Taith gerdded Rhaeadr Henrhyd a Nant Llech

Llwybr cerdded

Aiff y daith gerdded hon â chi i Raeadr Henrhyd, y rhaeadr uchaf yn Ne Cymru.

Edmygwch y rhaeadrau ysblennydd yn llifo’n llawn

Ar ôl i chi weld y rhaeadrau, byddwch yn cerdded lawr i ddyffryn Nant Llech gan fynd heibio safle tirlithriad a hefyd hen felin ddŵr. Mae Henrhyd ar ei orau ar ôl cawod drom! Cymerwch ofal oherwydd gall y llwybrau fod yn llithrig iawn.

Rhaeadr Henrhyd, De Cymru

Map

Map route for Henrhyd Falls and Nant Llech walk

Dechrau:

Maes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, cyf grid: SN853121

1

Dechreuwch eich taith gerdded o faes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol a mynd trwy ddwy giât, gan ddilyn y llwybr troed i lawr y llethr i gyffordd llwybr ar y gwaelod. Trowch i'r chwith a chroeswch y bont bren, gan gerdded i fyny’r grisiau serth i’r llwybr troed ar y brig. Adeiladwyd y bont ym 1985 gan dîm o wirfoddolwyr rhyngwladol. Ychwanegwyd y grisiau yn 2001 yn dilyn tirlithriad a ddinistriodd y llwybr gwreiddiol. Parhewch ar hyd y llwybr troed at y rhaeadr. Sgwd Henrhyd yw’r uchaf yn Ne Cymru ar 90 troedfedd (27m). Cymerwch ofal oherwydd gall y chwistrelliad o’r rhaeadr wneud y ddaear yn llithrig. Unwaith y byddwch chi wedi cymryd amser i fwynhau’r rhaeadr ysblennydd, ewch yn ôl ar draws y bont i gyffordd y llwybr.

Darllen mwy
Rhaeadr Henrhyd, De Cymru

2

Ewch yn syth ymlaen, gan ddilyn y llwybr troed gyda Nant Llech ar eich chwith. Mae’r coed sy’n glynu wrth ochrau serth y dyffryn yn dderw digoes ac ynn yn bennaf, er y gallwch hefyd ddod o hyd i pisgwydd dail bach, gwern a llwyf llydanddail. Mae llawer o’r coed ynn aeddfed wedi cael eu heffeithio gan glefyd coed ynn ac mae’n bosibl y byddwn yn gweld y rhain yn diflannu ymhen amser. Dilynwch y llwybr troed ac ar ôl i chi groesi llwybr pren, byddwch yn gallu gweld y rhaeadr lai ar y chwith.

Darllen mwy

3

Parhewch i ddilyn y llwybr troed nes eich bod yn mynd drwy giât sy’n nodi diwedd tir yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Yna croeswch bont fach a pharhewch i ddilyn y llwybr i lawr y dyffryn. Ar ôl tua 15 munud, byddwch yn croesi safle hen dirlithriad mawr. Mae’r nodweddion hyn yn rhan o’r prosesau naturiol sydd wedi helpu i greu tirwedd ddramatig y ceunant serth hwn.

4

Parhewch ar hyd y llwybr hwn nes eich bod yn cyrraedd safle’r felin ddŵr segur - Melin Llech (mae’r adeiladau hyn yn eiddo preifat, peidiwch â mynd i mewn). O Felin Llech, ewch ymlaen heibio’r bont ar y chwith a dilynwch y llwybr i fyny’r llethr am tua 23 metr. Ymunwch â’r llwybr troed ar eich chwith a pharhewch ar hyd y llwybr hwn at giât mochyn a ffordd fach. Croeswch y ffordd ac ewch i’r dde i giât mochyn arall ar y chwith.

Darllen mwy

5

Ewch drwy’r giât mochyn yna dilynwch y llwybr nes eich bod yn gweld Afon Tawe. Mae’r afon hon yn llifo drwy’r ffordd i Abertawe ac i Fôr Hafren. Rydych chi bellach hanner ffordd drwy’r daith. Nawr gallwch ddychwelyd i’r ffordd fach ger y llwybr rydych newydd ei ddilyn. Wrth y ffordd, gallwch naill ai droi i’r chwith i fyny’r llethr a dilyn y lonydd yn ôl i’r maes parcio neu, ewch yn ôl yr holl ffordd i Sgwd Henrhyd gan ddilyn y llwybr ger Nant Llech.

Diwedd:

Y Fenni, cyf grid: SO298143

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Taith gerdded Rhaeadr Henrhyd a Nant Llech

Tirwedd

Cau

Mae’r daith hon yn cynnwys llwybrau da a llwybrau coedwig garw a all fod yn wlyb ac anwastad. Mae llethrau serth ar hyd ymylon rhai darnau o’r llwybr.

Taith gerdded Rhaeadr Henrhyd a Nant Llech

Cysylltwch â ni

Cau
Taith gerdded Rhaeadr Henrhyd a Nant Llech

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
National Trust car park near Coelbren, Brecon Beacons
Ar drên

Yr orsaf drenau agosaf yw Sgiwen, Castell-nedd 18 milltir (30km).

Ar y ffordd

Dilynwch arwyddion twristaidd brown o’r A4067 ac A4221. Lleolir y maes parcio y tu allan i Goelbren ar y ffordd fach i Ben y Cae. Cyf Grid OS: SN853121.

Ar droed

Mae sawl llwybr troed ger Henrhyd. Edrychwch ar fap Arolwg Ordnans OL12.

Ar fws

Mae gwasanaeth X63 o Aberhonddu i Abertawe yn galw yng Nghoelbren.

Ar feic
  • Llwybrau beicio lleol a ffyrdd bach.
Taith gerdded Rhaeadr Henrhyd a Nant Llech

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Dim safleoedd picnic swyddogol ond mae mannau braf ar gyfer picnic drwy’r ardal.