Gwersylla yn Freshwater West a Fferm Gupton

Fferm Gupton yw’r lle perffaith i aros os y’ch chi’n chwilio am wersyll ger traeth Freshwater West yn Sir Benfro. Mae ein gwersyll arfordirol yn cynnig lleoliad syml, gwledig gyda chyfleusterau gwych.

Gwersyllwyr y glannau

Gosodwch eich pabell yn gysurus ar Fferm Gupton yn Sir Benfro, De Orllewin Cymru i fwynhau gwersylla ar lan y môr. Mae gwersyll arfordirol newydd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn cynnig croeso cynnes ac awyrgylch ymlaciol, os am wyliau teuluol, neu leoliad da ar gyfer syrffio ar draeth Freshwater West neu lecyn braf i gael criw mawr ohonoch ynghyd o dan y sêr.

Lleiniau gwersylla yn Fferm Gupton

Gyda thri chae ar gyfer pebyll, mae digon o le yng ngwersyll Fferm Gupton. Ry’n ni’n cynnig:

 • 50 llain gwyrdd y mae modd eu harchebu ar gyfer pebyll
 • Croeso i gŵn cwrtais ar dennyn
 • Archebu ar-lein neu gallwch siarad â’r tîm ar 01646 661460
 • Galw heibio ar siawns ar y dydd, os oes llain ar gael
 • Oriau cyrraedd rhwng 12pm a 7pm, ac oriau gadael erbyn 11am ar ddiwrnod ymadael
 • Dim lleiafswm o arhosiad

Cyfleusterau gwersylla

 • Derbynfa ar y safle
 • Bloc toiledau a chawodydd poeth
 • 'Sgubor tywydd gwlyb ac ardal eistedd dan do
 • Pydew coelcerth cymunedol ac ardal barbeciw
 • Meinciau picnic
 • Cyfleusterau ail-gylchu
 • WiFi am ddim
 • Parcio am ddim ar y safle
 • Mynediad uniongyrchol i draeth Freshwater West

Gwelwch ein tudalen gyfleusterau am fwy o wybodaeth am yr hyn sydd ar gael ar Fferm Gupton.

Oriau agor a phrisiau Fferm Gupton

Mae gwersyll Fferm Gupton yn agored bob dydd tan Medi 30ain (mae ein ffermdy yn derbyn archebion gwyliau gydol y flwyddyn).

Mae lleiniau pebyll yn dechrau ar £10. Lawr-lwythwch ein taflen safleoedd a phrisiau am fwy o wybodaeth.

Ry’n ni hefyd yn cynnig disgownt gwyrdd ar gyfer gwersyllwyr sy’n cyrraedd ar droed, ar feic neu ar fws – sef £3 am oedolyn am noson. Mynnwch sgwrs â’r tim ar 01646 661460 i gael gwybod mwy.

Tocyn gwersylla’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Nodwch os gwelwch yn dda bod angen i chi fod yn aelod o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol neu brynu tocyn gwersylla er mwyn aros ar Fferm Gupton, fel rhan o’n telerau eithrio ac amodau gwersylla.

Gellir archebu aelodaeth o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol rhag blaen neu ei gwblhau ar ôl cyrraedd ar y dydd.

Neu, mae modd prynu tocyn gwersylla am £10, rhag blaen neu ar y dydd pan gyrhaeddwch. Mae’r tocyn yn ddilys yn ystod eich arhosiad gan roi mynediad am ddim i chi i’n meysydd parcio ar stad Stagbwll. Mae’r taliad yn helpu cynnal a chadw’r gwersyll gan sicrhau bod y man arbennig hwn yma i roi pleser i bawb, am byth.

Gofynnir i bob gwestai lenwi ffurflen gofrestru ac arwyddo ein côd ymddygiad ar gyfer eu arhosiad.