Llwybrau darganfod yng Nghymru

Mwynhewch olygfeydd anhygoel

Deffrwch y synhwyrau a cerddwch lwybr darganfod trwy Gymru y gwanwyn hwn. Ry’n ni’n agor llwybrau newydd i fannau sydd heb eu darganfod, yn ail-ddychmygu teithiau cyfarwydd ac yn ail-ymweld â hen ffefrynnau. Ond mae cerdded yn cyflawni mwy na gwneud lles i gorff ac enaid. Bydd eich ymweliad yn ein helpu i warchod y llwybrau hyn fel y gall cenedlaethau’r dyfodol eu troedio.

Gogledd Cymru
 Golygfa hydref o goed o Furnace Meadow, Gardd Bodnant

Taith i’r tir uchel yng Ngardd Bodnant

Dewch i adnabod darn newydd o Ardd Bodnant – mae rhai rhannau’n serth ond eich gwobr fydd golygfeydd gwerth chweil am filltiroedd.

Plant yn archwilio’r coetir yng Nghastell Penrhyn

Taith i ddarganfod natur ym Mhenrhyn

Dewch i ddarganfod y planhigion a’r anifeiliaid sy’n byw yma drwy ddilyn ein llwybr natur.

Golygfa dros Afon Menai o Blas Newydd

Cilfachau cudd Plas Newydd

Mwynhewch olygfeydd bendigedig dros Afon Menai, y Faenol ac Eryri wrth i chi gerdded o gwmpas gerddi godidog Plas Newydd.

Gwawr hardd yng Nghastell y Waun

Taith gylchol Brwydr Crogen

Dewch i ddarganfod ‘Porth y Meirw’ a safle Brwydr Crogen ar y daith gylchol hon o Gastell y Waun. Cerddwch ar hyd Clawdd Offa i ddod wyneb yn wyneb â 1,000 o flynyddoedd o hanes a gwrthdaro.

Llyn Ogwen, still waters, with the snow-capped peak of Y Garn, Snowdonia, Wales

Cylchdaith Llyn Ogwen

Beth am ddianc rhag y torfeydd i fwynhau’r golygfeydd bendigedig ar y daith gerdded gymharol hawdd hon o amgylch Llyn Ogwen. Mae chwedlau’n dweud ei fod yn y man gorffwys olaf cleddyf enwog Brenin Arthur, Caledfwlch.

Porthdinllaen, Llŷn

Taith forol Porthdinllaen ar Benrhyn Llŷn

Ar y daith hon cewch olygfeydd hyfryd i bob cyfeiriad wrth i chi ddilyn y llwybr ar hyd y pentir sy’n hafan ragorol i fywyd gwyllt.

De Cymru
Antur Chwilota Planhigion

Antur y Chwilotwyr Planhigion yng Ngerddi Dyffryn

Gwisgwch eich sgidiau mwdlyd i ddod ar antur drwy ein coetir a chwblhau ein her arbennig dros wyliau’r Pasg.

Mae danasod yn pori tir stad Dinefwr

Taith gerdded fywyd gwyllt Parc Dinefwr, Sir Gaerfyrddin

Fe gewch chi fynd i rai o fannau gwylio bywyd gwyllt gorau’r stad yn ystod y daith gerdded hon drwy’r parcdir, yn ogystal â gweld castell canoloesol diddorol a phlasty o’r 17eg ganrif.

Golygfa o gefn gwlad Dolaucothi

Llwybr yr ystâd yn Nolaucothi

Mae’r llwybr hwn yn eich arwain i’r man uchaf ar ystâd Dolaucothi. Mae golygfeydd anhygoel i’w gweld yma, a phwy a wyr – mae’n bosib y cewch chi gip ar wiwer goch neu hyd yn oed fele’r coed ar eich taith.

Esgidiau cerdded

Llwybr Traeth a Chors Marloes

Gwisgwch eich ‘sgidiau cerdded a dewch i grwydro traeth braf a gwylio adar ar hyd cylchdaith hanner awr o amgylch y penrhyn.

Ymwelwyr ar Glogwyni Pennard

Taith gerdded Dyffryn Llandeilo Ferwallt

Taith gerdded heriol drwy ddyffryn cudd. Cewch ddarganfod byd dirgel o ogofâu calchfaen, afonydd tanddaearol a choetir hynafol, cyn dod nôl i olau dydd ar un o draethau harddaf, diarffordd, Gŵyr. Gall y rhai mwyaf sylwgar ddod o hyd i goed fel y gerddinen wyllt.

Parcdir ar Stad Cleidda, Sir Fynwy

Taith gerdded Cleidda a Choed-y-bwnydd

Beth am gerdded yn hamddenol drwy stad o’r 18fed ganrif, lle gallwch fwynhau bywyd gwyllt yr Afon Wysg a bryngaer hynod Coed-y-bwnydd. Dyma’r fryngaer fwyaf yn Sir Fynwy, ac mae’n un o’r rhai sydd wedi eu cadw orau yn y sir hefyd. Cewch olygfeydd hardd o Ben-y-fâl a Dyffryn Wysg, ac o Gastell Cleidda, un o ffoldai nodedig yr 18fed ganrif yng Nghymru.