Ymwelydd yn edrych allan dros y dyffryn yn yr Hafod

Tirwedd hardd hanesyddol o'r 18fed ganrif yn cyfuno coedwigoedd, ceunentydd creigiog a golygfeydd godidog o gefn gwlad Cymru ger Aberystwyth.

Perl hanesyddol Cymreig

Wedi ei greu gan ei berchennog enwocaf, Thomas Johnes, mae tir yr Hafod wedi ei gynllunio yn unol ag egwyddorion hardd poblogaidd y dydd. Mae llwybrau cerdded cylchol o amgylch yr ystâd dau gan hectar wedi eu cynllunio fel bod ymwelwyr yn gallu mwynhau tirwedd Cymru a'r dilyniant o olygfeydd sy'n newid yn gyson.

Roedd yr Hafod yn gyrchfan yr oedd yn rhaid ei weld gan dwristiaid cynnar yng Nghymru, yn cynnwys y rheiny oedd yn cwblhau'r Daith Fawreddog - taith addysgiadol draddodiadol ymysg dynion ifanc aristocrataidd yn y 18fed ganrif. Daeth rhai ag arlunydd hefo nhw i gofnodi'r golygfeydd, tra bod ymwelwyr eraill yn dal y profiad yn eu brasluniau a'u dyddiaduron eu hunain. 

Mae'r Hafod yn parhau i ddenu'r bobl greadigol a'r rhai sydd eisiau profi ei dreftadaeth a'i harddwch naturiol heddiw. Wedi ei fritho â henebion ac adeiladau rhestredig, mae'r Hafod yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig ac mae'n gyfoethog o fioamrywiaeth, ac yn gartref i amrywiaeth o blanhigion a bywyd gwyllt megis dyfrgwn, belaod a bwncathod.

Rhaeadr coetir yn yr Hafod

Llwybrau cerdded

Mae yna bum llwybr o wahanol bellter a thirwedd gydag arwyddion sy'n cychwyn o'r maes parcio, sydd ar gael i chi eu crwydro yn rhad ac am ddim drwy gydol y flwyddyn. Maent yn cynnwys dau lwybr cylchol hanesyddol a grëwyd gan Thomas Johnes yn ystod ei flynyddoedd cyntaf yn yr Hafod - taith lafurus Rhodfa'r Bonheddwr a thaith rwyddach Rhodfa'r Foneddiges. Maent yn mynd â chi heibio nodweddion hardd megis y Bont Wladaidd a Rhaeadr Mossy Seat. Gallwch ymweld â'r eglwys hefyd, Eglwys Newydd, a adeiladwyd gan Johnes yn 1803 a'r unig adeilad sylweddol sydd wedi goroesi o'r cyfnod. Heddiw mae'n gartref i arddangosfa am hanes yr ystâd.

Gwybodaeth i Ymwelwyr

Amseroedd agor

Drwy gydol y flwyddyn, o fore gwyn tan nos.

Sut i gyrraedd yma

Mae Hafod 15 milltir i'r de ddwyrain o Aberystwyth.
Cyfeiriadau drwy Google Maps 

Mewn car

Teithiwch ar hyd yr A4120 o Aberystwyth tuag at Bontarfynach.
Dilynwch yr arwyddion brown a gwyn o Bontarfynach ar hyd y B4574 i'r maes parcio.

Ar Drên

Gorsaf drenau Aberystwyth.

Cyfleusterau a mynediad

 • Toiledau dros dro i’w cael yn y prif faes parcio (ger yr eglwys) – gan gynnwys toiledau dros dro i’r anabl.
 • Mae camfeydd, tir serth a grisiau ar bob un o’r llwybrau cerdded ag arwyddion.
 • Mae lleoedd parcio i’r anabl ar gael yn Swyddfeydd yr Ystâd ac yng Ngardd Flodau Mrs Johnes, dilynwch yr arwyddion o fynedfa’r goedwig ar yr B4574. Gallwch gael mynediad at yr ardd flodau ac ardal bicnic ger yr afon o Ardd Flodau Mrs Johnes.
 • Mae ardaloedd picnic ar gael yn y prif faes parcio, ar safle ein plasty a ger yr afon ar Rodfa'r Foneddiges.
 • Rhaid cadw cŵn ar denynnau o amgylch da byw ac yn y gerddi, ond gallwch eu tynnu oddi ar denynnau ond eu cadw dan reolaeth yn y coetiroedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn parhau i reoli’r goedwig weithiol ar gyfer rheoli coetiroedd.
 • Mae Lefel Lampwll ar gau am resymau diogelwch.
 • Mae yna wyriadau ar rai o'r llwybrau. Dilynwch yr holl gyfarwyddiadau ac arwyddion gwyriadau ar y safle os gwelwch yn dda.
 • Ni chaniateir aros dros nos.

  Dyddiau Chwynnu i Wirfoddolwyr
   
  Dydd Iau, 18 Awst, 2022
  Dydd Iau, 22 Medi 2022
  Dydd Iau, 20 Hydref 2022
   
  Ar drydydd dydd Iau y mis, rhwng  10am a 4pm, dewch â’ch menig garddio gyda chi i ymuno â ni yng Ngardd Flodau Mrs Johnes i dacluso ychydig ar forderi’r haf. Does dim angen archebu lle, dim ond galw yma ar y diwrnod. Croeso i bawb. Byddwn yn darparu lluniaeth. 
" ‘Drysor hanesyddol cudd’ er mwyn cysylltu pobl a natur"
- Lhosa Daly