Ar drywydd bywyd gwyllt yn Lan-y-lai

Yn Lan-y-lai ym Mro Morgannwg, mae gweirgloddiau hardd a chynefin Rhos persawrus, sy’n creu hafan i fywyd gwyllt ac encil dangnefeddus i bobl.

Nefoedd yr adar

Gwrychoedd llawn, porfeydd tal, hen goed aeddfed a glannau troellog yr afon – mae Lan-y-lai yn gyfuniad perffaith ar gyfer adar.

Mae ymweld â’r dolydd hyn yn brofiad gwerth chweil unrhyw adeg o’r flwyddyn. Cewch i weld glas y dorlan yn saethu’n fân ac yn fuan hyd glannau’r Afon Elái a’r bwncathod yn hwylio’r awelon uwchben, cnocellau y coed yn twrio i hen goed deri ac amrywiaeth o adar bach swynol yn gwibio o lwyn i berth.

Byddwch wyllt!

Mae dolydd yn fannau nodedig am eu sioe ysblennydd o flodau gwyllt ar ddiwedd y gwanwyn a dechrau’r haf, cyn amser lladd gwair.

Yn Lan-y-lai mae’r blodau gwyllt yn golygu bod y llain bach yma o dir yn denu trychfilod a chwilod o bob math. Mae’r caeau hyn yn gartref i nifer enfawr o ieir bach yr haf – o weirlöyn y ddôl i’r gweirlöyn brych, o’r mantell paun i weirlöyn y perthi. Ac mae sïo’r gwenyn a phryfed eraill yn gytgan braf i ddyddiau diog yr haf.

Cadwch lygad ar agor hefyd am ystlumod, madfallod a mamaliaid bach. Ac os byddwch yn lwcus iawn, efallai cewch chi gipolwg ar ddwrgi o gwmpas dŵr yr afon.

Mae gwylio bywyd gwyllt yn gofyn am amynedd, felly taenwch flanced yng nghysgod hen dderwen, neu eisteddwch ar lan yr afon â’r dŵr yn llifo heibio eich traed, ac fe sylweddolwch ei bod hi’n hawdd colli oriau yn y gornel fach hon o’r wlad. Ymlaciwch yn y borfa hir gyda phicnic gerllaw, ac yn y man fe fyddwch wedi ymgolli’n llwyr.

Awydd mynd am dro?

Os oes gennych 20 munud neu awr i’w sbario, os oes angen mynd â’r ci am dro neu grwydro gyda ffrindiau, mae Lan-y-lai yn lle perffaith i ddianc. Mae dau lwybr yn ymdroelli trwy’r dolydd ac ar hyd glannau’r afon.

Mae’r llwybr hamddenol hwn trwy’r dolydd yn cynnig y gorau o’r llecyn ac mae llwybrau estyllod i’ch helpu dros y mannau mwyaf gwlyb, er mwyn i chi allu mwynhau popeth sydd gan Lan-y-lai i’w gynnig.