Archwiliwch y stad, o Fwthyn Home Farm

Wyneb allanol Bwthyn Home Farm ar stad Castell y Waun

Mae’r bwthyn carreg traddodiadol hwn yn sefyll ar dir y Castell. Mae’n un o bâr o fythynnod gerllaw adeiladau'r hen fferm, rhai cannoedd o fetrau oddi wrth y Castell.

Mae'r bwthyn hyfryd hwn yn fan cychwyn rhagorol ar gyfer archwilio'r Stad, a safleoedd eraill yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn yr ardal – Castell Powis ac Erddig – ac mae'n fan cychwyn ar gyfer ymweliadau i leoedd cyfagos fel Llangollen, Croesoswallt a'r Trallwng. Mae gweundir mawreddog i'r gogledd, ac mae dyffryn hardd Ceiriog yn dechrau yn Y Waun.

" Cawsom wyliau bendigedig, roedd y bwthyn yn glyd iawn, mewn lleoliad da, ac roedd wir yn teimlo fel ail gartref. Llonydd iawn, roedd yn hyfryd cael aros ar stad Castell y Waun a mynd i grwydro yn yr hwyr. Cartref clyd i ddychwelyd iddo ar ddiwedd y diwrnod."
- Ymwelydd i Fwthyn Home Farm, Mai 2015

Nodiadau i ymwelwyr

Parcio: yn y maes parcio i ymwelwyr gerllaw – caniateir llwytho a dadlwytho'n unig wrth y bwthyn.

Cyrraedd y Bwthyn: noder bod gatiau diogelwch yng Nghastell y Waun ar gau rhwng 7.00pm a 7.30am (cau am 9pm yn yr haf). Os byddwch yn cyrraedd ar ôl yr amser hwn, gallwch gysylltu â'r Swyddog Dyletswydd drwy wasgu ar y swnyn ar y gât. Mae 'zapiwr' ar gael ar gyfer eich arhosiad sy'n rhoi mynediad 24 awr.

Gwresogi: mae'r gwres canolog olew yn gynwysedig.

Yr Ardd: gardd flaen amgaeëdig a gardd gefn breifat gyda phatio. Cyfleoedd cerdded ardderchog i bob cyfeiriad o garreg y drws, yn cynnwys Llwybr Clawdd Offa.

Cyfleustodau/Offer trydan: mae'r peiriant golchi a'r peiriant sychu yn un peiriant cyfunol.

Cynigion: rhoddir disgownt o 10% wrth archebu lle ar y cyd â'r House by the Dyke (cyf: 008030)

Teithiau tywys: mae teithiau 'y tu ôl i'r llenni' o gwmpas y castell ar gael, fel rheol maent yn dechrau am 11.15am ar ddiwrnodau agor – gofynnwch yn y Swyddfa Docynnau am fwy o fanylion. Cynhelir digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Chastell y Waun cyn i chi gyrraedd.

Y Cynllun

Llawr isaf

 • Cegin gydag wynebau gweithio gwenithfaen
 • Parlwr gyda stof aml-danwydd
 • Coridor byr yn arwain i'r ystafell fwyta.

Llawr cyntaf

 • Dwy ystafell wely (1 ddwbl, 1 gyda 2 wely sengl, y ddwy â gwelyau hen ffasiwn pres/haearn)
 • Ystafell ymolchi gyda chawod drydan uwchben y bath.

Manylion y bwthyn

Nifer y bobl: 4
Ystafelloedd gwely: 2
Diwrnod cyrraedd: Dydd Sadwrn
Arhosiad lleiaf: 3 diwrnod
Caniatáu cŵn: Ydym
Safon Mesen: 3

Nodweddion

 • Mae croeso i gŵn
 • Tân agored / stof
 • Cot baban
 • Rhewgell
 • Teledu
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi
 • Gwely dwbl
 • Microdon
 • Radio

Os hoffech gael copi o'r datganiad mynediad ar gyfer y bwthyn hwn, ffoniwch y swyddfa fwcio ar 0344 335 1287.