Prosiect croeso i gŵn

Teddy the golden cockerpoo poses in the Midden Yard at Erddig

Rydym yn adolygu ein cynnig i gŵn yn Erddig ac eisiau gwneud yn siŵr bod pawb, pa un a ydynt yn berchennog ci ai peidio, yn mwynhau ymweld â'r lle arbennig hwn.

Mae un o bob pedwar unigolyn yn y DU yn berchen ar gi ac amcangyfrifir bod mwy na hanner o'r bobl sy'n ymweld ag eiddo'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn berchen ar gi. Mae miloedd o bobl yn ymweld â pharc gwledig Erddig bob blwyddyn, yn cael eu denu gan ein mannau agored naturiol, helaeth, ac i'w gweld yn newid trwy'r tymhorau. 


Rydym eisiau sicrhau'r cydbwysedd gorau fel bod pawb yn teimlo bod croeso iddyn nhw, felly rydym ni'n adolygu'r heriau rydym ni'n eu hwynebu'n aml wrth ofalu am yr ystâd a'r tir fferm 1,200 erw. O glirio baw cŵn a dychryn da byw, i archwilio ardaloedd arbennig lle gall cŵn redeg yn rhydd, rydym yn ystyried pob agwedd ar ein ffrindiau pedair coes yn ymweld â'n hystâd.

Discover Erddig's waymarked walking routes
A family and their dogs enjoying a parkland walk
Discover Erddig's waymarked walking routes

Adborth

Yn yr haf, fe wnaethom ofyn am farn ymwelwyr am ganiatáu i gŵn ymweld ag Erddig. 

Dywedodd y Prif Geidwad James Stein:

“We ran several dog days at our countryside centre in Felin Puleston which were well attended. The issue of dogs is a bit like Marmite and we often feel stuck in the middle, so it was good to have those conversations with people.


“In reality, people don’t like badly behaved dogs and it’s the small minority that spoil it for everyone and that’s something that we need to address – it’s also something that impacts on our tenant farmers.”

Discover Erddig's off-lead zone for dogs
Map showing Felin Puleston off-lead zone for dogs
Discover Erddig's off-lead zone for dogs

Ardal i gŵn redeg yn rhydd

Rydym yn cynnig 'ardal rhedeg yn rhydd" i gŵn gerllaw Melin Puleston. Ar ôl gweithio gyda'n ffermwyr tenant, rydym wedi cytuno i lansio ein hardal rhedeg yn rhydd gyntaf ar 1 Chwefror 2020. Mae yna arwyddion clir a ffensys ac mae'r afon yn gweithredu fel ffin naturiol i'r ardal. 


Yn ogystal â hyn, mae cŵn yn rhydd i archwilio ein holl goetiroedd gan gynnwys Coed Mawr, Coed y Llys, Coed Fforest, Coed y Glyn a Choed Lewis. Fodd bynnag, gofynnwn i berchnogion cŵn fod yn ystyriol o ymwelwyr eraill a bod yn ymwybodol bod yn rhaid cadw cŵn dan reolaeth effeithiol bob amser. Golyga hyn fod rhaid i gŵn fod o fewn golwg bob amser ac ymateb i orchmynion llafar pan fyddant oddi ar dennyn. 
 

Gofynnwn hefyd i berchnogion cŵn sicrhau bod eu cŵn yn aros ar dennyn ym mhob man agored nad yw wedi'i nodi'n glir fel ardal rhedeg yn rhydd. Mae hyn yn caniatáu i ni gadw ystâd Erddig fel man agored i bob ymwelydd ei fwynhau wrth amddiffyn y da byw a'r bywyd gwyllt sydd hefyd yn galw Erddig yn gartref. 


Trwy ddarparu ardal bwrpasol i gŵn gael mwynhau rhedeg yn rhydd yn ychwanegol at y nifer fawr o goetiroedd sydd gennym ar draws ein hystâd 1200 erw, gobeithiwn fod hwn yn gydbwysedd sy'n caniatáu i Erddig aros yn lle arbennig i'w fwynhau gan bawb.
 

Wardeniaid Cŵn Erddig

Rydym wedi bod yn gweithio gydag arbenigwyr o Acorn Kennels, sy'n cael ei gontractio gan gyngor Wrecsam a sefydliadau eraill fel wardeiniaid cŵn.  Mae'r cwmni wedi bod yn siarad â'n hymwelwyr am ein cynlluniau a phwysigrwydd cadw cŵn dan reolaeth o amgylch da byw, yn enwedig yn ystod y tymor ŵyna.


Os ydych yn gweld y wardeniaid o gwmpas, cofiwch ddweud helo, byddem yn gwerthfawrogi eich adborth. Gallwch hefyd gysylltu â'n tîm ystâd ar 01978 355314 neu drwy anfon neges e-bost i: erddig@nationaltrust.org.uk
 

Y cŵn a'r gyfraith

Mae'r gyfraith ar gŵn yn nodi:
Mae yn erbyn y gyfraith i adael i gi fod allan o reolaeth yn beryglus yn unrhyw le, megis:
•    mewn man cyhoeddus
•    mewn man preifat, fel tŷ neu ardd cymydog
•    yng nghartref y perchennog
Mae hyn yn debyg i is-ddeddfau'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol a'r cod cefn gwlad yr ydym yn cadw ato.
 

Teddy the golden cockerpoo poses in the Midden Yard at Erddig

Ymweld ag Erddig gyda’ch ci 

Cynlluniwch eich ymweliad i sicrhau y caiff pawb ddiwrnod da.Dyma ein prif awgrymiadau ar sut i fwynhau diwrnod yn yr awyr agored gyda’ch ci.