Dathlwch yr hydref yng Nghymru

Afalau yn tyfu yn y berllan â thocwaith conigol yn y cefndir

Mae’r hydref yn amser i ymgolli ym mhopeth sydd gan fyd natur i’w gynnig tra bod y dyddiau’n dal yn gynnes a’r nosweithiau’n dal yn olau.

Dyma’r amser i drysori’r ffrwydrad o liwiau tymhorol sydd i’w weld ym mhobman o’n cwmpas mewn gwelyau blodau ffurfiol, mewn perthi gwyllt, yn y coedwigoedd a’r dolydd. Mae arddangosfa dân gwyllt o liwiau’r dail i’w gweld yn y coed. Mae’r coed hefyd yn dechrau cynnig eu ffrwythau, cnau ac aeron, ac mae’r bywyd gwyllt ym mhob twll a chornel yn mwynhau’r cynhaeaf.

Mae rhai o’n gerddi, fel gardd Castell Powis ger y Trallwng, ar eu gorau yn ystod yr hydref lle mae’r terasau o forderi blodau yn rhoi sioe ysblennydd o liw i ni yn hwyr yn y tymor. Cewch eich syfrdanu wrth weld yr ardd goed ryfeddol o goed brodorol ac estron yn troi eu lliwiau yn goch, oren ac efydd yng Ngerddi Bodnant yn Nyffryn Conwy, a gweld - a phrofi - cnwd o afalau, ffrwythau a llysiau sy’n cael eu tyfu yn yr ardd furiog ar fferm weithredol Llanerchaeron.

Uchafbwyntiau tymhorol

Gwnewch y gorau o’r dyddiau a’r nosweithiau hyfryd ar y traethau diogel a diarffordd niferus sydd gennym, sy’n ddelfrydol ar gyfer padlo, picnic a chwilota mewn pyllau. Gallwch fynd i chwilio am ddolffiniaid a llamhidyddion ar hyd arfordiroedd Bae Ceredigion a Phenrhyn Llŷn, ac efallai y gwelwch chi forloi bach o amgylch rhai o’r ynysoedd. Ar Ystâd Stagbwll yn Sir Benfro mae’r llynnoedd dŵr croyw, y coedwigoedd, y twyni tywod a’r clogwyni calchfaen yn ferw o fywyd gwyllt. Ymhellach i’r tir mawr gallwch fwynhau uchafbwyntiau bywyd gwyllt y tymor fel y Gwartheg Gwynion prin yn Ninefwr yn Sir Gaerfyrddin a Gwiwerod Coch ym Mhlas Newydd ar Ynys Môn.

Taflwch eich hun i ganol byd natur wrth fynd am dro yn y wlad, crensian eich ffordd drwy’r dail ar lawr y goedwig neu grwydro drwy ddolydd gwair traddodiadol sy’n cael eu pori gan ddefaid. Neu beth am anelu am y mynyddoedd i weld golygfeydd yr hydref o gopa’r Wyddfa a Bannau Brycheiniog.

Tu ôl i’r llenni

Mae’n amser diddorol i ymweld â’n cestyll, tai bonedd a’n tai eraill, gan fod llawer ohonynt yn dechrau ar eu ‘glanhad blynyddol’ yn yr hydref. Dewch i gwrdd â’r tîm cadwraeth wrth ei waith ar ein teithiau tywys sy’n mynd tu ôl i’r llenni yng Nghastell y Waun, ger Croesoswallt, a Thŷ Tredegar, Casnewydd.

Os ydych chi’n chwilio am rywle i fyd am wyliau byr yn ystod yr hydref, mae gyda ni lawer o fythynnod clyd i chi gael dewis ohonynt, ac os ydych chi’n cynllunio ymlaen llaw ar gyfer y gwyliau hanner tymor gyda’r plant, mae gweithgareddau di-ri wedi eu trefnu’n barod ar gyfer teuluoedd yn ein safleoedd ni, o grefftau’r cynhaeaf yn Erddig, ger Wrecsam, i hwyl Calan Gaeaf yng Nghastell Penrhyn, ger Bangor.

Ewch i greu eich atgofion yr hydref hwn yn ein mannau arbennig ar draws Cymru.

Kids love playing in the leaves
Children playing in autumn leaves at Bodnant Garden, Conwy