Pori er mwyn cadwraeth

Flowers in meadow

Mae colli gweundiroedd blodeuog traddodiadol Prydain yn golygu mai prin nawr fydd y rhai ohonom gaiff brofi’r wefr o redeg trwy gaeau o flodau gwyllt a gweld pob math o greaduriaid hynod a hyfryd yn tasgu i bob cyfeiriad, yn ieir bach yr haf, gwyfynod a sioncod y gwair.

Yma yn Ninefwr, ry’n ni wedi buddsoddi tipyn go lew o amser ac ymdrech yn adfer ein gweundiroedd traddodiadol er mwyn cynyddu bioamrywiaeth ar y safle. Trwy wneud hyn, ein gobaith yw ail greu rhywbeth sydd bron mynd yn angof, oherwydd fe amcangyfrifir bod tua 98% o weundiroedd Prydain wedi diflannu ers yr Ail Ryfel Byd.

Mae gyda ni arf perffaith ar gyfer y gwaith hefyd – sef brîd hynafol, traddodiadol o wartheg sy’n digwydd bod yn nodwedd eiconig o’r lle hwn.

Mae’r ffordd y mae Gwartheg Gwynion y Parc yn pori’r caeau yn Ninefwr yn llawer mwy llesol na dull unrhyw stoc pori arall. Tra byddai defaid neu geffylau yn pori’r gwair yn isel nes ei fod yn ymdebygu i gwrs golff, sy’n beth gwael ar gyfer cadwraeth bywyd gwyllt, mae gwartheg yn defnyddio’u tafodau i rwygo’r llystyfiant, gan adael twmpathau bach o borfa sy’n cynnig cynefin i wenyn a phryfed peillio eraill.

Ry’n ni’n cywain ein gwair yn ystod misoedd yr haf a’i storio tan y misoedd oer pan fydd y gwartheg yn ei fwyta dan do mewn siediau amaethyddol pwrpasol dros y gaeaf.