Anturiaethau’r haf yng Nghymru

Breuddwydio am antur wrth syllu allan o ffenest y swyddfa? Meddyliwch am lannau moroedd godidog, tyrau cestyll yn esgyn fry ac ogofau dirgel...mwynhewch brofiadau newydd mewn safleoedd anhygoel yng Nghymru yr haf hwn.

Plant yn dringo coeden

Gardd Bodnant, Conwy 

Pryd ddringoch chi goeden ddiwethaf? Ble gwell i ail-fyw’r profiad, neu roi cynnig am y tro cyntaf, ond yn yr ardd fyd-enwog hon lle mae ‘na ambell i glamp o foncyff. Cewch help gan y Cwmni Dringo Coed Mawr dros benwythnos Gŵyl Banc mis Awst.

Rare orchids grow in the hay meadow

Plas Newydd, Ynys Môn 

Mwynhewch olygfeydd godidog ar draws yr Afon Menai, y Faenol ac Eryri wrth i chi gerdded o gwmpas tir hardd Plas Newydd. Os crwydrwch chi rhyw ychydig oddi ar y llwybr fe welwch yr hen gae rygbi sydd bellach wedi ei drawsffurfio yn ddôl o flodau gwyllt. O fis Mehefin ymlaen, daw’r ddôl yn fyw i gyd gyda gwenyn yn suo a thegeirianau brodorol.

Aelodau brwd y garsiwn yng Nghastell y Waun mewn gwisgoedd o'r Canol Oesoedd

Castell y Waun, Wrecsam 

Ewch nôl rhyw 700 mlynedd a darganfyddwch sut fywyd oedd hi yng Nghaer Mortimer. Hyfforddwch i fod yn filwr a phrofwch olygfeydd a seiniau canol-oesol, gan gynnwys arddangosiadau crefft, saethyddiaeth, ymrafael, arfwisg a mwy, yng nghwmni’r Marcher Freemen yn ystod Awst.

Creigiau Darwin yng Nghwm Idwal, Eryri, Cymru

Taith Cwm Idwal, Gwynedd 

Mae’n ddringfa, ond fe aiff y llwybr 3 awr hwn â chi i amgylchedd ucheldir, anodd ei gyrraedd fel rheol, a naddwyd yn ystod oes yr iâ. Mae’r safle rhewlyn yma, yr hynaf o’r Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol yng Nghymru, yn fyd-enwog am ffurfiau’r creigiau a’r bywyd botanegol prin a brau.

Teulu yn mwynhau diwrnod yn Nolaucothi

Mwyngloddiau Aur Dolaucothi, Sir Gaerfyrddin 

Het galed amdani a lawr o dan ddaear ar gyfer taith dywys yn yr ogofau, yn ôl traed mwynwyr o oes y Rhufeiniaid hyd at y gyfnod y Fictoriaid. Gallwch fynd i banio am aur hyd yn oed! Ac uwch eich pennau, mae erwau o ystâd yn llawn bywyd gwyllt i chi eu darganfod hefyd.

Teulu'n mwynhau picnic

Gerddi Dyffryn, Caerdydd 

Mwynhewch antur hollol ymlaciol yn y gerddi a gwnewch yn fawr o fin-nosau’r haf yng nghwmni ffrindiau a theulu. Dewch â photel o rywbeth bach pefriog a phicnic, a mwynhewch eich cinio al fresco, tra’n cael blas ar berfformiadau cerddorol ar deras y de.

Women in theatre audience for outdoor summer event

Erddig, Wrecsam 

Arhoswch ar eich traed yn hwyr a mwynhau theatr awyr-agored yn yr ardd rosod yr haf hwn. Bydd Cwmni Theatr Chapterhouse yn cyflwyno Wuthering Heights, the Railway Children a Peter Pan – straeon clasurol am ramant ac antur i gynhesu pob calon a’ch cludo nôl i ddyddie plentyndod.

Teulu mewn gweirglodd yn defnyddio teclyn geogelcio

Llanerchaeron, Ceredigion 

Steil ddoe yw hetiau caled. Byddwch yn fforiwr o’r 21ain ganrif. Rhowch gynnig ar geocache a darganfod erwau o fywyd gwyllt ar y gweundiroedd a choedwigoedd yn yr SSSI yma. Mae’r ystâd yn gartref i villa Sioraidd a fferm weithiol draddodiadol, lle gallwch roi cynnig ar ambell grefft o’r oes a fu.

Caiacio ar draeth Aberdaron, Penrhyn Llŷn

Porth y Swnt, Llyn 

Rhwng Mai a Medi gallwch ddod ar hap i roi cynnig ar gaiacio ar draeth hyfryd Aberdaron lle bydd sesiynau’n rhedeg dan ofal arbenigwyr o’r cwmni darparu gweithgareddau awyr agored lleol, Llŷn Adventures. Mae’r arfordir diguro o hardd yn antur ei hunan.

Dolffiniaid ym Mhenrhyn Llŷn

Traeth a Chors Marloes, Sir Benfro 

Os mai bywyd y môr sy’n eich denu, yna dyma’r lle i ddod – i gerdded, i wneud chwaraeon dŵr neu weld bywyd gwyllt. Mae’r arfordir o gwmpas y penrhyn yn Ardal Gadwraeth Forol ac fe welwch bob mathau o greaduriaid yn y dŵr, ar y glannau ac yn yr awyr.

Common spotted orchid in meadow grass

Ystâd Southwood, Sir Benfro 

Byddwch yn rhan o waith cadwraeth go iawn. Helpwch y staff a’r gwirfoddolwyr ar Ystâd Southwood gyda’u arolwg haf o‘r caeau llawn blodau. Dysgwch fwy am sut ry’n ni’n gofalu am y cynefin arbennig hwn ac am sut i adnabod planhigion a’u henwau. Gallwch fwynhau gwersylla allan ar yr ystâd hefyd.

Teulu yn chwarae tennis ar y lawnt

Castell Penrhyn, Gwynedd 

Gadewch i naws Wimbledon eich ysbrydoli. Ymunwch mewn sesiynau blasu tenis ar lawnt y castell yr haf hwn, lle bydd hyfforddwyr lleol wrth law i’ch helpu i roi sglein ar eich symudiadau. Byddwn ni’n darparu racedi a pheli, ac yn gweini’r mefus a hufen hefyd.

Ymddangosiad swyddogol cyntaf y Gwarchodlu Cymreig. Milwyr yn sefyll yn eu rhesi.

Castell Powis, Y Trallwng 

Cymerwch gipolwg ar ddrama wrol y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae selerydd y castell wedi eu trawsnewid yn ffos o frwydr y Somme a lloches y swyddogion, gan adrodd stori Percy Clive, mab hynaf 4ydd Iarll Powis, a laddwyd yn y gyflafan.

Jazz trumpeter playing with band under a gazzebo

Tŷ Tredegar, Casnewydd 

Mae 500 mlynedd o hanes gan y plas-dy mawreddog hwn o’r 17eg ganrif. Camwch nol i’r 1930’au am barti yn y tŷ, gyda dawnsio, coctels a phrynhawniau awelog braf yn yr ardd. Dewch fel ag yr y’ch chi, neu gwisgwch eich dillad gorau a cherdded fel paun o gwmpas y 90 erw o erddi hardd a pharcdir.