Hwyl y Pasg i’r teulu yng Ngogledd Cymru

Mae’r Pasg yn gyfle gwych i gael y teulu at ei gilydd, yn enwedig er mwyn mynd tu allan ar ôl misoedd hir y gaeaf. Wrth inni groesawu’r haul a’r dyddiau cynhesach, dewch aton ni i fwynhau llu o ddigwyddiadau yn ein llefydd arbennig mewn cestyll a gerddi ac yng nghefn gwlad yng ngogledd Cymru.

Plant yn syllu ar goeden yng Ngerddi Bodnant, Conwy

Gardd Bodnant, Conwy 

Mae llond gardd o gyfleoedd i chi yng Ngardd Bodnant dros y Pasg. Rhwng 1-23 Ebrill mae llu o weithgareddau wedi eu trefnu – o Bingo Pryfed, Teithiau Tedi Bêr, Archwilio Pyllau Dŵr, Sesiwn Stori ac, wrth gwrs, Helfa Wyau Cadbury. Bydd hyn i gyd ar gael yn yr ardd hynod hon fydd yn cynnwys ardal newydd Coed a Dôl y Ffwrnais o 11 Ebrill ymlaen.

Children having fun in the garden at Chirk Castle, Wrexham, Wales

Castell y Waun, Wrecsam 

Drwy gydol gwyliau’r Pasg mae Castell y Waun am eich herio chi i fynd yn ôl at natur. Dechreuwch gyda’n llwybrau natur drwy 480 erw o dir. Yna, dewch i ymarfer eich sgiliau yn ein hysgol awyr agored lle gall y plant ddarganfod pa blanhigion, coed a bwyd allai eu helpu i oroesi yn y gwyllt (gan gynnwys pa bryfed allan nhw eu bwyta!) Os nad ydy hynny’n apelio, dewch ar Helfa Wyau Cadbury drwy’r gerddi dros benwythnos gwyliau’r Pasg.

Mother and son enjoying hide and seek on the Erddig's Victorian parterre

Erddig, Wrecsam 

I ddathlu 40 mlynedd ers agor i’r cyhoedd mae Erddig wedi cyflwyno diadell newydd o ddefaid i’r ardd. Casglwch y defaid i ddod o hyd i gliwiau i ddysgu sut mae Erddig wedi newid dros y 40 mlynedd diwethaf. Ond nid defaid yn unig sy’n cuddio yn Erddig – yn ystod yr Helfa Wyau Cadbury chwiliwch am y cwningod direidus sydd o gwmpas yr ardd a’r adeiladau a’r cywion bach yn y tŷ hanesyddol.

Hiding behind a tree on a Cadbury Egg Hunt

Castell Penrhyn, Bangor 

Mae angen eich help chi yng Nghastell Penrhyn y Pasg yma. Tra roedd y tîm cadwraeth yn brysur yn glanhau, sbonciodd cwningod bach drwg i mewn i’r castell. Fedrwch chi helpu drwy ddod o hyd iddyn nhw i gyd? Mae Bwni’r Pasg hefyd wedi bod yn helpu’r gwenyn prysur i guddio cliwiau ymysg y coed a’r blodau o gwmpas y castell; dewch o hyd i bob un i hawlio eich gwobr siocled Cadbury! Ac os nad ydy hynny’n ddigon, mae criw’r castell hefyd angen eich help chi i ddatrys dirgelwch 'The Great Paper Caper'…

Plant yn rolio lawr rhiw

Plas Newydd, Môn 

There’s bunny hunting, finger puppet-making and storytelling at Plas Newydd but the highlight of Easter weekend is the annual egg rolling contest. During the holidays kids can get out into the parkland and become wildlife trackers, treasure hunters and little explorers.

Exploring the estate on a Cadbury Egg Hunt trail

Plas yn Rhiw, Pen Llŷn 

Wrth i’r tŷ a’r ardd ym Mhlas yn Rhiw ddeffro o drwmgwsg y gaeaf mae cymeriad amheus wedi cael ei weld yn sboncio o gwmpas y lle. Mae bwni wedi bod yn cambihafio unwaith eto a chuddio cliwiau yn yr ardd a’r tir o gwmpas y Plas. Helpwch y criw yn Plas yn Rhiw i ddarganfod be mae bwni wedi bod yn ei guddio er mwyn ennill gwobr siocled Cadbury.

Porth y Swnt's Easter bunny at Uwchmynydd overlooking Bardsey Island

Porth y Swnt, Pen Llŷn 

Tra roedd Bwni ar ei wyliau yn Aberdaron daeth am dro i Borth y Swnt a gadael cliwiau o gwmpas y ganolfan a’r pentref er mwyn i blant bach chwilfrydig ddod o hyd iddyn nhw. Fedrwch chi ddarganfod y cliwiau i gyd a hawlio eich gwobr siocled? Drwy gydol y Pasg gallwch hefyd lenwi sgraplyfr Porth y Swnt, defnyddio fflachlamp UV i ddarganfod pa anifeiliaid sy’n cuddio a chreu barddoniaeth ar y Wal Eiriau.

Little ones enjoying the Cadbury Egg Hunt

Castell Powis, Powys 

Mae ’na dasg arbennig wedi ei gosod yng Ngardd Powis dros y Pasg ac rydyn ni angen anturiaethwyr dewr, mawr a bach, i helpu. Chwiliwch ar hyd y terasau, yng nghysgod y gwrychoedd ywen enfawr ac ymysg y blodau yn y gerddi Edwardaidd am gliwiau fydd yn eich helpu i hawlio gwobr siocled Cadbury blasus.

Easter hunt fun

Eryri 

Mae ’na adroddiadau fod draig goch wedi cael ei gweld yn hedfan uwchben Eryri ac mae ein gwarchodwyr yn credu ei bod wedi cuddio ei wyau yng Nghwm Idwal neu Feddgelert. Dewiswch eich sialens yn ddoeth ac ewch i nôl map o Dŷ Isaf, Beddgelert, neu ganolfan y gwarchodwyr ym Mwthyn Ogwen ac ewch i chwilio am wyau’r ddraig.

Join the Cadbury Egg Hunt

Helfa Wyau Cadbury 

Mae hi’r adeg honno o’r flwyddyn unwaith eto pan mae cwmni Cadbury yn dod aton ni i gynnig diwrnod gwerth chweil i chi. Ymunwch â ni dros wyliau’r Pasg i redeg drwy goedwigoedd mwdlyd, o gwmpas llynnoedd lledrithiol ac ar hyd llwybrau natur ar drywydd Helfa Wyau Cadbury.