10 antur wyllt orau De Cymru

Dewch â'r teulu ynghyd dros yr haf i roi cynnig ar ein 10 antur wyllt yn Ne Cymru. Gallwch redeg yn wyllt o amgylch maes chwarae awyr agored newydd Dyffryn, fod yn anturiaethwyr yn Nhredegar neu fynd ar saffari y glannau yn Stagbwll. Rhannwch eich anturiaethau gwyllt gyda ni gan ddefnyddio #NTWildAdventures.

Plentyn yn cael golwg graff ar bryfed

1. Dewch o hyd i antur newydd yn Nhŷ Tredegar 

Ewch yn nes at natur ar ein sesiynau i anturiaethwyr ifainc yn Nhŷ Tredegar. Dysgwch sut i ddefnyddio cwmpawd, chwilota yn y pyllau dŵr, chwilio am adar yng nghanghennau'r coed ac adnabod y trychfilod yn y gwair a'r llwyni.

Wild play at Dyffryn Gardens

2. Hop, cam a naid yng Ngerddi Dyffryn  

Wedi'i guddio yn yr ardd goed, dewch o hyd i ardal chwarae wyllt newydd Dyffryn - Y Pentwr Coed. Mae'n ymestyn dros hanner erw o dir ac wedi ei hadeiladu'n llwyr o goed Dyffryn. Gallwch neidio ar draws y cerrig llam, adeiladu den tipi a chadw eich cydbwysedd wrth gerdded ar hyd y trawstiau uchel ac isel.

Dilyn Llwybr y Gweision a gwisgo bwgan brain

3. Mwynhewch haf o ddathliadau yn Llanerchaeron 

Yr haf hwn bydd llu o weithgareddau i ddathlu'r menywod pwerus sydd wedi cyfrannu at greu'r ystâd hyfryd welwch chi yn Llanercheron heddiw. Bydd gweithgareddau ar wahanol themâu yn yr ardd bob dydd Llun, teithiau Pŵer y Bais bob dydd Mawrth, a gweithgareddau 50 Peth bob dydd Gwener.

Merch ifanc yn plethu brigau i’w gwâl yn Ninefwr

4. Dilynwch y llwybr bywyd gwyllt newydd Dinefwr 

Dewch â'r teulu at ei gilydd ac anelu am lwybr bywyd gwyllt newydd Dinefwr yr haf hwn. Lluniwyd y dirwedd gan Y Fonesig Cecil Rice; un o'r menywod mwyaf dylanwadol i fyw ar yr ystâd. Mae'r llwybr yn dilyn yn ôl ei throed, gan ddangos sut aeth hi ati i feithrin y dirwedd, hybu bwyd gwyllt a dod yn Fam i Natur.

Visitors on a guided walk

5. Ewch ar Saffari Glannau yn Stagbwll 

Bachwch eich map saffari o Stagbwll a mynd allan ar saffari glan y môr i draeth Broad Haven South a 'Mere Pool Valley'. Dilynwch y map i fyd â chi ar daith gerdded rwydd at y traeth, y twyni tywod a'r dyffryn y tu ôl iddynt. Chwiliwch am yr arwyddion ar hyd y llwybr yn nodi gweithgareddau natur y gallwch eu gwneud neu am bethau i gadw llygad amdanynt fel mursennod a gweision y neidr.

Have a go pond dipping at Colby Woodland Garden

6. Dewch yn anturiaethwr yng Ngardd Goed Colby 

Ewch ar daith anturus drwy Colby yn dilyn y llwybr anturio. Yn ystod eich taith byddwch yn mentro i goetiroedd ac yn croesi dolydd o flodau gwyllt yn chwilio am y bwyd gwyllt sy'n byw yno. Ond nid dyna'r cyfan; cofiwch roi cynnig ar y gweithgareddau 50 o bethau - o chwilota mewn pyllau dŵr i hela trychfilod. Os allwch gwblhau'r antur, fe gewch eich gwobrwyo.

Digwyddiad i lanhau'r traeth yn Rhosili, Gŵyr

7. Ymunwch â Her Fawr Tacluso'r Traeth 

Rhowch help llaw i ni ofalu am yr arfordir drwy gymryd rhan yn ein Her Fawr Tacluso'r Traeth yn Sir Benfro a Gŵyr. Mae llygredd yn y môr yn dod yn broblem gynyddol, a sbwriel ar draethau Prydain wedi mwy na dyblu yn y 15 mlynedd diwethaf. Ymunwch â ni ar draeth gwahanol bob mis i helpu i gadw'r arfordir yn hardd, am byth, i bawb.

Golygfa o fae Rhosili o’r clogwyni

8. Chwiliwch am fywyd môr yn Rhosili 

Ydych chi'n dod i Rosili dros yr haf? Mae gyda ni haf yn llawn antur wedi'i drefnu - dewch i ddarganfod y creaduriaid rhyfeddol sy'n llechu o dan y don ar ein sesiynau'n chwilota'r pyllau glan môr, i gymryd rhan yn ein digwyddiad 'Caru ein traeth' bob dydd Llun neu i ymuno â thaith 'Mercher Mynd am dro' bob dydd Mercher ym mis Awst.

Teithiau tanddaearol ym Mwyngloddiau Aur Dolaucothi

9. Ewch o dan ddaear yn Nolaucothi 

Mae Mwyngloddiau Aur Dolaucothi yn llawn archaeoleg Rufeinig ac yn rhoi golwg brin i ni ar sut roedd aur gwerthfawr Cymru yn arfer cael ei gloddio. Ewch ar daith dywys o dan ddaear i ddilyn ôl troed y mwynwyr 'slawer dydd a darganfod eu hamodau gwaith caled dan ddaear. Gallwch hefyd fyd ar helfa am aur a thrio'ch lwc yn golchi aur drwy badell - fe gewch chi gadw eich trysor hefyd!

Father and son enjoying waterfall view at Aberdulais Tin Works

10. Chwarae fel plant oes Fictoria yn Aberdulais 

Ar ddyddiau'r wythnos waith, drwy gydol gwyliau'r haf, bydd Aberdulais yn cynnig gweithgareddau hunan-dywys i'r holl deulu. Bydd cyfle i flasu bywyd fel yr oedd yn oes Fictoria ac i ddysgu sut roedd teuluoedd yn treulio'u hamser. Rhowch gynnig ar chwarae esgil (hopscotch) a choetio neu ddarganfod pwy sy'n fedrus yn dal pêl mewn cwpan.