Taith gerdded drwy’r wlad o amgylch Plas yn Rhiw

Llwybr cerdded

O siambr gladdu Neolithig i goed ifanc newydd eu plannu a phwll a gloddiwyd yn ddiweddar, mae’r llwybr hwn yn cynnig golwg ar yr hen a’r newydd yn y wlad o amgylch plasty bychan Plas yn Rhiw.

Plas yn Rhiw in Llyn Peninsula

Map

Map route for Plas yn Rhiw countryside walk

Dechrau:

Maes parcio Plas yn Rhiw, cyf grid: SH237282

1

O’r maes parcio ewch ar draws y ffordd ac ar hyd y trac ger y tŷ gwydr. Mae’r trac hwn yn eich tywys i’r goedlan.

2

Ewch heibio’r hen bwll melin. Lle mae’r llwybr yn hollti, dilynwch y llwybr ar y llaw dde ac ewch ymlaen ar hyd y llwybr yma nes dod allan i’r ffordd uwchben y maes parcio. Mae’r coed yn y goedlan hon oddeutu 150 o flynyddoedd oed.

3

Trowch i’r chwith ar hyd y ffordd am oddeutu 110 llath (100m). Ar y tro amlwg yn y lôn, dilynwch y trac sy’n arwain oddi ar y llwybr o’ch blaen drwy’r gât wedi ei nodi Tan y Muriau. O’r fan hon cewch olygfa dlos ar draws bae Porth Neigwl tuag at Ben Cilan yn y pellter.

4

Ewch ymlaen ar hyd y trac yma, drwy fuarth y fferm, ac ymlaen at arwyddbost i’r chwith.

5

Dilynwch yr arwyddbyst ar hyd y trac cul i fyny at feddrod Tan y Muriau. Chwiliwch am fan priodol i gael golygfa dda dros wal y beddrod, sydd oddeutu 5,500 o flynyddoedd oed. Mae’r siambr gladdu ar dir preifat, felly cofiwch ddilyn y llwybr, neu gofynnwch i’r tirfeddiannwr yn Nhan y Muriau gerllaw am ganiatâd os hoffech gael golwg agosach.

Darllen mwy

6

Dilynwch yr arwyddbost drwy’r cae a heibio bwthyn bychan. Wedi i chi gyrraedd y fynedfa i’r bwthyn, trowch i’r dde at drac gydag wyneb graean. Dilynwch y trac hwn am oddeutu 270 llath (250m) nes cyrraedd gât bren sy’n arwain at dŷ. Dringwch dros y gamfa o risiau yn y clawdd cerrig ar eich llaw chwith a mynd ymlaen tuag at fwthyn bychan Fron Deg. Mae croglofft y bwthyn hwn i’w weld hyd heddiw; hon oedd ystafell gysgu uwchben hanner y bwthyn a oedd bellaf i ffwrdd o’r aelwyd lle byddai’r coginio’n digwydd.

7

Dilynwch yr arwyddbost i’r goedwig. Chwiliwch am gwt mochyn y tyddynwyr a adeiladwyd i mewn yn y llethr. Dim ond tri o’r cytiau mochyn hyn sydd yng Nghymru ac mae’n adeilad rhestredig.

Darllen mwy

8

Ychydig bach ymhellach ar hyd y llwybr, cyn i chi fynd i lawr y llethr i ganol y goedlan, chwiliwch am hen ffynnon y Bedyddwyr. Mae hon ar lwybr y pererinion i Ynys Enlli.

9

Ewch drwy’r gât a dilynwch y trac at sied wedi ei galfaneiddio, sy’n cael ein defnyddio gan ein staff i dorri coed ar ôl eu cwympo. Oddeutu 165 llath (150m) ymhellach ymlaen dilynwch lwybr bach ar eich llaw chwith, sy’n eich tywys oddi ar y prif drac hyd at y pwll bywyd gwyllt.

Darllen mwy

10

Dychwelwch i’r prif drac a cherddwch ymlaen nes cyrraedd y ffordd. Ewch yn syth ar draws y groesffordd a dilynwch yr hen ffordd. Crëwyd ffordd newydd oherwydd erydiad y môr. Wedi i chi ail-ymuno â’r ffordd, ewch yn syth ar draws a dilynwch y llwybr troed yn ôl i faes parcio Plas yn Rhiw, lle cychwynnodd eich taith.

Diwedd:

Maes parcio Plas yn Rhiw, cyf grid: SH237282

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Taith gerdded drwy’r wlad o amgylch Plas yn Rhiw

Tirwedd

Cau

Cymysgedd o wynebau gro, glaswellt, pridd a tharmac. Nifer o lechweddau eithaf serth. Croeso i gŵn ar dennyn.

Taith gerdded drwy’r wlad o amgylch Plas yn Rhiw

Cysylltwch â ni

Cau

Ffôn: 01758 780219 

E-bost: plasynrhiw@nationaltrust.org.uk

Taith gerdded drwy’r wlad o amgylch Plas yn Rhiw

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Rhiw, Pwllheli, Gwynedd
Ar drên

Gorsaf ym Mhwllheli, 10 milltir (16km), gweler gwefan Traveline am fanylion

Ar y ffordd

Dilynwch yr A499 o Bwllheli i Lanbedrog yna dilynwch yr arwyddion i Blas yn Rhiw o’r B4413

Ar fws

Llwybr Pwllheli – Aberdaron, gweler gwefan Traveline am fanylion

Ar feic

Llwybr 43 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol o fewn 3 milltir (4,8km) i Blas yn Rhiw; gweler gwefan am fanylion

Taith gerdded drwy’r wlad o amgylch Plas yn Rhiw

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Dim