Gwersylla a llety fferm yn Freshwater West

A group camping at Gupton Farm

Chwilio am le i aros yn Freshwater West? Mae gan Fferm Gupton gyfleusterau gwersylla a llety fferm o fewn pellter cerdded hawdd i’r traeth.

Dyma’r man delfrydol i aros os yw eich bryd ar fwynhau arhosiad llawn gweithgareddau, gwyliau teuluol neu ymgasglu yn un grŵp mawr yn Sir Benfro. Mae digon o le yma, gyda gofodau i bebyll a faniau gwersylla, a lle i hyd at ddeg i gysgu yn y ffermdy.

Boed o dan gynfas neu lechi Cymru, mae yna groeso cynnes ac awyrgylch anffurfiol braf yn eich haros. Yn y llecyn syml, gwledig hwn mae adnoddau gwych gan gynnwys adeilad toiledau a chawodydd, ysgubor tywydd gwael, ardaloedd cymunedol a llwyth o ofod yn yr awyr agored, wrth gwrs.

Beth sydd i’w weld a’i wneud yn Fferm Gupton?

Mae Fferm Gupton yn safle cychwyn da i ddarganfod Freshwater West a’r tirwedd tu hwnt. Mae’n nythu mewn pant bach clyd, ac yma mae’n teimlo fel petai miliynau o filltiroedd rhyngoch chi a berw bywyd bob dydd.

Dyma fan i ddianc, i ail-gysylltu â byd natur ac anadlu’r awel heli’r mor; deffrwch i wawr hardd, ymlaciwch mewn machludau sydd yr un mor odidog a mwynhewch syllu ar y sêr wedi iddi nosi.

Gallwch ddilyn ein rhwydwaith o lwybrau o’r gwersyll, mynd i wylio byd natur yn y guddfan adar gerllaw neu anelu’n syth am y traeth os am anturiaethau tywodlyd. 

Dim ond taith fer mewn car yw Stad Stagbwll, os hoffech ddarganfod mwy o leoedd arbennig yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Sir Benfro.

Pryd fydd hi’n bosib archebu gwyliau gwersyll a llety fferm a sut ydw i’n cadw lle?

Mae gwersyll a llety fferm Fferm Gupton yn agored nawr i chi gael archebu’ch lle! Gallwch naill ai archebu ymlaen llaw neu ddod ar hap ar y dydd, a gweld os oes lle ar gael.
Os hoffech gadw lle, defnyddiwch y system archebu ar-lein sydd ar waelod y dudalen. Neu, gallwch gysylltu â’r tîm ar 01646 661640.
 

Mae Fferm Gupton o fewn pellter cerdded i Freshwater West
Family walking to the beach from Gupton Farm

Faint yw cost aros yn Fferm Gupton?

Mae llain pabell yn dechrau ar £8 yn y tymor tawel a £12 yn y tymor prysur. Mae llain fan gwersylla yn dechrau ar £14 yn y tymor tawel a £18 yn y tymor prysur. Mae ystafelloedd yn y ffermdy yn dechrau ar £50 y noson yn y tymor tawel a £56 y noson yn y tymor prysur.

Nodwch y bydd rhaid i chi fod yn aelod o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol neu brynu tocyn gwersylla er mwyn aros yn Fferm Gupton, fel rhan o’n telerau ac amodau eithrio gwersylla.

Gallwch ragarchebu aelodaeth o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol neu gwblhau’r cyfan pan fyddwch yn cyrraedd. Neu gallwch brynu tocyn gwersylla am £10, naill ai ymlaen llaw neu pan fyddwch yn cyrraedd, ac mae’n ddilys am gyfnod eich arhosiad gan roi mynediad am ddim i chi i’r maes parcio ar Stad Stagbwll. Mae’r tâl yma yn helpu cynnal y gwersyll er mwyn sicrhau bod y man arbennig hwn yn cael ei fwynhau gan bawb, am byth.

Bydd gofyn i bob ymwelydd lenwi ffurflen gofrestru a llofnodi i gytuno â’n cod ymddygiad yn ystod eu arhosiad.

Am fwy o wybodaeth neu i archebu, os gwelwch yn dda cysylltwch â’r tîm ar 01646 661640 neu e-bostiwch guptonfarm@nationaltrust.org.uk.

Oes modd parcio ar y safle?

Oes, mae parcio yn gynwysedig yn eich gwyliau.

Ydych chi’n derbyn faniau gwersylla?

Ydyn, mae lleiniau caled gyda thrydan yn y gwersyll.

Ydych chi’n derbyn carafánau?

Oherwydd gofod a chyfleusterau, dydyn ni ddim yn derbyn carafánau yn y gwersyll.

Oes hawl dod â chŵn i Fferm Gupton?

Oes, mae croeso i gŵn cwrtais ar dennyn yn y gwersyll. Nodwch os gwelwch yn dda bod gwaharddiadau cŵn ar y llwybrau caniataol er mwyn osgoi tarfu ar fywyd gwyllt. Mae croeso hefyd i gŵn ar draeth Freshwater West a’r llwybr ceffylau.

Beth arall sydd angen i fi wybod?

Ry’n ni’n rhannu’r penrhyn diarffordd a gerwin hwn gyda’r Weinyddiaeth Amddiffyn; mae ein cymdogion yn defnyddio Maes Tanio Castellmartin fel ardal hyfforddiant milwrol. Gallwch glywed sŵn tanio o’r gwersyll, felly peidiwch cael ofn. Gallwch weld amserlen y cyfnodau tanio ar wefan y Weinyddiaeth Amddiffyn.

Telerau ac amodau

Os gwelwch yn dda, darllenwch reolau gwersyll Fferm Gupton a’n telerau ac amodau cyn archebu’ch gwyliau.