Hwyl y Pasg i’r teulu yn Ne Cymru

Mae’r Pasg yn gyfle gwych i gael y teulu at ei gilydd, yn enwedig er mwyn mynd tu allan ar ôl misoedd hir y gaeaf. Wrth inni groesawu’r haul a’r dyddiau cynhesach, dewch aton ni i fwynhau llu o ddigwyddiadau yn ein llefydd arbennig mewn cestyll a gerddi ac yng nghefn gwlad yng ngogledd Cymru.

Aberdulais Autumn Image with visitors

Gwaith Tun a Rhaeadr Aberdulais, Castell-nedd 

Sut bynnag fydd y tywydd dros y Pasg chewch chi ddim o’ch siomi yn Aberdulais. Mae’r glaw yn gwneud y rhaeadr yn olygfa hyd yn oed yn fwy trawiadol a swnllyd. Dechreuwch ar eich antur yn y ganolfan ymwelwyr, galw mewn yn y stafell ddigwyddiadau i gymryd rhan yn hwyl a gemau’r Bwni, yna mynd i chwilio ym mhob twll ac chornel o’r adfeilion am y cliwiau i’ch arwain at wobr siocled Cadbury blasus ar y diwedd.

Tracking down chocolate treats with a Cadbury Egg Hunt map

Dinefwr, Sir Gaerfyrddin 

Mae Dinefwr wedi trefnu Pasg chwedlonol i chi a’ch teulu fwynhau. Ewch i chwilio am Wartheg Gwynion chwedlonol y Parc a’u ffrindiau yn y gerddi a’r parcdir. Dros gyfnod y Pasg gallwch hefyd wrando ar straeon o’r Mabinogi, mynd ar daith ar gefn tractor a mynd i glywed sgyrsiau am gadwraeth yn swyddfa newydd y Ciper.

Children enjoying an Easter egg hunt

Dolaucothi, Sir Gaerfyrddin 

Dysgwch am Chwedl Carreg Pumpsaint a’r pum saint yn Nolaucothi y Pasg hwn. Yn ôl y chwedl dywedir fod pentref Pumpsaint gerllaw wedi ei enwi ar ôl y pump saint yma. Ewch ar Helfa Wyau Cadbury o amgylch Dolaucothi i chwilio am y seintiau coll a llawer mwy.

Children on an Easter egg hunt

Gerddi Dyffryn, Bro Morgannwg 

Yn galw pob darpar dditectif. Trwy gydol gwyliau’r Pasg bydd Dyffryn yn gosod llwybr casglwyr planhigion o amgylch yr ardd. Bu Reginald Cory a chasglwyr planhigion eraill yn gyfrifol am dyfu planhigion o bedwar ban byd yn Nyffryn. Dilynwch rannau o ddyddiaduron y casglwyr planhigion a chwblhau’r tasgau, er mwyn i chi hefyd gael bod yn chwilotwr planhigion chwedlonol. Bydd yr Helfa Wyau Pasg Cadbury hefyd yn cael ei chynnal yma dros benwythnos y Pasg.

Cerdded gyda’r teulu

Gŵyr  

Mae ‘na rywbeth rhyfeddol i’w weld yn Rhosili’r Pasg yma; mae’r ceidwaid wedi darganfod 9 wy mawr sy’n edrych yn debyg i wyau draig. Ydy’r ddraig gysglyd wedi deffro? Dewch i ddarganfod yr ateb ar Helfa Wyau Cadbury yn Rhosili. Cadwch lygad ar agor hefyd am ddigwyddiadau eraill fel teithiau cerdded wedi’u tywys, diwrnodau fforio gyda phecyn dilyn trywydd, dydd Gwener 50 Peth a bingo bywyd gwyllt.

A family on the Cadbury Easter Egg Hunt at a National Trust place

Llanerchaeron, Ceredigion 

Mae Llanerchaeron wedi trefnu llond gwlad o ddigwyddiadau hwyliog i’r teulu dros y Pasg. Chwiliwch am y cliwiau o gwmpas yr ystâd i hawlio’ch gwobr siocled Cadbury. Cymerwch dro ar rasio wy ar lwy o amgylch y plasty neu gêm o croquet wy ar y lawnt, a mwynhau bynsen y Groglith boeth yn y gegin. Ydych chi’n ddigon dewr i ddal bwystfil brawychus? Ymunwch â’r ceidwaid os am gyfle i gwblhau rhagor o heriau’r 50 Peth.

Girls running among Easter daffodils

Sir Benfro 

Mwynhewch y Pasg yn Sir Benfro a gweld arwyddion cyntaf y gwanwyn yn dod i’r golwg yn ein mannau arbennig. Mae ‘na helfa wyau ar gael yng Ngardd Goedwig Colby, Fferm Southwood, Stagbwll a Thŷ’r Masnachwr Tuduraidd, a digon o gyfle i fynd allan i’r awyr agored i ddarganfod golygfeydd, synau ac arogleuon y tymor.

Children on Easter egg trail

Pen-y-fâl, Bannau Brycheiniog 

Sbonciwch draw i Ben-y-fâl dros y Pasg eleni i gael hwyl yn yr awyr agored gyda byd natur. Dilynwch y llwybr o dan gopa Pen-y-fâl a gwau eich ffordd trwy’r coed derw a ffawydd ar yr Helfa Wyau Cadbury. Neu rhyddhewch eich natur wyllt ar antur Dydd Mercher Gwyllt cyntaf y flwyddyn. Hefyd mae ‘na lawer o gemau yn ymwneud â bywyd gwyllt a chyfle i greu celf wyllt.

Plentyn yn cerdded drwy’r parcdir yn Nhŷ Tredegar

Tŷ Tredegar, Casnewydd 

Mae gan Dŷ Tredegar lond basged o ddanteithion i’ch diddanu chi a’r teulu drwy’r gwyliau. Bydd digwyddiadau ’50 Peth’ ar gael i gymryd rhan ynddyn nhw, teithiau chwilota o amgylch y tŷ a’r gerddi, a Helfa Wyau Pasg Cadbury.

Join the Cadbury Egg Hunt

Helfa Wyau Cadbury 

Mae hi’r adeg honno o’r flwyddyn unwaith eto pan mae cwmni Cadbury yn dod aton ni i gynnig diwrnod gwerth chweil i chi. Ymunwch â ni dros wyliau’r Pasg i redeg drwy goedwigoedd mwdlyd, o gwmpas llynnoedd lledrithiol ac ar hyd llwybrau natur ar drywydd Helfa Wyau Cadbury.