Trosglwyddo awenau Llyndy

Owain Jones handing the shepherds crook to new scholar James Evans

Bydd Llyndy Isaf, fferm arbennig yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Eryri, yn fuan yn gartref i ofalwr ifanc newydd sy’n llawn egni, brwdfrydedd a syniadau newydd.

Trosglwyddodd Owain Jones, ysgolor presennol Llyndy y ffon fugail i James Evans, o Lanfair ym Muallt, yn y Sioe Frenhinol.  Mae James nawr yn treulio’r haf yn gweithio gydag Owain, cyn iddo gymryd drosodd rhedeg y fferm fynydd 614 erw am 13 mis o fis Medi.

Mae’r dirwedd a’r hinsawdd yn gwneud Llyndy Isaf yn lle heriol i ffermio.  Mae’r portffolio yn cynnwys sawl Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig felly mae yna bwyslais mawr ar gadwraeth.  Mae’n lle arbennig - ac yn gyfle arbennig i James sy’n 25 oed, a fydd yn dod â’i brofiad o ffermio defaid a gwartheg yn Sir Maesyfed gydag ef.

Yn 2011 lansiodd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ymgyrch i godi £1 miliwn i achub fferm Llyndy Isaf i’r genedl, a llwyddasant i gyrraedd y targed mewn ychydig dros saith mis.  Y flwyddyn ganlynol sefydlwyd cynllun ysgoloriaeth Llyndy gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol mewn partneriaeth â CFfi Cymru, i annog a chefnogi pobl ifanc i fynd i mewn i’r diwydiant ffermio.

-

Hyd yma mae pwyslais y gwaith yn Llyndy wedi bod ar osod y sylfeini a sicrhau bod yr hanfodion yn iawn.

Pan ddechreuodd Caryl Hughes, yr ysgolor cyntaf, roedd ganddi lawer o waith i’w wneud yn sefydlu’r lle, yn atgyweirio ffens y ffin ac yn prynu stoc.

Defnyddiodd Tudur Parry, yr ail ysgolor, ei gefndir o wartheg bîff i ehangu’r fuches o wartheg Duon Cymreig a phrynu tarw, thra hefyd yn magu profiad gwerthfawr o ffermio defaid.

Mae Owain Jones wedi bod yn ehangu ar ei waith trwy helpu ym Mryn y Bont, ger Nantmor, i dreialu pori cadwraethol bach ei effaith ar gyfer prosiect gweirglodd.

Mae gan James, sef olynydd Owain, ddiddordeb mewn manteisio ar brofiad prosiectau eraill gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol megis Fferm Parc ar Y Gogarth a’r prosiect bugeilio yn Hafod y Llan, i weld sut y gall sicrhau cydbwysedd da rhwng cynhyrchu a chadwraeth yn ystod ei ysgoloriaeth ef.

Mae ef hefyd eisiau adeiladu ar waith yr ysgolor blaenorol trwy dreialu rhai o’r cynlluniau diweddaraf i gael eu cynnig gan CFfi Cymru yn Llyndy.  Dywedodd James:  “Alla i ddim aros!  Rwyf wedi bod yn helpu ar ffermydd ers pan oeddwn yn ifanc, ond nid wyf erioed wedi cael y cyfle i reoli fferm fy hun o’r blaen.  Rwyf yn edrych ymlaen yn fawr i symud i Eryri, i ddechrau ar y gwaith ac i alw Llyndy Isaf yn gartref am flwyddyn.”

" We are delighted that the appeal of farming Llyndy Isaf is spreading across Wales. James brings an interesting skills set with him and is brimming with new ideas. We look forward to seeing him develop into a highly skilled, competent farmer."
- Carys Vaughan, Wales YFC Rural Affairs Chairman