Dewch i gymryd rhan

Aelodau brwd y garsiwn yng Nghastell y Waun mewn gwisgoedd o'r Canol Oesoedd

Bob blwyddyn mae dros 150 o wirfoddolwyr yn ein helpu yng Nghastell y Waun. Maen nhw’n gwneud pob math o bethau, o yrru'r minibws i gadw'r gerddi'n daclus. Dyma flas o’r gweithgareddau gwahanol y mae gwirfoddolwyr Castell y Waun yn eu mwynhau.

Pa fath o waith gwirfoddol sydd i’w gael yng Nghastell y Waun?

Tywysydd Ystafell

Mae’n hanfodol cael tîm o wirfoddolwyr yn y Tŷ fel y gallwn ni agor Castell y Waun i'r cyhoedd, a gofalu am ei bensaernïaeth a'i gasgliadau. Maen nhw hefyd yn rhan bwysig o brofiad yr ymwelwyr ar y safle; nhw sy’n rhannu gwybodaeth gyda’r ymwelwyr am yr ystafelloedd a'r casgliadau, ac yn helpu pawb i ddarganfod rhywbeth newydd yng Nghastell y Waun ar bob ymweliad.

Gyrrwr minibws

Mae rhai ymwelwyr yn digalonni wrth weld y llwybr serth at Gastell y Waun, ond mae ein tîm gwirfoddol o yrwyr minibws yno i helpu bob amser. Maen nhw’n cynnig gwasanaeth minibws am ddim o'r Swyddfa Docynnau at y castell – mae hwn yn wasanaeth gwych ac yn sicrhau y gall pawb gyrraedd y Castell yn rhwydd.

Ceidwad

Gyda dros 480 erw o stad i'w rheoli, mae angen cymaint o gymorth â phosibl ar ein tri cheidwad llawn amser. Mae ein ceidwaid gwirfoddol yn cynorthwyo gyda phob agwedd ar dasgau rheoli cefn gwlad. Maen nhw’n rhan o dîm y Ceidwaid ac yn gweithio gyda nhw ar amrywiaeth o dasgau – fel cynllunio a chynnal teithiau cerdded trwy'r goedwig, astudio a rhoi sgyrsiau am flodau gwyllt, gweithgareddau crefft, a digwyddiadau awyr agored.

Garddwr

Mae ein tîm o wirfoddolwyr gardd yn gweithio ym mhob rhan o'r gerddi amrywiol yng Nghastell y Waun. Mae rhywbeth i’w wneud drwy’r amser, o blannu ffurfiol i weithio yn y Goedlan, neu o docio yn yr ardd rosynnau i dyfu llysiau yn yr Ardd Lysiau.

Garsiwn

Mae ein garsiwn mewn gwisg gyfnod yn dod â'r castell yn fyw i'n hymwelwyr. Mae ein gwirfoddolwyr yn canolbwyntio'n bennaf ar y cyfnod canoloesol, ac maen nhw wrth eu bodd yn helpu ymwelwyr i wisgo ein harfau a'n harfwisgoedd, yn arddangos bywyd yn y Canol Oesoedd ac yn adrodd hanes Castell y Waun fel caer.

Addysg

Mae ein rhaglen ddysgu yn darparu adnodd gwych i ysgolion lleol ac yn aml mae'r slotiau'n cael eu bwcio fisoedd ymlaen llaw. Mae ein gwirfoddolwyr dysgu yn cefnogi gwaith gwerthfawr y tîm dysgu drwy wneud hanes y castell yn ddifyr ac yn hygyrch ar gyfer ymweliadau ysgol, a thrwy drosglwyddo ein cariad at hanes i'r genhedlaeth nesaf.

Arweinydd Teithiau Tywys

Gall ymwelwyr deimlo’n ddigon ansicr wrth ddod i fan sy’n llawn hen, hen hanes. Ble mae dechrau? Sut mae mynd ati i ddarganfod y straeon? Ydy’r hanes yn mynd i fod yn drwm ac yn sych? Dyma lle mae ein harweinwyr teithiau tywys gwirfoddol mor werthfawr. Maen nhw’n rhannu straeon a hanes Castell y Waun gyda'n hymwelwyr mewn ffordd sy'n gofiadwy, yn ddifyr ac yn llawn hwyl.

Y Siop

I lawer o ymwelwyr, mae galw yn y siop anrhegion i ddewis cofrodd o'u diwrnod yn rhan anhepgor o'u hymweliad. Heb ein tîm o wirfoddolwyr siop, ni fydden ni'n gallu cynnig y profiad siopa gwych sydd yma yng Nghastell y Waun.

Cwrdd a chyfarch

I'n 130,000 o ymwelwyr bob blwyddyn, mae ymweliad llwyddiannus yn cychwyn cyn gynted ag y byddan nhw wedi cyrraedd, ac nid yw'n dod i ben nes y byddan nhw ar eu ffordd adref. Mae ein gwirfoddolwyr cwrdd a chyfarch yn rhan hanfodol o'r croeso cynnes hwn, ac maen nhw’n wych am helpu ymwelwyr gynefino gyda’r safle ar ôl cyrraedd.

Gweinyddu

Mae cynnal Castell y Waun a’i gadw ar agor i'r cyhoedd yn dasg fawr. Gan fod cyn lleied o staff yn gweithio yma rydym yn dibynnu ar ein tîm gweinyddu gwirfoddol a'u cymorth amhrisiadwy. O dynnu lluniau ar gyfer ein llyfrgell ddelweddau a rhedeg sesiynau i groesawu gwirfoddolwyr newydd, i dderbyn galwadau ffôn gan ymwelwyr a rheoli ein sianeli cyfryngau cymdeithasol – a chant a mil o bethau eraill – mae eu cyfraniad yn anhygoel ac maen nhw’n werth y byd i ni.

Dyma rai o’r swyddi gwirfoddol sydd ar gael, ond mae gennym swyddi gwirfoddoli i siwtio pob math o ofynion ac ymrwymiadau amser. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.

Mae arweinwyr teithiau tywys gwirfoddol fel Nick yn rhoi cip i'n hymwelwyr ar hanes a phensaernïaeth anhygoel Castell y Waun
Un o'n harweinwyr teithiau tywys gwirfoddol, Nick, yn adrodd hanes Castell y Waun wrth ein hymwelwyr
Mae arweinwyr teithiau tywys gwirfoddol fel Nick yn rhoi cip i'n hymwelwyr ar hanes a phensaernïaeth anhygoel Castell y Waun

Ym mha fordd arall fedra i helpu?

Gwirfoddoli tymor byr

Ydych chi’n rhan o grŵp neu dîm o gydweithwyr sy’n awyddus i wirfoddoli am ddiwrnod? Mae yma amrywiaeth o brosiectau byr a thasgau cadwraeth sy'n berffaith ar gyfer diwrnod adeiladu ysbryd tîm. Anfonwch e-bost at chirkcastle@nationaltrust.org.uk i gael mwy o wybodaeth.

Prosiectau cymunedol

Rydyn ni’n ceisio datblygu ein cysylltiadau gyda’r gymuned leol drwy’r amser ac yn awyddus i fod yn rhan o brosiectau a gweithgareddau cymunedol. Cysylltwch os ydych chi’n rhan o grŵp lleol ac yn awyddus i gydweithio gyda ni.  Yn ddiweddar rydym wedi bod yn gweithio ar brosiect gardd lysiau gymunedol sydd wedi bod yn ffrwythlon dros ben!

Rhoddion

Gwnewch rodd yn eich ewyllys yn benodol i Gastell y Waun. Gallech hyd yn oed ei glustnodi ar gyfer elfen benodol o'n gwaith gwerthfawr.

Dysgwch fwy; www.nationaltrust.org.uk/join-and-get-involved

Ar-lein

Ymunwch â'n cymuned ar-lein a rhannwch eich storïau, lluniau a'ch profiadau o Gastell y Waun gyda ni. Dilynwch ein newyddion ar Facebook a Twitter lle cewch y digwyddiadau a'r wybodaeth ddiweddaraf yn syth o'r castell.