Diolch o galon i bawb sy’n chwarae’r Loteri Genedlaethol yng Nghymru

Ymwelwyr yn creu perbeli yn un o ddigwyddiadau’r Nadolig`

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn rhoi cefnogaeth i lawer o’n lleoliadau ym mhob cwr o Gymru. Fel diolch am y rôl enfawr y maent wedi’i chwarae yn ein cefnogi, rydyn ni’n cynnig mynediad am ddim i unrhyw un sydd â thocyn Loteri i lawer o’n lleoliadau arbennig rhwng dydd Mercher 5 a dydd Gwener 7 Rhagfyr 2018.

Mae’r arian rydyn ni wedi’i gael gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri wedi ein galluogi i gyflawni prosiectau i ofalu am ein lleoliadau arbennig. Ni fyddai’r gwaith yma wedi bod yn bosibl fel arall.

Fel dathliad i’r sawl sy’n chwarae’r Loteri Genedlaethol ac fel diolch oddi wrthym ni, byddwn yn cynnig mynediad am ddim i rai o leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol rhwng dydd Mercher 5 a dydd Gwener 7 Rhagfyr 2018.

Y cynnig:

Rhwng dydd Mercher 5 a dydd Gwener 7 Rhagfyr 2018 mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn cynnig mynediad am ddim i rai o leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i bobl sydd â thocyn neu gerdyn crafu’r Loteri Genedlaethol neu sy’n gallu profi eu bod wedi chwarae un o gemau’r Loteri Genedlaethol.

  • Un tocyn Loteri yn rhoi mynediad am ddim i un oedolyn.
  • Gall plant rhwng 5 a 16 oed gael mynediad am ddim gydag un oedolyn sydd â thocyn.
  • Mae plant 5 oed neu iau yn cael mynediad am ddim unrhyw bryd.
  • Mae holl gemau’r Loteri Genedlaethol yn gymwys ar gyfer mynediad am ddim, gan gynnwys tocynnau o unrhyw gemau Loteri sy’n seiliedig ar raffl neu gardiau crafu’r Loteri Genedlaethol. Gall tocynnau / prawf tocyn fod yn bapur neu’n ddigidol.
  • Does dim ots am ddyddiad y raffl / y dyddiad y prynwyd y tocyn.
  • Mae’r cynnig yn ddilys rhwng dydd Mercher 5 a dydd Gwener 7 Rhagfyr 2018 yn unig. Cadarnhewch amseroedd agor y lleoliad rydych eisiau ymweld ag ef cyn dechrau ar eich taith.
  • Mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn cadw’r hawl i wrthod mynediad os bydd y lleoliad yn llawn, sy’n annhebygol, ac o dan amgylchiadau annisgwyl.
  • Dangoswch eich tocyn Loteri neu brawf ohono yn y dderbynfa i gael mynediad am ddim.

Telerau ac amodau:

Nid oes gwerth ariannol i fynediad am ddim gyda thocyn y Loteri Genedlaethol. Mae pob tocyn Loteri a gyflwynir yn cyfateb i’r ffi fynediad yn unig; nid yw’n talu am unrhyw gostau parcio. Ni ellir defnyddio’r cynnig arbennig hwn ochr yn ochr ag unrhyw gynnig arall. Nid yw’r ddilys yn nigwyddiadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol lle codir tâl ar wahân am fynediad. Nid yw’r cynnig hwn yn cynnwys costau cwch i ac o Ynysoedd Farne. Rhaid i ymwelwyr gyflwyno eu tocyn Loteri neu brawf ohono yn y dderbynfa pan fyddant yn ymweld. Yn anffodus, nid yw ein holl leoliadau’n gallu cymryd rhan yn y cynnig hwn (cadarnhewch hyn ar wefan yr eiddo cyn i chi ddechrau ar eich taith); nid yw’r daleb hon ond yn ddilys mewn lleoliadau sy’n cymryd rhan.

Dewch o hyd i leoliadau sy’n cymryd rhan

Dewch i adnabod darn newydd o Ardd Bodnant

Gardd Bodnant 

Gyda chorneli cysurus, lawntiau eang, terasau trawiadol a choetir hyfryd, mae sawl gardd mewn un ym Modnant.

Y Gatiau Davies haearn gyr yng Nghastell y Waun

Castell y Waun 

Gyda dros 700 mlynedd o hanes, mae preswylwyr di-ri Castell y Waun wedi gadael ystafelloedd moethus a chasgliadau campus ac eclectig ar eu holau.

Gardd Goedwig Colby yn yr eira

Gardd Goedwig Colby 

Mae dyffryn cudd, coediog Colby yn llawn rhyfeddodau. Gyda hanes diwydiannol a gardd ddirgel, dyma’r lle perffaith i ddysgu am dreftadaeth a chwarae ynghanol byd natur.

Dewch i ddarganfod rhai o goed hynaf Cymru

Dinefwr 

Mae Dinefwr, sy’n lleoliad hudol â dros 2,000 o flynyddoedd o hanes, yn lle eiconig yn hanes Cymru.

Tŷ Dyffryn yn y gaeaf

Gerddi Dyffryn 

Mae Gerddi Dyffryn yn enghraifft eithriadol o ddylunio Edwardaidd. Mae’r gerddi’n fwy na 55 erw o faint ac yn cynnwys casgliad campus o ystafelloedd gardd a phlasty Fictoraidd.

Diwrnod rhewllyd o aeaf yn Erddig.

Erddig 

Dewch i ryfeddu at gartref, gardd ac ystâd fawreddog. Yn eistedd ar darren drawiadol uwchben afon Clywedog, mae Erddig yn adrodd stori o’r berthynas rhwng teulu bonedd a’i weision, sy’n estyn dros 250 mlynedd.

Y lle perffaith ar gyfer taith hydrefol

Llanerchaeron 

Fila Georgaidd moethus yng nghanol y coed yn nyffryn Aeron. Yn rhyfeddol, nid yw’r safle wedi newid rhyw lawer ers dros 200 mlynedd; mae’r ystâd hunan-gynhaliol yn cynnwys fferm, gerddi muriog a llyn.

Dewch i ddarganfod y planhigion a’r anifeiliaid sy’n byw yma drwy ddilyn ein llwybr natur

Castell Penrhyn 

Mae tiroedd helaeth Castell Penrhyn yn berffaith i fwynhau golygfeydd godidog o Eryri ac arfordir Gogledd Cymru.

Dewch draw i Borth y Swnt wrth archwilio Aberdaron

Porth y Swnt 

Mae’r ganolfan ddehongli gyffrous hon yn arddangos y nodweddion arbennig sy’n gwneud Penrhyn Llŷn mor unigryw o ran ei hanes, ei ddiwylliant a’r amgylchedd.

Cerflun yn y gaeaf yng Nghastell a Gardd Powis, Powys, Cymru

Castell a Gardd Powis 

Fyny fry ar graig uwchben y terasau, dechreuodd Castell Powis, a adeiladwyd yn wreiddiol tua 1200, ei oes fel caer ganoloesol. Mae’r ardd enwog, â choed ywen yn hongian drosti, yn cysgodi planhigion prin a thyner.

Tredegar House

Tŷ Tredegar 

Yng nghanol 90 erw o erddi a pharcdir hyfryd, mae Tŷ Tredegar â’i frics coch trawiadol yn lleoliad delfrydol am ddiwrnod allan arbennig.