Geraint Hughes

Gardener, Colby Woodland Garden

Proffil
Geraint Hughes - Gardener

Dewch i gwrdd ag un o’n garddwyr wrth iddo rannu ei awgrymiadau gorau ar gyfer eich ymweliad a Gardd Goedwig Colby, ynghyd â disgrifiad o’i waith yno a’i hoff le yn Sir Benfro.

Gardener Geraint Hughes

Pa fath o waith yw eich gwaith chi?

Mae fy ngwaith fel garddwr yn amrywio o ddydd i ddydd. Gall gynnwys unrhyw beth o dorri’r lawnt a chwynnu i waith arolwg yn ein coedwig a weithiau mae 'na frws paent yn fy llaw hyd yn oed!

Mae gan Stad Colby bron i 900 erw ac mae’n cynnwys arfordir, tir amaeth, coedwig ac, wrth gwrs, y brif ardd, felly 'sdim prinder gwaith byth. Fy mhrif waith yw cynnal yr ardd o ddydd i ddydd a dyna lle mae fy nghalon. Fe ddewch chi o hyd i fi yn weddol aml yn gweld at y coed a’r llwyni sy’ newydd eu plannu a dwi’n fwy na hapus i rannu straeon y planhigion a hanes yr ardd gydag unrhyw un sy’n fodlon gwrando.

Beth y’ch chi’n ei fwynhau ynglŷn â gweithio i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol?

Dwi’n dwlu ar fy swydd yma yng Ngardd Goedwig Colby. Mae gweld yr ardd yn esblygu o dymor i dymor, ac ar hyd y blynyddoedd, yn rhywbeth go arbennig a dwi’n gwerthfawrogi hynny yn fawr. Dwi’n ei theimlo’n fraint gallu ychwanegu fy nghyfraniad i i’r ardd fel y gwnaeth sawl un o fy mlaen.

Oes gyda chi hoff le yn Sir Benfro?

Mae gan Sir Benfro leoedd bendigedig o hardd, ac mae llawer ohonyn nhw dan reolaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ond i fi y lle gorau yw coedwig Tŷ Canol gerllaw Trefdraeth. Dyma un o’r coedwigoedd gwirioneddol hynafol olaf sydd i’w cael - nid dim ond yng Nghymru, ond ar draws Prydain. Mae dros 400 math o gen yn tyfu yma gan gynnwys sawl math prin a’r peth gorau am y lle yw nad oes llawer o bobol yn mynd yna...un o berlau Cymru.

Y 3 peth gorau i’w gwneud yng Ngardd Goedwig Colby yn ôl Geraint

  1. Chwarae mas ym myd natur – adeiladwch ffau, cyneuwch dân neu ewch ar y siglen ar draws y nant. Mae’n hawdd gwneud y pethau hyn a mwy yn Colby. Dwi byth yn blino ar glywed sŵn hapus pobol wrth iddyn nhw anghofio am drafferthion bywyd bob dydd ac ymlacio lawr ar y ddôl neu gadw’n oer iach yng nghysgod rhai o’r coed bendigedig.
  2. Cerddad dda – mae mynd am dro da yn hawdd yn Colby, gyda dros 27 cilomedr o lwybrau. Un o fy hoff rai i yw cerdded lan y Rose Haggard a heibio hen fwthyn y garddwr (Rose Cottage, sydd nawr yn fwthyn gwyliau lle gallwch chi aros) ar hyd glan y nant. Wedyn, ry’ch chi’n anelu lan i’r hen argae fyddai’n arfer helpu cynhyrchu pŵer ar gyfer y mwyngloddio a wnaeth Colby yn enwog, wedyn lan ac o gwmpas Craig-y-Borion Bach a thrwy rhai o’n dolydd blodau gwyllt godidog.
  3. Y bore bach – dewch yma’n gynnar yn ystod misoedd yr haf a dod o hyd i le i eistedd ar un o’r cerrig camu yn y nant. Mae adar fel y gwenoliaid y bondo yn dewis treulio’r haf yma ac unwaith iddyn nhw arfer â’ch cwmni, fe ddôn nhw yn syndod o agos ar gyflymder eitha' anhygoel er mwyn dala pryfed sy’n heidio dros wyneb y dŵr.