Rhowch help llaw

Grwp o wirfoddolwyr

Ymunwch â ni am un diwrnod yr wythnos er mwyn helpu gofalu am arfordir hardd Gogledd Penfro. Fe gewch chi weithio gyda phobl grêt, mewn lleoedd hollol arbennig.

Y Tasgau

Trwsio perthi, creu llwybrau, codi cloddiau traddodiadol, plannu coed a ffensio – dim ond rhai o’r tasgau gwahanol y mae ein gwirfoddolwyr gwych yn dwlu gwneud gyda’n ceidwaid yng ngogledd a chanol Sir Benfro.

Beth am fod yn wifoddolwr wythnosol?

Bob dydd Iau mae ein gwirfoddolwyr Arfordir a Chefn Gwlad yn cwrdd ar un o’n safleoedd er mwyn torchi llewys a gwneud tamed o waith ymarferol. Boed law neu hindda maen nhw’n  cyrraedd yn selog gyda’u pecynnau cinio, ac mae’r ceidwaid yn dod â llond fan o offer llaw ar gyfer y gwaith.

Gweithio a gwneud ffrindiau

Gall gwirfoddoli fod yn ffordd arbennig i weld a dod i ‘nabod corneli cudd Sir Benfro. Ond mae cymdeithasu a gwneud ffrindiau yr un mor bwysig â gweld y sir a dysgu gan ein ceidwaid.

Gallwch:

  • Gwblhau tasgau gan ddefnyddio sgiliau traddodiadol
  • Ddarganfod hanes a bywyd gwyllt yr ardal
  • Ddysgu sut i ddefnyddio offer llaw yn ddiogel

 Beth sy’n digwydd eleni?

Hel a symud ein merlod mynydd Cymreig, adeiladu corlannau ar gyfer y da byw, trwsio ffensys ar dir comin Tŷ Ddewi, creu llwybrau ar stad Southwood ac adfer gweundir ar Benrhyn Dewi

Cysylltwch â ni

Os hoffech chi ymuno â ni cysylltwch gyda louise.lane@nationaltrust.org.uk  i gael rhagor o wybodaeth.