Gweithio gyda natur yng Nghymru

Fel tirfeddiannwr mwyaf Cymru, mae llawer o fyd natur a bywyd gwyllt dan ein gofal. Rydym yn gweithio’n galed i sicrhau bod ein tir yn amgylchedd sy'n cynnal amrywiaeth helaeth o fywyd.

Bugeilio yn Hafod y Llan, Eryri

Bugeilio er mwyn gwarchod natur yn Hafod y Llan

Dysgwch sut mae bugeilio defaid ar fferm Hafod y Llan yn helpu diogelu ac adfer cynefinoedd sensitive, a hefyd yn helpu cynnal traddodiadau. Dysgwch fwy.

Golygfa o gors Cwm Ivy o’r awyr

Cwm Ivy: Lle daw’r môr i mewn

Mae Cwm Ivy wedi ei thrawsnewid ers i'r morglawdd gael ei chwalu yn 2014. Dysgwch fwy am y broses hon a'r rhesymau dros adael i hyn ddigwydd

Dol wair ar barcdir Llanerchaeron, Ceredigion

Prosiect ‘ Save our Magnificent Meadows’

Ar hyd a lled y wlad mae gweirgloddiau, sy’n gynefinoedd glaswelltir pwysig, wedi graddol ddiflannu dros y blynyddoedd diwethaf. Yng Ngheredigion ry’n ni wedi bod yn gweithio i adfer ein gweirgloddiau fel rhan o brosiect ‘Save our Magnificent Meadows’.

Cwm Idwal, Eryri, Cymru

Darganfyddiadau Darwin yng Nghwm Idwal

Darganfyddwch beth ddaeth â Charles Darwin i Gwm Idwal, lle arbennig iawn a grëwyd dros 500 miliwn o flynyddoedd yn ôl.

Bluebells by Cwm Llan waterfalls above Hafod y Llan

Natur Hafod y Llan

Roedd yr apêl i brynu stad Hafod y Llan yn un o’r rhai mwyaf llwyddiannus erioed. Cyfrannodd rhyw 250,000 o bobl dros £5m. Dewch i weld pam fod y lle hwn mor arbennig.