Hanner tymor mis Mai i deuluoedd yng Nghymru

Dysgwch sut i oroesi yn y gwyllt, cyfarfod anifeiliaid cyffredin ac egsotig, darganfod planhigion a phryfed rhyfeddol a rhyfedd … mae llond gwlad o brofiadau’n aros amdanoch yn ein tai a’n gerddi, ein harfordiroedd ac yng nghefn gwlad ym mhob cwr o Gymru.

Father and son enjoying waterfall view at Aberdulais Tin Works

Gwaith Tun a Rhaeadr Aberdulais, Castell Nedd 

Codwch eich llyfryn #50 Peth o’r dderbynfa ac ymunwch â ni am wythnos o weithgareddau y gallwch eu gwneud eich hunan – cadwyni blodau, chwilio am chwilod neu archwilio’r tu mewn i goeden. Mae digon o bethau i’r teulu cyfan ei wneud yn y lle difyr, hanesyddol yma.

Y Bwa Tresi Aur ym Modnant

Gardd Bodnant, Conwy 

Mae blodau melyn enwog y Tresi Aur sy’n blodeuo ddiwedd Mai a dechrau Mehefin yn ddigon o ryfeddod i ymwelwyr o bob oed. Mae cyfle i’r plant gael hwyl yn ystod yr hanner tymor hefyd gyda llond y lle o weithgareddau natur - o adeiladu den i greu tai tylwyth teg neu gerdded yn droednoeth ar y ddôl.

Gwnewch yn siŵr bod eich gwyliau Pasg yn llawn dop o hwyl

Ysgyryd Fawr, ger Y Fenni 

Ymunwch â’n ceidwaid am antur deuluol allan yn y gwyllt a dod yn agosach at natur drwy archwilio’r Ysgyryd Fawr ger Y Fenni. Fe gewch chi gyfle i groesi rhai o’ch gweithgareddau 50 Peth cyn eich bod yn 11 ¾ oddi ar eich rhestr, gan gynnwys celf wyllt, adeiladu den, chwilio am chwilod a llawer mwy.

Saethwr o'r Canol Oesoedd yng Nghastell y Waun

Castell y Waun, Wrecsam 

Dewch aton ni i Gastell y Waun dros yr hanner tymor hwn i weld arddangosfa ddifyr gan artistiaid lleol ac archwilio’r gerddi sy’n rhan o Ŵyl Gerddi Gogledd Cymru. A pheidiwch â methu ein penwythnos o hwyl i’r plant gyda’n digwyddiad Marchogion a Thywysogesau blynyddol.

Teithiau tanddaearol ym Mwyngloddiau Aur Dolaucothi

Mwyngloddiau Aur Dolaucothi, Sir Gaerfyrddin 

Dewch ar daith dywys dan ddaear, dysgu am y gwaith mwyngloddio oedd yn digwydd yma yn y 1930au a throi’ch llaw at banio am aur. Os ydych chi am aros yn hirach beth am gysgu dan y sêr ym mharc carafanau’r stad – Gwarchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol gynta’r byd.

Y tŷ tegeirianau yng Ngerddi Dyffryn

Gerddi Dyffryn 

Archwiliwch y gerddi llawn blodau a'r tŷ Edwardaidd unigryw i weld pa weithgareddau sydd i chi eu gwneud yma. Beth am herio’r teulu i gêm o filiards, gwneud crefftau yn yr ystafell fore a rhoi cynnig ar croquet? Mae'r Ŵyl Bonsai yn digwydd o 27-28 Mai hefyd, felly ewch i weld beth allech chi ei ddysgu am y siapiau celf garddwriaethol hardd yma.

Erddig cuddly bugs recline on deckchairs in the garden

Erddig, Wrecsam 

Anghofiwch am dedis, gall anturiaethwyr ifanc fynd ar ein helfa fawr am chwilod yn Erddig. Dilynwch y llwybr sy’n mynd ar drywydd y pryfed pryfoclyd sy’n hoffi cnoi’r dodrefn yn y tŷ ac at y cerfiadau enfawr sydd wedi eu gwneud â lli gan Simon O’Rourke y tu allan. Fe gewch hi hefyd gyfle i goginio o gwmpas y tân, adeiladu den a dringo coed, neu beth am fynd nôl mewn amser a darganfod arddangosfa Erddig4o i ddathlu ein pen-blwydd arbennig.

Man shearing a sheep as a crowd of visitors look on

Llanerchaeron, Ceredigion 

’Dyw bywyd ar fferm byth yn ddiflas ac mae hanner tymor mis Mai yn fwrlwm o weithgareddau. Ymunwch â’r tîm garddio i blannu yn yr ardd furiog neu dewch i weld y defaid yn cael eu cneifiad blynyddol. Byddwn hefyd yn arddangos hen sgiliau a chrefftau’r ffermwr yn y dyddiau a fu.

Plant yn cymryd rhan mewn arfordira yn Stagbwll

Pembrokeshire 

Archwiliwch lecynnau arbennig gorau Sir Benfro dros hanner tymor mis Mai. Mentrwch i’r môr gyda chwaraeon dŵr ar yr arfordir, dewch nôl i amser y Tuduriaid neu ewch am dro i weld blodau gwyllt y gwanwyn … mae digon i gadw’r teulu oll yn brysur.

Plant yn mwynhau stori yn yr awyr agored yng Nghastell Penrhyn

Castell Penrhyn, Bangor 

Mae ’na anturiaethau hwyliog ar eich cyfer yma dros hanner tymor, o groesi mwy o’r gweithgareddau 50 Peth oddi ar eich rhestr i fynd i ganol y goedwig i wrando ar stori ddirgelwch.

Lettuse shoots growing

Plas Newydd, Ynys Môn 

Ymunwch â ni am ychydig o denis ar y lawnt, cwrdd â’r prif arddwr newydd am de p’nawn a darganfod yr ardd fwytadwy – gallwch ddysgu pa blanhigion sy’n iawn i’w bwyta gyda chyngor arbenigol aelod o’r tîm garddio.

Gweithgareddau dan arweiniad ein tîm ar draeth Llanbedrog, Pen Llŷn

Llŷn ac Eryri 

Perffeithiwch eich sgiliau byw yn y gwyllt ar draeth Llanbedrog drwy adeiladu den, coginio o gwmpas y tân, adeiladu rafft a darllen map, neu gael hwyl yn hedfan barcud, taflu welingtons a gwrando ar chwedlau yn niwrnod hwyl Beddgelert.

Children dressed as pirates brandishing plastic swords

Tŷ Tredegar, Casnewydd 

Ymunwch â ni yn eich gwisg ffansi gorau ar gyfer penwythnos môr-ladron Capten Harri Morgan. Mae gennym ni hefyd lwybrau darganfod drwy’r gerddi a digon o weithgareddau #50Peth i gadw’r plant yn brysur dros yr hanner tymor hwn.