraedd Ffordd Gap. Hwn oedd y trac cyntaf i alluogi cerbydau wedi eu tynnu â cheffylau i groesi’r mynyddoedd. Credir mai ffordd Rufeinig yw hon, er nad oes tystiolaeth archaeolegol wedi’i chanfod eto.

Darllen mwy

9

O Fan-y-Big dilynwch grib Craig Cwm Oergwm sy’n anelu yn ôl tuag at Gronfa Neuadd. Wrth i’r grib wyro o amgylch i’r chwith, ewch oddi ar y llwybr a mynd yn eich blaen, gan ddilyn cyfeiriad lletraws i lawr tuag at gronfa isaf Neaudd. Gan ddod yn ôl i Ffordd Gap a drwy’r giât fetel, dilynwch y ffordd darmac yn ôl o amgylch y tŷ pwmp. Yna dilynwch y ffordd yn ôl i’r maes parcio a’ch man cychwyn.

Diwedd:

Maes parcio Taf Fechan, cyf grid: SO038169

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Taith bedol ar hyd crib Bannau Brycheiniog

Tirwedd

Cau

Taith gerdded fynyddig heriol sy’n cynnwys dringfeydd serth a chrib gwastad, a cherdded ar lwybrau troed gyda neu heb wyneb. Mae esgidiau cryf, dillad cynnes a dillad glaw da yn hanfodol.

Taith bedol ar hyd crib Bannau Brycheiniog

Cysylltwch â ni

Cau
Taith bedol ar hyd crib Bannau Brycheiniog

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Neuadd Valley, Brecon Beacons
Ar drên

Merthyr Tudful 12 milltir (19kms), Y Fenni 30 milltir (48km), yna daliwch fws X43.

Ar y ffordd

O Dal-y-bont-ar-Wysg, gadewch y B4558 a chroeswch y gamlas dros bont. Dilynwch y ffordd ger y gronfa ddŵr ac yna ewch lan yr allt serth drwy’r goedwig. Daliwch i ddilyn y ffordd i lawr yr allt nes i chi gyrraedd cyffordd. Trowch i’r dde yma a dilynwch y ffordd lan trwy’r dyffryn nes i chi gyrraedd ail faes parcio y Comisiwn Coedwigaeth ar y chwith, sef man cychwyn y daith gerdded. 

Ar droed

Mae Ffordd y Bannau a Llwybr Taf yn pasio gerllaw.

Ar fws

X43 gan Sixty Sixty, Caerdydd – Y Fenni. Ewch ar y bws yn Storey Arms. Am ragor o wybodaeth ewch i Transport Direct

Ar feic

Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol Llwybr 8 – Mae Lôn Las Cymru a llwybr Taf yn pasio’n agos o Aberhonddu a hefyd o Dal-y-bont-ar-Wysg i’r dwyrain a Chaerdydd o’r de.

Mae’r ffordd Gap enwog yn mynd heibio gerllaw. Gallwch ymuno â’r ffordd hon o’r llwybr yn Nhorpantau.

Mae Bws y Bannau yn cario beiciau dros yr haf o Gaerdydd i Aberhonddu.

Taith bedol ar hyd crib Bannau Brycheiniog

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Does dim safle picnic swyddogol ond mae mannau braf ar gyfer picnic drwy’r ardal