Rhowch gynnig ar fforio – geogelcio yn Llanerchaeron

Teulu mewn gweirglodd yn defnyddio teclyn geogelcio

Yn nyffryn coediog Aeron, mae Llanerchaeron yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig ac yn lle perffaith ar gyfer geogelcio. Defnyddiwch dechnoleg i archwilio’r ystâd a mwynhau antur wych yn yr awyr agored.

Yng nghanol yr ystâd mae tŷ Sioraidd cain a fferm brysur sy’n gofalu am fridiau traddodiadol fel gwartheg Duon Cymreig, defaid Llanwenog a moch Cymreig. Mae gwlad fryniog hardd yn estyn allan fel ffedog o gwmpas yr ardd furiog a’r llyn ger y tŷ.

Yn y gwanwyn mae ‘na garped o flodau lliwgar ar lawr y goedwig; mae’r tymor yn dechrau gyda’r eirlysiau gwyn ac yna, yn eu tro, daw’r cennin Pedr gwyllt, blodau’r gwynt a chlychau’r gog. Daw’r haf â ffrwydrad o liw i’r gweirgloddiau sy’n llawn blodau gwyllt. Yn yr hydref mae’r lliwiau cyfoethog ar y coed yn creu golygfa gwerth ei gweld.  

Gwlad gyfoethog

Mae’r wlad o gwmpas Llanerchaeron yn hardd a chyfoethog. Nid yw wedi newid rhyw lawer dros y canrifoedd. Mae digon o fywyd gwyllt yn yr ardal; mae amrywiaeth dda o adar, ystlumod a glöynnod byw i’w gweld yng nghoedwigoedd a gweirgloddiau’r stad. Weithiau, os byddwch yn lwcus iawn, fe gewch chi gip ar ddwrgwn yn yr afon hefyd.

Mae geogelcio yn ffordd newydd boblogaidd i fwynhau’r awyr agored. Mae uned fach GPS, sy’n cael ei gario yn eich llaw, yn derbyn signalau ac yn eich arwain at fan lle mae celc (neu ‘cache’) wedi ei guddio. Gallwch gofnodi eich ymweliad, ei rannu gyda phobl eraill a herio eich hun i ddarganfod celciau cudd eraill ar safleoedd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol o gwmpas Cymru.

Her awyr agored

Mae cyfleoedd geogelcio yng Ngwaith Tun a Rhaeadr Aberdulais, Castell y Waun, Gardd Goetir Colby, Parc a Chastell Dinefwr, Erddig, Tŷ Tredegar, a hefyd o gwmpas arfordir a chefn gwlad Eryri, Bannau Brycheiniog, a Sir Benfro. 

Mae chwech o gelciau cudd yn Llanerchaeron, yn aros i chi eu darganfod. Casglwch eich GPS yn y dderbynfa i ddechrau ar eich antur. Edrychwch ar lyfryn bywyd gwyllt ein ceidwaid i weld beth allech chi ddarganfod ar y stad > www.nationaltrust.org.uk/cy_gb/llanerchaeron/features/bywyd-gwyllt-llanerchaeron