Gerddi yn eu blodau ac ystafelloedd sy'n wledd i'r llygad

Dewch i ddianc o'r tyrfaoedd, mynd yn nes at natur a thwrio'n ddyfnach i'r straeon sydd y tu ôl i'n mannau arbennig yng Nghymru. O blastai bendigedig i dai bach twt, ystadau gwledig i ambell berl arfordirol, dyma'n dewis ni o'r profiadau gorau sydd ar gael - y tu mewn a thu allan - yng Nghymru.

Y Bwa Tresi Aur ym Modnant

Bwa Tresi Aur Bodnant, Conwy  

A hithau bron yn 140 o flynyddoedd oed, credir mai'r rhodfa syfrdanol o hardd hon o flodau aur yng Ngardd Bodnant yw'r bwa blodau hynaf a hiraf yn y Deyrnas Unedig. Mae ei lliwiau'n tywynnu am dair wythnos wych ddiwedd Mai a dechrau Mehefin.The jewel in the crown of these ever-developing gardens.

Bydd Tŷ Newton yn ferw o brysurdeb yn ystod Gŵyl Fwyd Dinefwr

Dinefwr, Llandeilo 

Cymerwch barcdir eang a phlasty hanesyddol, cymysgwch nhw gyda chynhyrchwyr bwyd a diod lleol, ychwanegwch ychydig o arddangosfeydd coginio proffesiynol a dyna chi Ŵyl Fwyd flynyddol Dinefwr. Am yr ail flwyddyn yn olynol bydd Tŷ Newton a'r Cwrt yn llawn i'r ymylon o stondinau a gweithdai bwyd ar bynciau yn amrywio o fforio i wneud coctels. Ewch i ymuno yn y bwrlwm a mwynhau cynllun tirwedd Dinefwr yn gefnlen i'r cyfan. For the second year running, Newton House and Courtyard will be jam-packed with stalls and food workshops from foraging to cocktail making. Cook up a storm against the backdrop of Dinefwr’s designed landscape.

Cipolwg ar gerflun Glenn Morris ‘Lost Comrades’

Gerddi Dyffryn, Bro Morgannwg 

Mae gardd brydferth yn gelfyddydwaith, a thrwy ychwanegu llwybr dros dro gan Gerflunwaith Cymru, nid yw Gerddi Dyffryn yn unrhyw eithriad. Mae arddangosfa ' Y Lle' yn archwilio gwahanol agweddau ar hanes y tŷ a'r gerddi, o'u dechreuad, drwy gyfod y rhyfel pan fu bron iddynt ddiflannu, tuag at yr hanes eu dychwelyd nhw i'w gogoniant.

Erddig Head Gardener Mike Snowden meeting Philip Yorke III and his penny farthing

Erddig, Wrecsam 

Dewch i nodi pen-blwydd ruddem Erddig ac edmygu'r cartref a'r ardd hon sy'n hoff gan lawer, ac yn llawn o straeon am y teulu a'u gweision. O fis Mehefin, gallwch ddilyn camau Philip Yorke III ac archwilio hanes taith yr ystâd o fod yn adfail i fod yn ystâd o fri gyda'r offer aml-gyfrwng fydd wedi eu lleoli drwy'r tŷ, y gerddi a'r adeiladau allanol.

Bu Mary Ashby Lewis yn rheoli stad Llanerchaeron am 56 mlynedd wedi marwolaeth ei gŵr

Llanerchaeron, Ceredigion 

Dewch i brofi Llanerchaeron drwy lygaid y menywod oedd yn byw ac yn gweithio ar yr ystâd. Ymwelwch â'r seler i ddarganfod beth roedd Elizabeth Johnes yn ei guddio; dysgwch am y plant olaf i gael eu magu yn y tŷ gan Corbetta Powell; dewch i ddeall sut roedd Mary Ashby Lewis yn cynnal yr ystâd; a dewch i gael ei ysbrydoli gan waith elusengar Annie Ponsonby.

Diwrnod braf yng Nghastell Penrhyn

Castell Penrhyn, Bangor 

Tyrchwch trwy'r trysorau ym Mhenrhyn cyn i'r castell agor ei ddrysau mawr crand am y dydd. Cewch ddarganfod yr hanes a'r straeon sydd y tu ôl i ddarluniau a phensaernïaeth y castell moethus yma drwy ddod ar daith gynnar y bore - neu dewch i fwynhau dim arall ond y gerddi heddychlon a golygfeydd o Eryri yn y pellter.

Plas Newydd, Sir Fon

Plas Newydd, Môn  

Ymunwch â Bill Warrel, Prif Arddwr newydd Plas Newydd am daith a sgwrs o amgylch yr ardd, ac yna am baned o de neu goffi a sgonsan gartref yng Nghaffi'r Plasty. Ag yntau wedi'i drawsblannu’n ddiweddar o Ardd Bodnant, bydd Bill yn rhannu ei gynghorion ar sut i greu eich gardd fawreddog yn eich cartref eich hun.

Ivan Murray's seal sculpture on the beach at Aberdaron

Porth y Swnt, Llŷn 

Ymunwch yn nathliadau Porth y Swnt a dewch i ddilyn llwybr cerfluniau o'r creaduriaid sydd a'u cartel ar benrhyn Llŷn. Ymhlith y cerfluniau hyn, a gomisiynwyd yn arbennig gan y cerflunydd talentog lleol Ivan Murray, mae ysgyfarnogod, llamhidyddion, brain coesgoch a morloi llwyd.

Castell a Gardd Powis

Castell Powis, Y Trallwng 

Wedi eu cynllunio ar ddechrau'r ddeunawfed ganrif, mae'r gerddi hyn yn cynnwys un o'r enghreifftiau gorau o erddi teras Eidalaidd ym Mhrydain, ac mae yma hefyd olygfeydd godidog o'r bryniau o amgylch. Cewch archwilio'r borderi blodau llwythog, y perthi ywen anferthol, y cerfluniau hardd, orendy ac erwau o goetiroedd heddychlon.

Yr olygfa o Ardd yr Orendy o do’r Tŷ

Tŷ Tredegar, Casnewydd 

Profwch y rhyfeddod hwn o'r ail ganrif a'r bymtheg o safbwynt hollol newydd, o ganlyniad i'r mynediad heb ei debyg sydd ar gael i'r gwaith adfer sy'n digwydd yn Nhŷ Tredegar ar hyn o bryd. Twriwch yn ddyfnach i hanes y tŷ a sut y cafodd ei adeiladu a'i ddatblygu dros gyfnod o 500 mlynedd. Ond mae'n well i chi fod yn berson sy'n hoffi'r uchelderau gan y byddwch chi 79 troedfedd i fyny yn yr awyr!

A close-up photo of the wall paintings

Tŷ'r Masnachwr Tuduraidd, Dinbych-y-pysgod 

Mae gwaith cadwraeth hanfodol wedi dechrau, er mwyn diogelu'r darluniau ganrifoedd-oed ar y muriau. Mae gwahoddiad i ymwelwyr i ddod i dynnu nôl yr haenau o hanes yn y tŷ trefol hwn yn Ninbych-y-pysgod er mwyn gweld y gwaith cywrain hwn ar waith. Roedd y patrwm blodeuog tri liw wedi'i baentio â llaw ar y waliau sy'n arwain allan i'r dref glan y môr, a chredir ei fod yn dyddio nôl i gyfnod rhwng diwedd y ddeunawfed ganrif a dechrau'r bedwaredd ganrif ar bymtheg.