10 diwrnod chwedlonol yng Ngogledd Orllewin Cymru

Ydych chi erioed wedi bod ar daith i chwilio am ddreigiau yn Ninas Emrys? Mynd ar gaiac drwy gilfachau creigiog lle bu llawer llongddrylliad yn Aberdaron? Neu archwilio Gwlad y Cewri yng Ngardd Bodnant? Dewch â'r teulu at ei gilydd, llenwch y sach gefn, mae'n bryd mynd allan i fwynhau diwrnod chwedlonol. Rhannwch eich #LegendaryMoments gyda ni dros yr haf ar Facebook, Instagram ac ar Drydar.

Children seeing a sword at Llyn Ogwen

Archwiliwch fan gorffwys olaf Caledfwlch yn Llyn Ogwen  

Rhwng mynyddoedd y Carneddau a'r Glyderau gorwedd Llyn Ogwen chwedlonol, lle yn ôl y sôn, mae man gorffwys olaf Caledfwlch. Yn ôl y chwedl taflodd Bedwyr Bedrynant, un o farchogion y Brenin Arthur, y cleddyf adnabyddus i'r llyn ac yma y mae'n gorffwys hyd heddiw. Lawr lwythwch ein taith gerdded ac ewch i chwilio am y cleddyf chwedlonol.

Diwrnod braf yng Nghastell Penrhyn

Darganfyddwch gastell ffantasi ym Mhenrhyn 

Gadewch i ddychymyg y plant redeg yn rhydd yng nghaer adnabyddus Castell Penrhyn a'r tiroedd sydd o'i amgylch. Mae'r castell ei hun yn fawr, ac mae tiroedd a gerddi Penrhyn hefyd yn eang, yn ddramatig ac yn wledd i'r synhwyrau. Gyda golygfeydd dros Fae Conwy ac Eryri, mae lawntiau di-lol Penrhyn yn lle perffaith am bicnic, ac mae digonedd o le i anturiaethwyr bach ifanc redeg, rolio ac olwyndroi faint a fynnont.

Children looking for plants at Bodnant Garden

Cerddwch yn ôl troed casglwyr planhigion yn Ngardd Bodnant 

Archwiliwch 80 erw o erddi egsotig sy'n llawn planhigion o bedwar ban byd a gasglwyd gan fforwyr dewr y ganrif ddiwethaf. Dilynwch y llwybrau troellog drwy'r glynnoedd o goed a chroesi nentydd sy'n sisial ganu wrth fynd ar antur go iawn i ddarganfod coed Americanaidd anferthol a blodau tlws o fynyddoedd yr Himalaia ar hyd y ffordd.

Paddle boarder at Porthdinllaen

Padlfyrddiwch dros welyau morwellt prin ym Mhorthdinllaen 

Dewch i badlfyrddio o amgylch y penrhyn prydferth hwn sy'n ymestyn allan i Fôr Iwerddon. Dysgwch am y morwellt, sy'n blanhigyn prin ar draws y wlad, ac am y bywyd gwyllt diddorol. Mae'r gwely morwellt yma gyda'r mwyaf yng Ngogledd Cymru ac yn gorchuddio ardal maint 46 o gaeau pêl-droed! Chwiliwch am arwyddion yn adrodd hanes y bae, fu unwaith yn borthladd prysur yn croesawu llongau o bell ac agos.

Children holding a Welsh flag

Ewch ar daith i chwilio am ddreigiau yn Ninas Emrys 

Mae Eryri'n adnabyddus am ei thirwedd hynafol sydd wedi'i thrwytho mewn chwedlau a mythau, ond y chwedl hon sydd wedi rhoi'r ddraig goch sydd heddiw ar faner Cymru. O dan fryniau Dinas Emrys daeth y dewin, Myrddin, o hyd i'r ddraig goch a'r ddraig wen. Dechreuwch ar eich taith yng Ngraflwyn a mynd i chwilio drwy'r goedwig am y cerflun o'r ddraig. Ewch yn eich blaen tuag at Ddinas Emrys, ond gwyliwch eich camau wrth i chi archwilio'r bryn gan fod draig yn cysgu oddi tano.

Gwiwer goch yn y coed ym Mhlas Newydd

Chwiliwch am wiwer goch ar antur yn y coed ym Mhlas Newydd 

Dewch i geisio cael cip ar un o'r gwiwerod coch sy'n byw ar hyd a lled gerddi a choedydd Plas Newydd. Gallwch gael hyd i'r creaduriaid swil, coch, blewog hyn yng Nghoed y Capel ac ar hyd glannau'r Fenai. Dydy'r rhai cochion ddim yn cysgu drwy'r gaeaf, felly mae cyfle i chi gael eu gweld nhw drwy'r flwyddyn...os ydych chi'n gwybod lle i chwilio!

Cofadail carreg Gelert ym Meddgelert

Dewch i ymweld â bedd ci chwedlonol ym Meddgelert 

Dewch i ddarganfod stori drist Gelert, a roddodd ei enw ar bentref Beddgelert. Casglwch lyfr taith yn Nhŷ Isaf a cherdded ar hyd lannau'r Afon Glaslyn at safle bedd Gelert lle cewch ddarganfod y chwedl hon am y tywysog a'i helgi ffyddlon. Ewch i ymweld â'r hen adfail ger y bedd ac fe welwch chi gerflun efydd o Gelert.

Caiacio ar draeth Aberdaron, Penrhyn Llŷn

Ewch ar gaiac drwy cildraethau creigiog yn Aberdaron 

Mae gan Ben Llŷn enw drwg am ei llongddrylliadau. Collwyd 142 o longau yno dros y 180 mlynedd diwethaf, gydag ardal Porth Neigwl yn cael ei ofni fwyaf. Dysgwch ragor am yr arfordir hudol hwn wrth fynd ar gaiac heibio'r creigiau ger Aberdaron lle bu llawer o'r llongddrylliadau hyn. Ar ddiwrnod pan fydd y môr yn llonydd gallwch ddychmygu eich bod chi dramor, wrth i'r dyfroedd clir fel grisial ddatgelu'r hyn sy'n gorwedd o dan y tonnau.

Family sitting on the bridge at Tŷ Mawr Wybrnant

Dysgwch am Gymro llenyddol chwedlonol yn Nhŷ Mawr Wybrnant 

Teithiwch i ddyffryn cudd i ddysgu am y dyn a drawsnewidiodd hanes yr iaith Gymraeg am byth. Dewch i weld man geni'r Esgob William Morgan, y dyn fu'n gyfrifol am gyfieithu'r Beibl i'r Gymraeg. Dywedir mai llyfr William Morgan yw'r llyfr pwysicaf erioed i gael ei gyhoeddi yng Nghymru am iddo atgyfnerthu statws yr iaith Gymraeg.

Children jumping on the Great Orme

Camwch ar lwybrau newydd yn Fferm y Parc ar Ben y Gogarth 

Byddwch gyda'r cyntaf i gerdded y llwybrau newydd sydd wedi eu creu gan geidwaid yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, sydd â golygfeydd syfrdanol dros y môr draw at Eryri ac Ynys Môn. Enwyd y penrhyn hynafol hwn yn Sarff Fôr gan y Llychlynwyr. Heddiw mae'n gartref i blanhigion a bywyd gwyllt na ellir eu gweld yn unman arall yn y byd. Efallai y cewch gipolwg hefyd ar un o drigolion adnabyddus eraill y Gogarth, sef y Geifr Cashmir.

Cofrestrwch ar gyfer aelodaeth teulu