Teithiau cerdded hwy yn ne Cymru

Ein ceidwaid sydd wedi paratoi ein teithiau cerdded hwy yn Ne Cymru; mae gan bob un ei stori i’w hadrodd ac mae yna olygfeydd gwych i chi eu mwynhau. Mae gennym deithiau ar draws de Cymru, o deithiau ar hyd arfordir Sir Benfro a Bro Gŵyr i ddringo copaon Bannau Brycheiniog.

Pen y Fan, Bannau Brycheiniog

Cylchdaith Pen y Fan a Chorn Du

Taith gerdded fynydd egnïol ar lwybrau troed da i gopa Pen y Fan a Chorn Du.

Fan y Big, Bannau Brycheiniog

Taith bedol ar hyd crib Bannau Brycheiniog

Taith gerdded fynyddig heriol sy’n mynd â chi i ganol Bannau Brycheiniog. Cewch eich gwobrwyo â golygfeydd ysblennydd os yw’r tywydd yn dda.

Yr olygfa o Garn Llidi

Taith arfordirol Penmaen Dewi

Dewch i grwydro pentir arfordirol mwyaf trawiadol Sir Benfro ychydig o filltiroedd yn unig o ddinas leiaf Cymru, Tŷ Ddewi.

Golygfa o Ben Pyrod, Gŵyr

Taith gerdded pentir Rhosili

Lawrlwytho taith gerdded pentir Rhosili, Gŵyr, Abertawe gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cymru

Afon Wysg yn yr haf ar Stad Cleidda, Sir Fynwy

Taith gylchol fer Cleidda

Cerddwch yn hamddenol drwy’r stad ddigyfnewid hon yn Sir Fynwy a mwynhau’r golygfeydd hyfryd, yr hanes cyfoethog a digon o fywyd gwyllt.

Parcdir ar Stad Cleidda, Sir Fynwy

Taith gerdded Cleidda a Choed-y-bwnydd

Beth am gerdded yn hamddenol drwy stad o’r 18fed ganrif, lle gallwch fwynhau bywyd gwyllt yr Afon Wysg a bryngaer hynod Coed-y-bwnydd. Dyma’r fryngaer fwyaf yn Sir Fynwy, ac mae’n un o’r rhai sydd wedi eu cadw orau yn y sir hefyd. Cewch olygfeydd hardd o Ben-y-fâl a Dyffryn Wysg, ac o Gastell Cleidda, un o ffoldai nodedig yr 18fed ganrif yng Nghymru.

Ymwelwyr ar Glogwyni Pennard

Taith gerdded Dyffryn Llandeilo Ferwallt

Taith gerdded heriol drwy ddyffryn cudd. Cewch ddarganfod byd dirgel o ogofâu calchfaen, afonydd tanddaearol a choetir hynafol, cyn dod nôl i olau dydd ar un o draethau harddaf, diarffordd, Gŵyr. Gall y rhai mwyaf sylwgar ddod o hyd i goed fel y gerddinen wyllt.

Rhaeadr Henrhyd, De Cymru

Taith gerdded Rhaeadr Henrhyd a Nant Llech

Aiff y daith gerdded hon â chi i Raeadr Henrhyd, y rhaeadr uchaf yn Ne Cymru.

Y glesyn cyffredin

Taith gerdded ieir bach yr haf rhwng Cwm Tydu a Chwm Soden

Rhowch gynnig ar y gylchdaith hon sy’n mynd â chi ar hyd y clogwyni o fae bychan Cwm Tydu i Gwm Soden - un o’r ychydig fannau yng Nghymru lle gallwch weld glöyn byw y fritheg berlog.

Mynydd Pen-y-fâl a chrib y Deri ar fachlud haul

Taith gylchol Pen-y-fâl

Crwydrwch drwy gwm coediog dwfn ac allan i’r rhostir agored, dringwch fynydd eiconig Pen-y-fâl a mwynhau’r golygfeydd rhyfeddol o’r wlad o’i hamgylch, sy’n ymestyn draw i Aber Hafren a Bannau Brycheiniog.

Looking along the Pembrokeshire Coast Path at Stackpole.

Taith wyllt Stagbwll

Ar y daith cewch weld rhai o gynefinoedd bywyd gwyllt gorau Sir Benfro: clogwyni calchfaen gydag adar môr yn nythu, traethau, twyni a llynnau dŵr croyw.

Marloes Peninsula, Pembrokeshire

Taith arfordirol Penrhyn Marloes

Dewch i grwydro’r penrhyn hwn o weundir hyfryd, sydd â golygfeydd gwych dros lannau Sir Benfro, ac sy’n llawn bywyd gwyllt fel morloi llwyd, adar môr a llamhidyddion.

Mae danasod yn pori tir stad Dinefwr

Taith gerdded fywyd gwyllt Parc Dinefwr, Sir Gaerfyrddin

Fe gewch chi fynd i rai o fannau gwylio bywyd gwyllt gorau’r stad yn ystod y daith gerdded hon drwy’r parcdir, yn ogystal â gweld castell canoloesol diddorol a phlasty o’r 17eg ganrif.

Cylchdaith o gwmpas Penrhyn Marloes

Taith adar, creigiau a morloi Marloes

Dilynwch ein llwybr o gwmpas Penrhyn Marloes; cewch weld creigiau tywodfaen ar yr ochr ddeheuol a chreigiau folcanig ar yr ochr ogleddol, a mwynhau golygfeydd godidog o ynysoedd Sir Benfro.

Golygfa o Fae Pwll Du

Taith gylchol Southgate, Hunts Bay a Phwll Du

Mae’r arfordir ar hyd y rhan hon o Dde Gŵyr yn hynod o bwysig oherwydd y planhigion sy’n ffynnu yn y glaswelltir calchfaen. Un blodyn yn arbennig i chwilio amdano yw llysiau’r bystwn melyn. Dim ond yn yr ardal hon mae’n tyfu.

Cerddwyr yn cyrraedd copa Ysgyryd, Sir Fynwy

Taith Ysgyryd Fawr mynydd y mythau a'r chwedlau

Ewch am dro egnïol drwy’r tir coediog ac allan i’r mynydd-dir agored, cyn dringo’n serth i’r copa, lle mae Eglwys Sant Mihangel a golygfeydd ysblennydd o’r wlad o gwmpas.

Cwm Llwch, Bannau Brycheiniog

Llwybr pedol Cwm Llwch

Hon yw’r ffordd anodd i gopa mynydd uchaf de Prydain, Pen y Fan. Gan ddechrau ychydig dros 1000ft (310m) uwchben lefel y môr, mae gennych 1893ft (576m) o waith dringo cyn cyrraedd y copa ar 2908ft (886m).

Penrhyn Treginnis ac Ynys Dewi

Taith Treginnis

Mae’r llwybr hwn yn mynd â chi dros greigiau hynaf Cymru a grëwyd tua 600 miliwn o flynyddoedd yn ôl yn ystod y cyfnod cyn-Gambriaidd. Creigiau folcanig yw’r rhain, ond mae haenau o greigiau gwaddodol Cambriaidd mwy ifanc yn eu gorchuddio mewn mannau.

Glyn Tarell, Bannau Brycheiniog

Llwybr Glyn Tarell Uchaf

Dilynwch y dyffryn rhewlifol hwn lawr y trac cerrig sy’n dyddio o’r 18ed ganrif ac a fu unwaith yn brif ffordd rhwng Canolbarth Lloegr a Chaerdydd.

Rhostir lliwgar yn Rhosili, Gwyr
Llwybr cerdded

Taith gerdded cefnen Rhosili, Hillend a’r traeth 

Taith gerdded sy’n cynnig tipyn o her, wrth ddringo i’r man uchaf yng Ngŵyr a disgyn lawr i un o’r traethau enwocaf yng Nghymru. Siambrau claddu, gorsafoedd radar a llongddrylliadau - dim ond rhai o’r uchafbwyntiau welwch chi ar eich taith.

Cymylau storm yn casglu uwchben Comin Abergwesyn, Powys

Llwybr pedol Llanwrthwl

Taith gerdded heriol drwy rostir a thir mawnog, ar ochr ddwyreiniol Comin Abergwesyn yng nghanolbarth Cymru.