10 diwrnod chwedlonol yn Ne-orllewin Cymru

Ydych chi erioed wedi teithio drwy amser yn Nhŷ’r Masnachwr Tuduraidd? Cyfarfod yr enwog Wartheg Gwynion y Parc yn Ninefwr? Neu archwilio'r seirff ac olion y llongddrylliadau yn Rhosili? Dewch â'r teulu at ei gilydd, llenwch y sach gefn, mae'n bryd mynd allan i fwynhau diwrnod chwedlonol. Rhannwch eich #LegendaryMoments gyda ni dros yr haf ar Facebook, Instagram ac ar Drydar.

Tad a merch yn panio aur yn Nolaucothi

Ffeindiwch ffortiwn ym Mwyngloddiau Aur Dolaucothi 

Cerddwch yn ôl traed y Rhufeiniaid wrth fynd ar daith danddaearol i'r unig Fwynglawdd Aur Rhufeinig yn y DU y gwyddom amdano. Dewch i ddarganfod sut mae dyn wedi chwilio am Aur ar hyd yr oesoedd, cyn rhoi cynnig ar olchi Aur drwy badell - a gallwch gadw popeth cewch hyd iddo.

Plant yn cymryd rhan mewn arfordira yn Stagbwll

Mwynhewch antur arfordirol yn Sir Benfro 

Ewch amdani ac archwilio'r rhan hon o'r arfordir mewn caiac neu yn arfordira ar un o'n sesiynau tywys. Rhwyfwch drwy gilfachau cudd ac ogofau yn y môr, rhoi cynnig ar neidio o glogwyni a dod i weld ein bywyd gwyllt sydd ar y dŵr ac yn yr awyr.

Bachgen bach wedi ei wisgo mewn gwisg Duduraidd.

Teithiwch yn ôl mewn amser yn Nhŷ’r Masnachwr Tuduraidd 

Teithiwch nôl i'r gorffennol yr haf yma a dod i brofi sut oedd bywyd i'r Tuduriaid cyfoethog a thlawd yn y 15fed ganrif. Yn ystod eich antur yn teithio drwy amser, cewch roi tro ar wisgo dillad traddodiadol, chwarae gemau'r gorffennol a dod ar draws ofergoelion arswydus.

Darganfyddwch gildraeth cudd gyda golygfeydd anhygoel

Darganfyddwch gildraeth cudd ym Mwnt 

Dewch i weld un o draethau cudd gorau Cymru, ar ben draw arfordir Ceredigion. Cerddwch i ben Y Foel i weld y golygfeydd hirfaith ar draws Bae Ceredigion neu ddilynwch y llwybr igam ogam lawr i'r traeth a rhoi tro ar neidio dros y tonnau.

Family doing the fitness challenge at Stackpole, Pembrokeshire

Heriwch y teulu i sialens ffitrwydd yn Stagbwll 

Gwnewch yn siwr bod eich esgidiau rhedeg gyda chi ar gyfer epig o her ffitrwydd i'r teulu yn yr awyr agored! Bwriwch ati ar ein cwrs cyfeiriadu drwy'r goedwig, a chyflymu eich camau ar ein sesiwn gylchgampau wythnosol ar y lawnt.

Girl on the tractor trailer tour at Dinefwr

Dewch i gwrdd â Gwartheg Gwynion y Parc yn Ninefwr 

Mae Gwartheg Gwynion y Parc yn chwedlonol, ac wedi bod yn pori ar diroedd Dinefwr ers miloedd o flynyddoedd. Dringwch ar gefn trelar y tractor yr haf yma a dod i gyfarfod â rhai o'r cymeriadau yn y gyr yma o wartheg chwedlonol.

Rhowch gynnig ar waith tŷ hen ffasiwn yng nghwrt gwasanaeth Llanerchaeron

Cerddwch yn ôl troed gweision Llanerchaeron 

Allech chi fod yn fwtler neu yn forwyn laeth? Casglwch olwyn ar gyfer y Llwybr Gweini o'r ganolfan ymwelwyr a mynd ati fel teulu i chwilota o gwmpas yr ystâd. Rhowch gynnig ar y math o dasgau oedd yn rhan o waith y gweision ar ystâd brysur fel hon - tasgau fel sgleinio'r llestri arian a rhoi trefn ar yr hadau.

Golygfa o fae Rhosili o’r clogwyni

Ceisiwch ddofi’r ddraig yn Rhosili 

Mae’r enw 'Worm's Head' (yr enw Saesneg am Ben Pyrod) yn tarddu o’r gair Llychlynnaidd ‘Wurm’ sy’n golygu sarff neu ddraig. Gallwch chi ddofi'r ddraig hon drwy gerdded i Ben Pyrod, ond yr unig bryd gallwch chi ei gyrraedd yw yn ystod y ddwy awr cyn ac wedi i’r llanw fod ar drai. Gofynnwch am amserau'r llanw ac am gyngor gan gymdeithas gwylwyr y glannau. Cymerwch ofal, fyddwch chi ddim am fynd yn sownd ar ben draig!

Plant yn rasio hwyaid yn yr afon

Cymerwch gip ar fyd o dan y dŵr yng Ngardd Goedwig Colby  

Casglwch becyn chwarae a mentro drwy'r ddôl o flodau gwyllt i'n nentydd a'n pyllau dwr. Cewch ddarganfod beth sy'n byw o dan y dŵr wrth chwilota drwy'r dyfroedd a chystadlu yn erbyn eich gilydd wrth rasio hwyaid.

Family look at the view from Paxton Tower over Carmarthenshire

Mwynhewch olygfa banoramig ogoneddus o Dŵr Paxton  

Yn ôl y sôn, gallwch weld saith sir Cymru o Dŵr Paxton ar ddiwrnod clir. Rhowch bicnic yn y sach ac ewch allan ar antur gyda'r teulu i ben y bryn yma sydd yng nghalon Sir Gaerfyrddin.

Cofrestrwch ar gyfer aelodaeth teulu