Ymweliadau ysgolion gyda thywysydd

Plant ysgol yn gwisgo arfwisg ganoloesol yng Nghastell y Waun

Mae Castell y Waun, gyda’i 700 mlynedd o hanes, yn lleoliad gwych ar gyfer eich ymweliad ysgol. O'r Tŵr Adam canoloesol a'r Ystafelloedd Crand ysblennydd yn y castell, i'r gerddi gogoneddus a'r stad o'u hamgylch, mae llond gwlad o bethau i'w gweld a’u gwneud.

Ymweliadau gyda thywysydd

Rydym yn cynnig ymweliadau gyda thywysydd i ysgolion rhwng Mawrth a diwedd Hydref (ac eithrio gwyliau'r ysgol) ar y themâu 'Cestyll' neu 'Tuduriaid'. Mae’r rhain yn addas ar gyfer disgyblion ysgol gynradd.

Maint y grwpiau

Ar gyfer grwpiau bychain o 30 disgybl neu lai gallwn gynnig diwrnod cyfan o weithgareddau dan arweiniad tywysydd. Ar gyfer grwpiau mwy, o hyd at 60 disgybl, gallwn gynnig hanner diwrnod o weithgareddau dan arweiniad tywysydd, sy'n rhoi cyfle i chi archwilio'r castell a'r tiroedd hefyd.

Gweithgareddau

Teithiwch nôl mewn amser gyda ni i ddarganfod sut roedd pobl yn byw mewn castell yn ystod y Canol Oesoedd a chyfnod y Tuduriaid. Mae gennym dîm anhygoel o dywyswyr gwirfoddol mewn gwisgoedd o’r cyfnod sy’n gallu dod â'r castell yn fyw i'ch grŵp! Gallwch ddewis o blith amrywiaeth o weithgareddau, sy’n caniatáu i chi addasu’r ymweliad i ofynion dysgu eich grŵp.

Cestyll: gall disgyblion sy'n astudio cestyll gymryd rhan yn y sesiwn hyfforddi gwarchodwyr a mentro i ddwnsiwn y castell, neu roi cynnig ar fod yn foneddigion a boneddigesau cyfoethog a gwisgo dillad moethus. Gallant hefyd ddysgu am fywyd gweision a morynion, a helpu i baratoi bwyd yng nghegin y gweision a'r morynion.

Y Tuduriaid: gall y gweithgareddau i ddisgyblion sy'n astudio'r Tuduriaid gynnwys gwisgo i fyny yn nillad afrad y Tuduriaid cyfoethog – yn cynnwys ambell eitem anarferol! Gallant ddysgu am addysg yn oes y Tuduriaid ac ymarfer ysgrifennu gyda chwilsyn, darganfod cartref anhygoel y teulu Myddelton, neu ddysgu am y feddyginiaeth a'r triniaethau erchyll a oedd yn cael eu defnyddio yng nghyfnod y Tuduriaid. Gallent hefyd ddysgu am darddiad y gaer ganoloesol a phrofi sut oedd bywyd fel carcharor yn nwnsiwn y castell.

Costau

Diwrnod llawn o weithgareddau dan arweiniad tywysydd: £5 y disgybl gydag AGA*
Hanner diwrnod o weithgareddau dan arweiniad tywysydd: £3 y disgybl gydag AGA*

Mae Aelodaeth Grwpiau Addysg (AGA) ar gael i grwpiau addysg dielw sy’n cynnwys disgyblion neu fyfyrwyr mewn addysg llawn amser. Gallwch ymaelodi cyn eich ymweliad neu brynu’r aelodaeth ar y diwrnod. Cliciwch yma am ragor o fanylion.

*Bydd rhaid i grwpiau heb AGA dalu'r tâl mynediad grŵp i'r castell yn ogystal â chost y gweithgareddau.

Archebu lle

Mae ein rhaglen addysg wedi cael ei gwobrwyo ac mae galw mawr am ein gweithgareddau bob amser, felly archebwch le yn gynnar i osgoi cael eich siomi.

I archebu lle, cysylltwch â'r Swyddog Pontio, Rachel Harding, ar 01691  776309 neu drwy rachel.harding@nationaltrust.org.uk

" Y pethau gorau oedd gwisgo i fyny, gwisgo’r arfwisg a mynd i lawr i'r dwnsiynau. Fe gawson ni ddiwrnod grêt!"
- Disgybl Blwyddyn 2, ar ymweliad dosbarth dan arweiniad tywysydd i Gastell y Waun