Y llwybrau cerdded gorau ar arfordir Cymru

Mae’n bosib bellach i gerdded o gwmpas holl arfordir Cymru, ac os gwnewch chi hynny fe fydd un cam o bob deg ar dir rydyn ni’n gofalu amdano. Bachwch yn eich ‘sgidiau a dewiswch o blithe in dewis o deithiau cerdded gwych.

Marloes Peninsula, Pembrokeshire

Taith arfordirol Penrhyn Marloes

Dewch i grwydro’r penrhyn hwn o weundir hyfryd, sydd â golygfeydd gwych dros lannau Sir Benfro, ac sy’n llawn bywyd gwyllt fel morloi llwyd, adar môr a llamhidyddion.

Pentref pysgota nefolaidd Porthdinllaen

Taith forol Porthdinllaen ar Benrhyn Llŷn

Ar y daith hon cewch olygfeydd hyfryd i bob cyfeiriad wrth i chi ddilyn y llwybr ar hyd y pentir sy’n hafan ragorol i fywyd gwyllt.

Dwy ynys fechan gron, sef Dinas Fawr a Dinas Bach

Taith gerdded Porthor

Ceir golygfeydd trawiadol ar hyd y rhan arw hon o’r arfordir ar ochr ogleddol Penrhyn Llŷn. Dyma daith gerdded wych i ddysgu mwy am hanes a threftadaeth yr ardal.

Yr olygfa o Garn Llidi

Taith arfordirol Penmaen Dewi

Dewch i grwydro pentir arfordirol mwyaf trawiadol Sir Benfro ychydig o filltiroedd yn unig o ddinas leiaf Cymru, Tŷ Ddewi.

Gwisgwch eich ‘sgidie cerdded i weld Solfach ar ei orau

Solfach – taith arfordirol y Gribin

Cychwynnwch eich stori glan môr yn yr harbwr a dilynwch lwybr cylch o’r pentref i fyny i bentir trawiadol y Gribin. Cewch fwynhau golygfeydd arfordirol bendigedig bob cam o’r ffordd.

Looking along the Pembrokeshire Coast Path at Stackpole.

Taith wyllt Stagbwll

Ar y daith cewch weld rhai o gynefinoedd bywyd gwyllt gorau Sir Benfro: clogwyni calchfaen gydag adar môr yn nythu, traethau, twyni a llynnau dŵr croyw.

Golygfa o Ben Pyrod, Gŵyr

Taith gerdded pentir Rhosili

Lawrlwytho taith gerdded pentir Rhosili, Gŵyr, Abertawe gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cymru

Dinas Oleu headland with Barmouth town and coastline in the foreground

Taith Dinas Oleu Abermaw

Cerddwch o ganol tref Abermaw trwy strydoedd troellog, serth a chul yr Hen Dref ac i fyny at gopa eithinog Dinas Oleu.

Mynachdy’r Graig yn yr haf

Taith gerdded Aberystwyth i Fynachdy’r Graig

Bydd y daith gerdded hon yn eich tywys o ysblander glan môr hanesyddol Aberystwyth, ar hyd arfordir hyfryd Bae Ceredigion at hen faenor Mynachdy’r Graig.

Sun sets over the shingle sweep of Cemlyn Bay, Anglesey

Llwybr cefnen ro Cemlyn

Gallwch gamu allan o faes parcio Bryn Aber at gefnen wych o ro lle gallwch wylio digonedd o adar y dŵr ar y lagŵn ac yna cerdded yn ôl ar hyd lôn fechan heibio i dŷ’r Capten Vivian Hewitt a greodd y lagŵn.