Cyfleusterau gwersyll Fferm Gupton

Mae Fferm Gupton yn cynnig yr holl fwynderau sydd eu hangen arnoch yn ystod eich gwyliau. Yn eu plith mae derbynfa ar y safle, adeilad cawodydd a thoiledau newydd sbon, ardal barbeciw a 'sgubor eang ar gyfer tywydd gwlyb.

Derbynfa

Mae derbynfa Fferm Gupton ar ddiwedd trac fferm y brif fynedfa.

Yma, gallwch gael sgwrs gyda thîm y gwersyll ynglŷn â’ch arhosiad a chael mwy o wybodaeth am beth sydd i’w wneud a’i weld yn Sir Benfro.

Oriau agor y dderbynfa

Mae’r dderbynfa ar agor

  • Dydd Llun i ddydd Sadwrn o 9am-7pm
  • Dydd Sul o 9am-11am

Oriau cyrraedd a chofrestru yw rhwng 12pm a 7pm ac oriau gadael yw erbyn 11am ar ddydd ymadael. A fyddech cystal â hysbysu’r tîm pan fyddwch yn archebu lle os oes raid i chi gyrraedd neu adael y tu allan i’r oriau hyn.

Cyfnod agor y gwersyll

2018

Bydd gwersyll Fferm Gupton ar agor o ddydd Gwener 27 Ebrill i ddydd Sul 30 Medi 2018 (mae’r tymor prysur rhwng dydd Sadwrn 21 Gorffennaf hyd ddydd Mawrth 28 Awst).

Cyfnod agor y ffermdy

Mae Ffermdy Gupton ar agor bob amser a gallwch archebu lle ar hyd y flwyddyn.

Adeilad toiledau a chawodydd

Mae gyda ni adeilad toiledau a chawodydd poeth newydd sbon yng ngwersyll Fferm Gupton.

O fewn yr adeilad mae cyfleusterau ar wahân ar gyfer dynion a menywod, ac mae pedair cawod a thai bach yn y ddwy ardal. Mae tŷ bach a chyfleusterau cawod ar gael ar gyfer yr anabl hefyd.

Tu fas, mae gyda ni gawod awyr agored; delfrydol ar gyfer golchi sgidiau bawlyd ac offer traeth.

Mae cost defnyddio’r cawodydd yn rhan o’ch tâl am wersylla yma.

Ardal golchi llestri

I helpu cadw eich sosbenni a phowlenni yn lân, mae cyfleusterau golchi llestri o fewn yr adeilad toiledau a chawodydd.

Hefyd, mae gyda ni gyflenwad dŵr (tap beipen) tu fas yr adeilad golchi, y dderbynfa ac ar gae gwersylla Furzy.

'Sgubor tywydd gwael

Beth bynnag fo’r rhagolygon, bydd to uwch eich pen! Mae gan Fferm Gupton 'sgubor fawr ar gyfer tywydd gwael gyda mannau eistedd dan do a rhewgell-gist ar gyfer storio bwyd.

Eistedd a bwyta tu fas

Yng nghanol y gwersyll, fe welwch ein hardal gymunedol ar gyfer eistedd a bwyta yn yr awyr agored. Mae gyda ni feinciau picnic, pydew coelcerth ac ardal barbeciw gyda soffas pren diddorol wedi eu saernïo gan ein tîm o geidwaid.

Parcio am ddim

Mae mannau parcio car am ddim yn Fferm Gupton ar gyfer ein hymwelwyr.

Nid oes hawl mynd â cheir i’r caeau gwersylla, felly ry’n ni’n darparu whilberi am ddim i chi allu cludo eich eiddo o’r maes parcio i’ch llain gwersylla.

WiFi am ddim

Mae’n hawdd cadw mewn cyswllt, ry’n ni’n darparu WiFi am ddim i ymwelwyr; cewch y wybodaeth ynglŷn a mewngofnodi pan gyrhaeddwch chi.

Cyfleusterau ail-gylchu a’r amgylchedd

Ry’n ni’n credu’n gryf mewn gwarchod y dirwedd hardd hon ac effeithio cyn lleied ag sy’n bosib arni. Gobeithio bod ein hymwelwyr yn rhannu yr un ethos ac yn mabwysiadu ein harferion yn ystod eu arhosiad gyda ni.

Er mwyn sicrhau ein bod yn gweithredu mewn dull mor gynaliadwy â phosib, mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol wedi buddsoddi mewn ynni gwyrdd a mabwysiadu ymarfer busnes cynaliadwy drwy’r gwersyll a’r llety.

Paneli solar: Ry’n ni wedi gosod paneli solar ar yr adeilad toiledau a chawodydd sy’n cynhesu’r dŵr.

Pwmp gwresogi o’r ddaear: Wedi ei osod i ddarparu gwres ar gyfer y ffermdy ac adeilad y dderbynfa.

System hidlo gwely brwyn: Mae ein dŵr gwastraff yn cael ei drin ac yna’n cael ei hidlo drwy wely brwyn naturiol yn ôl i’r cwrs dŵr. Ry’n ni’n gweithio gyda Cyfoeth Naturiol Cymru i sicrhau fod y dŵr o’r ansawdd gorau, gan leihau llygredd.

Dŵr: Tynnir ein dŵr o dwll turio naturiol a chaiff ei drin gyda system hidlo UF, sy’n golygu bod dŵr Fferm Gupton yn llawn mwynau.

Mae ail-gylchu yn bwysig i ni a dyna pam y gwelwch chi finiau sbwriel mewn lliwiau penodol o gwmpas y gwersyll ar gyfer gwydr, ail-gylchu a gwastraff cyffredinol.

Pethau i’w gweld a’u gwneud

Dysgwch am orffennol, presennol a dyfodol Fferm Gupton yn yr ystafell ddehongli ar y safle (drws nesa’ i’r dderbynfa a’r siop). Dilynwch drac y fferm lawr i’r traeth a threuliwch amser ar lan y môr neu dilynwch ein llwybrau cerdded ac ymweld â’n cuddfannau gwylio adar.