Dathlwch yr hydref yng Nghymru

Afalau yn tyfu yn y berllan â thocwaith conigol yn y cefndir

Mae’r hydref yn amser i ymgolli ym mhopeth sydd gan fyd natur i’w gynnig tra bod y dyddiau’n dal yn gynnes a’r nosweithiau’n dal yn olau.

Dyma’r amser i drysori’r ffrwydrad o liwiau tymhorol sydd i’w weld ym mhobman o’n cwmpas mewn gwelyau blodau ffurfiol, mewn perthi gwyllt, yn y coedwigoedd a’r dolydd. Mae arddangosfa dân gwyllt o liwiau’r dail i’w gweld yn y coed. Mae’r coed hefyd yn dechrau cynnig eu ffrwythau, cnau ac aeron, ac mae’r bywyd gwyllt ym mhob twll a chornel yn mwynhau’r cynhaeaf.

Mae rhai o’n gerddi, fel gardd Castell Powis ger y Trallwng, ar eu gorau yn ystod yr hydref lle mae’r terasau o forderi blodau yn rhoi sioe ysblennydd o liw i ni yn hwyr yn y tymor. Cewch eich syfrdanu wrth weld yr ardd goed ryfeddol o goed brodorol ac estron yn troi eu lliwiau yn goch, oren ac efydd yng Ngerddi Bodnant yn Nyffryn Conwy, a gweld - a phrofi - cnwd o afalau, ffrwythau a llysiau sy’n cael eu tyfu yn yr ardd furiog ar fferm weithredol Llanerchaeron.

Uchafbwyntiau tymhorol

Gwnewch y gorau o’r dyddiau a’r nosweithiau hyfryd ar y traethau diogel a diarffordd niferus sydd gennym, sy’n ddelfrydol ar gyfer padlo, picnic a chwilota mewn pyllau. Gallwch fynd i chwilio am ddolffiniaid a llamhidyddion ar hyd arfordiroedd Bae Ceredigion a Phenrhyn Llŷn, ac efallai y gwelwch chi forloi bach o amgylch rhai o’r ynysoedd. Ar Ystâd Stagbwll yn Sir Benfro mae’r llynnoedd dŵr croyw, y coedwigoedd, y twyni tywod a’r clogwyni calchfaen yn ferw o fywyd gwyllt. Ymhellach i’r tir mawr gallwch fwynhau uchafbwyntiau bywyd gwyllt y tymor fel y Gwartheg Gwynion prin yn Ninefwr yn Sir Gaerfyrddin a Gwiwerod Coch ym Mhlas Newydd ar Ynys Môn.

Taflwch eich hun i ganol byd natur wrth fynd am dro yn y wlad, crensian eich ffordd drwy’r dail ar lawr y goedwig neu grwydro drwy ddolydd gwair traddodiadol sy’n cael eu pori gan ddefaid. Neu beth am anelu am y mynyddoedd i weld golygfeydd yr hydref o gopa’r Wyddfa a Bannau Brycheiniog.

Tu ôl i’r llenni

Mae’n amser diddorol i ymweld â’n cestyll, tai bonedd a’n tai eraill, gan fod llawer ohonynt yn dechrau ar eu ‘glanhad blynyddol’ yn yr hydref. Dewch i gwrdd â’r tîm cadwraeth wrth ei waith ar ein teithiau tywys sy’n mynd tu ôl i’r llenni yng Nghastell y Waun, ger Croesoswallt, a Thŷ Tredegar, Casnewydd.

Os ydych chi’n chwilio am rywle i fyd am wyliau byr yn ystod yr hydref, mae gyda ni lawer o fythynnod clyd i chi gael dewis ohonynt, ac os ydych chi’n cynllunio ymlaen llaw ar gyfer y gwyliau hanner tymor gyda’r plant, mae gweithgareddau di-ri wedi eu trefnu’n barod ar gyfer teuluoedd yn ein safleoedd ni, o grefftau’r cynhaeaf yn Erddig, ger Wrecsam, i hwyl Calan Gaeaf yng Nghastell Penrhyn, ger Bangor.

Ewch i greu eich atgofion yr hydref hwn yn ein mannau arbennig ar draws Cymru.

Kids love playing in the leaves
Children playing in autumn leaves at Bodnant Garden, Conwy
Kids love playing in the leaves