Ymweliadau hunan-dywysedig yn Erddig ar gyfer ysgolion

Bechgyn yn mynd i’r iard stablau yn Erddig

Mae Erddig yn cynnig diwrnod llawn gweithgaredd i unrhyw grŵp hunan-dywysedig, yn cynnwys clybiau gwyliau, sgowtiaid, geidiau, grwpiau o blant meithrin a chlybiau ieuenctid

Teithiau hunan-dywysedig o amgylch tŷ a gerddi Erddig

Ewch â’ch disgyblion i grwydro o amgylch tŷ Erddig i weld ystafelloedd y gweision a’r morynion a’r ystafelloedd moethus. Bydd tywyswyr yn bresennol yn yr ystafelloedd a gall plant ofyn unrhyw gwestiynau fydd ganddyn nhw am yr ystafelloedd, yr eitemau dodrefn ac eitemau eraill. Y tu allan, ceir nifer dda o dai allan yn cynnwys Stablau, Gefail Gof, Gweithdy’r Seiri, Melin Goed, a’n gerddi ffurfiol cofrestredig Gradd I o’r ddeunawfed ganrif.

Gallwch chi gychwyn crwydro ymysg y tai allan a’r gerddi am 11am, a bydd ymweliadau â’r tŷ yn cychwyn am 12.30pm, a bydd yr ymweliad olaf â’r Tŷ am 3.30pm.
 

Costau

Diwrnod llawn o weithgareddau dan arweiniad: £5 y disgybl gydag Aelodaeth Grŵp Addysgol (AGA)
Mae AGA ar gael i grwpiau addysgol di-elw sy’n cynnwys disgyblion neu fyfyrwyr mewn addysg amser llawn. Gallwch chi ymaelodi cyn ymweld â’r tŷ neu gallwch chi brynu aelodaeth ar y diwrnod. Dysgwch ragor yma (Saesneg yn unig).

Bydd grwpiau sydd heb AGA yn gorfod talu tâl mynediad grwpiau i’r tŷ ar ben cost y gweithgareddau.
 

Prisiau mynediad ar gyfer grwpiau 2016:

Y Tŷ a’r Gerddi

Oedolyn: £9.80  Plentyn: £4.90

Gerddi yn unig

Oedolyn: £6.30  Plentyn: £3.15

Dewch i ddarganfod y creaduriaid hynod a rhyfeddol sy’n byw ar y stad
Plentyn yn dal gwyfyn mewn jar gwylio
Dewch i ddarganfod y creaduriaid hynod a rhyfeddol sy’n byw ar y stad

Gweithdai amgylcheddol dan arweiniad athrawon

Ar gael o fis Ebrill i fis Medi

Cynefinoedd ac addasiadau

Llogwch Ganolfan Cefn Gwlad Felin Puleston, ynghyd ag offer addas, rhwng 10am a 3pm, er mwyn rhedeg sesiynau dipio pyllau/afonydd, hel chwilod ac asesu cynefinoedd dan arweiniad athrawon. Dysgwch sut mae’n rhaid i greaduriaid addasu er mwyn gallu byw mewn gwahanol amgylcheddau a’r cadwyni bwyd sy’n eu cysylltu. Pa fywyd gwyllt hynod a rhyfeddol sy’n byw ar ein 1,200 erw?  

Pris: £2.50 y disgybl i dalu am logi’r neuadd a llogi’r offer.
Gall Canolfan Cefn Gwlad Felin Puleston dderbyn hyd at 55 o blant.

Astudio afonydd

Ar gael trwy gydol y flwyddyn

Llogwch Ganolfan Cefn Gwlad Felin Puleston, ynghyd ag offer addas, rhwng 10am a 3pm, i redeg sesiynau astudio Afon Clywedog dan arweiniad athrawon, a dysgwch am holl nodweddion gwahanol afonydd; ystumiau, llednentydd, dyddodi ac erydu. Gall plant ddatblygu sgiliau astudiaethau maes trwy gasglu data gan gynnwys dyfnder yr afon, cyflymder llif y dŵr a maint y cerigos.

Pris: £2.50 y disgybl i dalu am logi’r neuadd a llogi’r offer.
Gall Canolfan Cefn Gwlad Felin Puleston dderbyn hyd at 55 o blant.


Archebu

Os hoffech chi archebu, cysylltwch â’r Swyddog Addysg, Rachel Walker, naill ai trwy e-bostio neu trwy ffonio 01978 315191