Briff creadigol | Newid hinsawdd yng Nghymru: Sgyrsiau Creadigol

Snowdon and attendant peaks taken from the south with Hafod y Llan estate in the distance at Snowdonia National Park.

Rydym yn chwilio am ymarferydd creadigol sy'n gweithio mewn unrhyw gyfrwng i hwyluso cyfres o sgyrsiau creadigol gyda chymunedau yng Nghymru am newid hinsawdd a'i effeithiau.

Mae effeithiau newid hinsawdd eisoes yn cael effaith ar ein elusen a'r byd ehangach. Dyma'r bygythiad a'r her fwyaf i’r hyn yr ydym yn gofalu amdanynt- yn adeiladau, casgliadau a'r amgylchedd naturiol. Mae hefyd yn her i’n profiad ymwelwyr, i’n systemau caffael a buddsoddiadau. Rydym yn adeiladu ar ymdrechion sydd eisoes ar y gweill ac mae gennym gynllun eang i ymateb i'r newidiadau hyn. Wrth i ni edrych ar sut i addasu i ac i liniaru effeithiau newid hinsawdd, byddwn yn edrych ar sut yr ydym yn rheoli tir, yn mynd ati i leihau effeithiau ein systemau gweithredol,  ac yn bwysicaf oll efallai, mae hefyd angen i ni gynnwys ein pobl, gwirfoddolwyr, aelodau ac aelodau o’r cyhoedd yn y gwaith hwn. Bwriad y prosiect hwn ein cynorthwyo i gychwyn cydweithio gyda pobl er mwyn adeiladu consensws am y lleoedd sydd yn ein gofal.

Trwy weithio gydag ymarferwyr creadigol, ein bwriad yw cychwyn sgwrs gyda chymunedau yng Nghymru am eu profiadau a’u meddyliau ar newid hinsawdd, a sut y gallwn weithio gyda’n gilydd i liniaru’r effeithiau. 

Mae yna nifer o gymunedau sydd eisioes wedi cael eu heffeithio’n sylweddol gan effeithiau newid hinsawdd, ac mae eraill a fydd yn cael eu heffeithio yn y dyfodol. Ein bwriad yw ymgysylltu gyda rhai o’r cymunedau hyn. Rydym yn rhagweld y bydd yn gyfuniad o gymunedau gwledig a chymunedau o ardaloedd mwy poblog. Ein nod yw bod mor gynhwysol â phosibl ac mi’r ydym yn agored i drafod y dulliau a’r grwpiau targed penodol gyda’r ymarferwyr creadigol.

Y Comisiwn

Rydym yn chwilio am arweinydd creadigol (neu grwp) i greu a datblygu dull greadigol o ymgysylltu a chymunedau yng Nghymru trwy sgyrsiau, i rannu eu meddyliau, pryderon, gobeithion a disgwyliadau o effaith newid hinawdd ar eu bywydau. Rydym yn rhagweld y bydd y sgyrsiau yn cael eu cynnal mewn hyd at 3 ardal (i’w pennu mewn trafodaeth â'r comisynwyr). Gall yr arweinydd creadigol ddewis i arwain a chyflwyno’r prosiect ymhob lleoliad, neu ddewis gweithio gydag artistiaid lleol.

Bydd y fformat yn cael ei ddatblygu gan yr artist mewn cydweithrediad â'r comisiynwyr ond disgwylir y bydd yn y ymgysylltu ag amryw o gymunedau ar draws Cymru. Gobeithiwn y bydd y prosiect yn broses ddychmygus ac ystyrlon i bawb sy'n cymryd rhan, ac yn ymateb i ddiwylliant a chyd-destun unigryw Cymru.

Climate change hazard map showing overheating and humidity 2020-2060

Briff creadigol | Newid hinsawdd yng Nghymru: Sgyrsiau Creadigol 

Am ragor o wybodaeth a sut i wneud cais, darllenwch y briff artist llawn yma.

Dyddiad cau

Anfonwch eich ceisiadau drwy ebost erbyn 23 Gorffennaf 2021.