10 antur wyllt orau De Cymru

A child jumping over logs in the wild play area at Dyffryn Gardens, Cardiff, South Wales

Dewch â’r teulu ynghyd y gwyliau haf hwn a chyflawni 10 o’n anturiaethau gwyllt yn Ne Cymru. Rhedwch yn rhydd yn ardal chwarae awyr agored Gerddi Dyffryn, byddwch yn chwilotwr byd natur yn Ninefwr neu gwersyllwch allan o dan y sêr yn Sir Benfro. Gall fod yn ddiwrnod allan braf i’r teulu cyfan, a digon i’w wneud i bawb.

Merch wedi gwisgo fel môr-leidr yn sboncian drwy’r gerddi

1. Ewch ar helfa turio yn Nhŷ Tredegar 

Yr haf hwn, tyrchwch yn ddwfn wrth gyflawni Helfa Turio Tŷ Tredegar o 20 Gorffennaf hyd 3 Medi. Casglwch eich map a dilynwch y cliwiau drwy’r gerddi i chwilio am hen goed afalau a dod o hyd i weddillion planhigion banana Arglwydd ac Arglwyddes Tredegar. Anelwch i’r stablau i ddod o hyd i’r bedol goll a chwilotwch am eitemau cudd o gwmpas y tŷ. Ar ôl i chi ddod o hyd i’r cliwiau i gyd, cofiwch gasglu eich sticer aur.

Wild play at Dyffryn Gardens

2. Chwaraewch yn y Stac Coed yng Ngerddi Dyffryn 

Wedi'i guddio yn yr ardd goed, dewch o hyd i ardal chwarae wyllt newydd Dyffryn - Y Pentwr Coed. Mae'n ymestyn dros hanner erw o dir ac wedi ei hadeiladu'n llwyr o goed Dyffryn. Gallwch neidio ar draws y cerrig llam, adeiladu den tipi a chadw eich cydbwysedd wrth gerdded ar hyd y trawstiau uchel ac isel.

Merch ifanc yn plethu brigau i’w gwâl yn Ninefwr

3. Casglwch bac tracio yn Ninefwr 

800 erw o faes chwarae naturiol yw Dinefwr, yn aros i chi ei ddarganfod yr haf hwn. Clymwch gareiau eich sgidiau antur a chasglu un o’n paciau tracio; ynddo bydd popeth sydd ei angen arnoch chi i dracio anifeiliaid gwyllt, hela trychfilod a chadw llygad ar agor am adar fry uwch eich pen.

Plant yn rhedeg yn Llanerchaeron, Ceredigion

4. Mwynhewch haf o ddarganfod yn Llanerchaeron 

Gallwch fentro y cewch chi brofiad gwahanol bob dydd yn Llanerchaeron yr haf hwn gyda gweithgaredd gwahanol bob dydd. Bydd ein beiciau cydbwyso ar gael drwy’r gwyliau er mwyn i’ch beicwyr bach gael dechrau arni. Fe fyddwn ni hefyd yn ail-gydio mewn dyddiau Gwener 50 peth – casglwch lyfryn o’r dderbynfa ac ymunwch â’n ceidwaid i ddechrau ar eich antur.

A close-up of a queen bee

5. Dilynwch lwybr y peillwyr yng Ngardd Goedwig Colby 

Dathlwch bŵer y peillwyr yr haf hwn wrth i chi ddilyn ein taith natur o gwmpas yr Ardd Furiog a’r Weirglodd Blodau Gwyllt yng Ngardd Goedwig Colby. Gwrandewch ar suo prysur y peillwyr sy’n byw yma, dysgwch fwy am y rôl bwysig sydd gan y creaduriaid yma i’w chwarae yn yr amgylchedd a’n gwaith i’w diogelu. Cwblhewch y llwybr i gasglu eich gwobr beillio.

Teithiau tanddaearol ym Mwyngloddiau Aur Dolaucothi

6. Anelwch dan ddaear ym Mwyngloddiau Aur Dolaucothi 

Amser i fynd am antur danddaearol ym Mwyngloddiau Aur Dolaucothi. Mae ein teithiau tanddaearol yn mynd yn ddwfn i’r mwyngloddiau drifft lle bu cloddio unwaith am fetel mwyaf gwerthfawr y byd. Yn y mynedfeydd a’r orielau, y twneli a’r ponciau fe glywch straeon rhyfeddol am gloddio aur a mwynwyr yn dyddio nôl 2000 o flynyddoedd. Dyma brofiad bythgofiadwy, yng ngofal diogel a gwybodus ein tywyswyr diddan, gyda teithiau addas i bob gallu.

Father and son enjoying waterfall view at Aberdulais Tin Works

7. Daliwch olygfa’r tirlun cyfnewidiol yn Aberdulais 

Yr haf hwn ry’n ni’n eich gwahodd i gymryd rhan yn ein murlun Tirlun y Bobl. Gan ddefnyddio îslau fydd ar gael ar y safle, daliwch eich dehongliad chi o dirwedd ddramatig Aberdulais. Gallwch gymryd rhan yn ein gweithgaredd rhwbiadau pres, ac mae llyfrynnau ar gael o’r Ganolfan Ymwelwyr.

Dysgu am y masnachwr a bwyta fel y Tuduriaid wrth yr uchel fwrdd

8. Ewch ar antur i wlad Sion Cwsg yn Nhŷ’r Masnachwr Tuduraidd 

Ewch ar antur gysglyd yn Nhŷ’r Masnachwr Tuduraidd wrth i ni ddatgelu sut fyddai ein cyndeidiau wedi cysgu. O’r defodau nosol i ystyr cysgu’n sownd, bydd ein tŷ tref yn adrodd hanes teulu’r masnachwr a’u gweision. Aroglwch swper Tuduraidd yn y gegin, casglwch berlysiau o’r ardd a helpwch ni i greu y rysáit orau am noson dda o gwsg.

Plant yn hedfan barcud yn Fferm Gupton

9. Cysgwch o dan y sêr yn Fferm Gupton 

Gwnewch y mwyaf o’r arfordir yr haf hwn yn Fferm Gupton, sy’n fan cychwyn penigamp ar gyfer anturiaethau i’r teulu. Hwyliwch i’r dŵr mewn sesiwn dywys o chwaraeon dŵr ar draeth Freshwater West, anelwch draw i’r gors i wylio adar o’r guddfan ac ar ôl gorffen darganfod am y dydd, cysgwch o dan y sêr yn ein gwersyll gwledig lle mae codi pabell yn codi gwên.

A mother and son taking photographs in a field of sunflowers

10. Ymunwch â thaith bywyd gwyllt yn Rhosili 

Mae’r vile yn Rhosili yn ferw o fywyd gwyllt yn ystod yr haf wrth i’r caeau lenwi â blodau haul, lafant a blodau gwyllt. Yn sgil y blodau bendigedig daw llwyth o fywyd gwyllt gan gynnwys adar, gwenyn a ieir bach yr haf. Yr haf hwn ry’n ni’n eich gwahodd i ddarganfod mwy am fywyd gwyllt Rhosili trwy ymuno mewn teithiau tywys dan ofal ein ceidwaid neu fwynhau taith gerdded ar eich liwt eich hunan ar hyd ein rhwydwaith newydd o lwybrau.